Wniosek o dofinansowani …

Wniosek o dofinansowanie budowy szkoły w Czernichowie z pozytywną opinią Wojewody Małopolskiego. Wójt Szymon Łytek poinformował, że Wojewoda Małopolski  Piotr Ćwik w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniował wniosek o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie -etap I, złożony przez wójta w dniu 12 lutego 2019 roku. Inwestorem budowy jest Gmina Czernichów, szacunkowy łączny koszt inwestycji to 12 mln 635 tys. 431 zł, termin realizacji III kwartał 2021 roku, w 2019 roku   realizacja za kwotę 3 mln 427 494 zł. Oczekiwana dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa  w złożonym i pozytywnie zaopiniowanych przez wojewodę wniosku to kwota 1 mln 713 tys 747zł. Pozytywna opinia wojewody to sukces wójta i radnych a szczególnie dwóch radnych z Czernichowa, powód do radości i motywacja do dalszych działań na rzecz pozyskiwania funduszy do realizacji tej ważnej i potrzebnej inwestycji.

 

 

 

Dynamicznie o budowę s …

Zdecydowanie najważniejszą inwestycją w zakresie oświaty w gminie Czernichów jest budowa kompleksu szkoły w Czernichowie. Wśród wielu starań samorządu gminnego o pomyślny przebieg realizacji tej budowy uznać należy złożenie wniosku przez wójta Szymona Łytka do wojewody małopolskiego o dofinansowanie tej inwestycji z rezerwy budżetu państwa oraz listy wysłane przez wójta do parlamentarzystów o poparcie złożonej prośby. Pieniądze z rezerwy budżetu państwa mogą zdecydowanie przyspieszyć budowę, mieszkańcy, rodzice i młodzież mają nadzieję, że pismo -apel wójta znajdzie życzliwą odpowiedź i wsparcie. Budowa kompleksu oświatowego w Czernichowie wymaga współpracy i wsparcia wszystkich środowisk! Dynamiczna postawa wójta i samorządu gminy Czernichów jest szczególnym zaproszeniem dla Wszystkich do pracy ponad podziałami.

 

OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY …

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CZERNICHÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kłokoczyn

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Czernichów Nr VII/86/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku (zmienionej uchwałą Nr IX/115/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku oraz uchwałą Nr XLVIII.359.2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłokoczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32 – 070 Czernichów, ul. Gminna 1, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – 8.00-17.00, wtorek-czwartek – 7.30-15.30, piątek – 7.30-14.30.

Informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielał będzie przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w okresie wyłożenia – od poniedziałku do piątku – w godz. 10.00 – 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów, początek o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłokoczyn.
Zapoznanie się z projektem planu miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres Urzędu Gminy, osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu oraz drogą elektroniczną opatrzone tematem: „SOOS – Plan Przeginia Narodowa” na adres: plany@czernichow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 kwietnia 2019 r.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów

Gazeta Krakowska publik …

Potwierdzeniem uspokajającej dyskusji o zadłużeniu gminy Czernichów jaką niedawno prowadziliśmy na naszym portalu ( fb) jest ostatnio opublikowany artykuł w Gazecie Krakowskiej. Przypominamy, że procentowy stosunek długu do dochodów gminy od kilku lat przestał być obowiązującym miernikiem stanu jej zadłużenia.

W linku poniżej możecie Państwo przeanalizować ranking GK 

https://gazetakrakowska.pl/powiat-krakowski-ranking-najbogatszych-i-najbiedniejszych-gmin/ar/13911387?fbclid=IwAR25_Re4UZ7qQCj6SkL58zBphbf1_7TtoSZgBWDjmqOtLV7sWSDaVb2vwkc

 

tutaj przypominamy nasz artykuł :

Czym może być nadmierne zadłu…

Tomasz Urynowicz wicema …

W związku z bardzo złą jakością powietrza oraz przepisami obowiązującej od 1 lipca 2017 r. uchwały antysmogowej, wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz rozesłał za pośrednictwem gmin list do mieszkańców Małopolski.

Szkoła w Rybnej . Dzi …

9 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Seniora. Tegoroczną uroczystość wspólnie rozpoczęli: dyrektor szkoły Małgorzata Sadomska, przewodniczący Rady Gminy Czernichów Zbigniew Maciej Kędzierski oraz przewodniczący Rady Rodziców Piotr Stawiarski, którzy przywitali zgromadzonych gości. Na spotkanie licznie przybyli Seniorzy, rodzice uczniów, a także przedstawiciele władz Gminy Czernichów: wójt Szymon Łytek, radni oraz sołtys Barbara Łącka.
Podczas Dnia Seniora babcie i dziadkowie mieli okazję oglądać występy wnuków , a także uczestniczyć w konkursach, zabawach i tańcach .
Spotkanie umilał zespół wokalno – muzyczny pod kierownictwem pana Tadeusza Malika.
Mamy nadzieję, że Seniorzy miło spędzili czas w szkole, bawiąc się ze swoimi wnukami, jak również delektując się kawą i ciastem przygotowanym przez rodziców naszych uczniów.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie, współpracę i trud włożony w pomoc i organizację przedsięwzięcia, jakim był Dzień Seniora.
Szkoła Podstawowa w Rybnej

