Przeginia Narodowa -KOM …

Miejscowy plan zagospodarowania w swej istocie jest dokumentem, który wyznacza ramy i przesądza o gospodarce przestrzennej gminy. Podstawę działań związanych z jego tworzeniem stanowić powinny ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. W ramach przedmiotowych działań określa się obowiązkowo m. innymi zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej również dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej terenów wyznaczanych w planach pod różne formy zainwestowania. M. innym takimi przesłankami kierowano się przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa. Rozwiązania komunikacyjne wewnątrz wsi oparte są na systemie powiązanych funkcjonalnie ze sobą dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-D, przewidzianych do urządzenia i modernizacji na bazie istniejących dróg gminnych. Szerokość w liniach rozgraniczających dla przedmiotowych dróg wynosi ok. 10 m i jest najmniejszą z wymaganych Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie to określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Należy jednak w tym miejscu nadmienić, że określona szerokość nie odnosi się wyłącznie do pasa ruchu, ale również do zabezpieczenia rezerwy terenowej na pobocza, ewentualne chodniki, infrastrukturę techniczną związaną z funkcjonowaniem (np. odwodnienie) itp. Rolą planu w tym wypadku jest perspektywiczne wyznaczenie rezerwy terenowej i stworzenie prawnych podstaw dla realizacji tych inwestycji w przyszłości, w miarę możliwości finansowych gminy. Jakość dróg dojazdowych ma bardzo istotne znaczenie. Należy pamiętać, że po powstaniu kolejnych budynków mieszkalnych, ruch samochodowy w obszarze wsi znacznie się nasili, dlatego dojazd powinien być komfortowy. Istotna jest zarówno jakość nawierzchni, jak i szerokość. Wąska droga będzie spełniać swoje zadanie przy małej gęstości zabudowy, jeśli jednak powstanie większa ilość budynków to droga o szerokości 4 m może nie wystarczyć, samochody nie będą w stanie się minąć. Szeroka droga daje więcej możliwości, pozwoli w przyszłości na wybudowanie chodników i oświetlenia, co zwiększy swobodę oraz bezpieczeństwo poruszania się w obszarze wsi. Zbyt wąska droga może również w przypadku działek rolnych skutecznie uniemożliwić przekształcenie ich w przyszłości na budowlane. Wszystko to ma się dziać w granicach zdrowego rozsądku, stąd projekt planu przewiduje możliwość remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków usytuowanych w liniach rozgraniczających przedmiotowych dróg, tak więc nieprawdą jest rozsiewana publicznie plotka, że po uchwaleniu planu wkroczą buldożery i wyburzą wszystko co znajduje się w obrębie projektowanych pasów drogowych. Kolejną hipokryzją wypuszczaną w eter jest sugerowanie iż cały ten projektowany układ komunikacyjny służy zamierzonej przez „tajemniczego” inwestora eksploatacji kruszywa, której teren jest również objęty ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przegini Narodowej. Jest to oczywiście czysty absurd, gdyż przesądzenie kwestii związanych z wywozem potencjalnego urobku (o ile do tego kiedykolwiek dojdzie) następuje na etapie wydawania koncesji na eksploatację złoża. Dla ucięcia podobnych spekulacji i zabezpieczenia bezkolizyjnych możliwości transportowych dla potencjalnego eksploatatora zostanie przygotowana stosowna korekta projektu planu, która przekieruje ruch z tym związany poza obszar miejscowości Przeginia Narodowa na drogę technologiczną obsługująca kopalnię żwiru w Kłokoczynie.

otrzymane od :M.GĘDŁEK

Trening z mistrzem .

Wczoraj  uczniowie szkół  gminy Czernichów mogli trenować pod okiem  Pawła Zagumnego – mistrza świata w piłce siatkowej . W spotkaniu udział wzięli uczniowie ze szkół: Szkoła Podstawowa w Rusocicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini D., Szkoła Podstawowa w Rybnej, Szkoła Podstawowa w Czernichowie, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie . Trening odbył się dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Bylicy – Dyrektora ZSRCKU w Czernichowie który udostępnił  hale na tą okazję.

Krórtka fotorelacja:

RESQ TEAM- kolejni ucze …

RESQ TEAM – Dominik, Krzyś, Dawid i Ala wraz z pozostałymi grupami z naszej MDP będą również walczyć podczas Mistrzostw Ratowników w Krakowskim Pogotowiu.

Mocna reprezentacja MDP …

6 Czerwca w Krakowie odbędą się II MISTRZOSTWA MAŁYCH RATOWNIKÓW . Od kilku tygodni portal czernichów24.pl prezentuje TEAMY MDP w Czernichowie które biorą udział w konkursie .

Zorganizowane po raz pierwszy w roku ubiegłym MISTRZOSTWA MAŁYCH RATOWNIKÓW cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i okazały się ogromnym sukcesem. Dlatego wydarzenie doczekało się kolejnej edycji . Akcja kierowana jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest nauka dzieci i młodzieży pierwszej pomocy. Jest to też forma promocji zachowań prospołecznych i sposób na rozpowszechnianie idei niepozostawania obojętnym oraz reagowania, gdy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone. Konkurs stanowi również wsparcie w nauczaniu nowego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Pierwszy etap to eliminacje, które wyłoniły maksymalnie 10 najlepszych trzyosobowych drużyn. W tym etapie zespoły mają przygotować fotografię ilustrującą hasło: „AED ratuje życie”. Zdjęcie zostały poddane ocenie Komisji Konkursowej. Maksymalnie 10 najlepszych zespołów – autorów zdjęć zostało zaproszonych do siedziby Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Łazarza 14, gdzie wezmą udział w II MISTRZOSTWACH MAŁYCH RATOWNIKÓW. Gminę Czernichów reprezentuje 5 drużyn : Masterowcy, Raj , Resq, ZOM , sTrzykawki .

Zawody zorganizowane zostaną na wzór profesjonalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym i będą składały się z części teoretycznej oraz kilku zadań praktycznych, m.in. z wykorzystaniem manekinów szkoleniowych oraz AED.

Mistrzostwa i zostaną połączone z Dniem Otwartym w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, i odbędą się 6 czerwca 2019 r. w dniu, w którym 128 lat temu rozpoczęła działalność jednostka.

Aby spotkanie miało również charakter edukacyjny oraz bardziej widowiskowy, krakowskie pogotowie przygotowuje pokaz akcji ratunkowej prowadzonej przez profesjonalny zespół ratownictwa medycznego. 

OTO PEŁEN WYKAZ DRUŻYN   II ETAPU :

Klub AED – Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie

MDS-OSP Sułoszowa II

Tyniec – Szkoła Podstawowa nr 132 w Krakowie

BJO Trio – Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie

Masterowcy – MDP Czernichów

Raj – MDP Czernichów

Resq Team – MDP Czernichów

ZOM – MDP Czernichów

sTRZYkawki – MDP Czernichów

Szybki Ratunek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

Profilaktyka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

AED i Spółka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

Strażnicy Życia – Społeczna Szkoła Podstawowa im. S. Ryder w Woli Batorskiej

TYRO – Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie

Kopacze – Szkoła Podstawowa w Budzowie

:

 