fot : Szkoła Podstawowa w Rybnej

Młodzieżowa Drużyna …

Na zaproszenie Krakowskiej  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Czernichowa wzięła udział w warsztatach wolontariackich pt. „Świat bez wad”.Podczas warsztatów pod czujnym okiem artysty-malarza Marcina Kowalika z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie powstawały obrazy dla Szpitala Dziecięcego w Poznaniu. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w warsztatach komputerowych IT, uczyła się obsługi drukarek 3D i szkoliła się w tematyce komputerów, ruterów, serwerów… Warsztaty odbywały się bowiem w krakowskim oddziale firmy CISCO światowego lidera w zakresie IT i sieci. Jest to kolejne spotkanie młodzieży strażackiej z Czernichowa, podczas którego w ramach działań Fundacji „Obraz w Pigułce” powstają małe dzieła wspierające działania charytatywne fundacji.

Agnieszka Urbańczyk

 

SPORT W GMINIE CZERNICH …

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH

plus  LKS Wisła Czernichów
 adres: 32-060 Liszki; Nowa Wieś Szlachecka 16
STRONA INTERNETOWA KLUBU
 plus  LKS Start w Kamieniu 
 adres:  32 – 071 Kamień; Kamień 345
STRONA INTERNETOWA KLUBU 
plus  LKS Nadwiślan Rusocice
 adres:  32 – 071 Kamień; Rusocice 37
STRONA INTERNETOWA KLUBU
plus  LKS Sokół Rybna
 adres: 32 – 061 Rybna 261
STRONA INTERNETOWA KLUBU 
plus  LKS Błękitni Czułówek
 adres: Czułówek 46; 32 – 061 Rybna
STRONA INTERNETOWA KLUBU
plus  LKS Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa
 adres:  32-070 Czernichów; Przeg Narodowa 164
STRONA INTERNETOWA KLUBU 
plus  LKS Piast Wołowice
 adres: 32– 070 Czernichów; Wołowice 103
STRONA INTERNETOWA KLUBU
plus  UKS Czarni Czernichów
 adres: 32– 070 Czernichów; Czernichów 1
STRONA INTERNETOWA KLUBU

Harmonogram prac Rady G …

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na luty 2019 r.

 

Komisje Data i godzina Temat spotkania
Komisja Edukacji

i Spraw Społecznych

14 lutego 2019 r.

(czwartek)

godz. 1630

 1. Analiza wniosku OSP w Przegini Narodowej o przeniesienie lokalu wyborczego do Matejkówki (wizja lokalna w Matejkówce – zbiórka na miejscu).
 2. Funkcjonowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na terenie gminy Czernichów.
 3. Funkcjonowanie LKS-ów; spotkanie z przedstawicielami zarządów LKS.
 4. Informacja o programach stypendialnych dla młodzieży szkolnej w gminie Czernichów.
 5. Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

19 lutego 2019 r.

(wtorek)

godz. 1700

 1. Działalność ZGK: plany inwestycyjne na 2019 r., kierunki działania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, informacja o aktualnych i planowanych projektach rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
 2. Funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej – analiza działalności za rok 2018, plany na rok 2019, informacja o aktualnej sytuacji w zakresie melioracji gruntów i rowów na terenie gminy.
 3. Modernizacja dróg gminnych – wykaz dróg przewidzianych do modernizacji w roku 2019.
 4. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 5. Sprawy bieżące.
Komisja Inwestycji

i Rozwoju

20 lutego 2019 r.

(środa)

godz. 1630

 1. Analiza stanu zaopatrzenia w wodę w przysiółku Kłokoczyn – Machaczki (wizja lokalna w terenie; zbiórka w Urzędzie Gminy); informacja na temat możliwości inwestycyjnych oraz alternatywnych sposobów rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę.
 2. Nadanie nazw ulicom w Rusocicach.
 3. Sprawy bieżące.
Komisja Budżetu

i Finansów

21 lutego 2019 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Koszty porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.
 2. Koszty programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Sprawy bieżące.
Planowana sesja 25 lutego 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

 1. Porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.
 2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Nadanie nazw ulicom w Rusocicach.

Szkoła w Kamieniu z ty …

Szkoła Podstawowa w Kamieniu została uhonorowana tytułem “Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły” i znalazła się w gronie placówek, które dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów oraz wprowadzają niestandardowe formy nauki, motywując uczniów do większej aktywności. Tytuł ten jest przyznawany przez wydawnictwo Nowa Era w ramach konkursu “Projekt z klasą”.

 

Co to oznacza w praktyce ?

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła to taka, która poprzez promowanie pracy metodą projektu w szczególny sposób dba o rozwijanie umiejętności kluczowych, wprowadza niestandardowe formy nauki, motywując uczniów do większej aktywności.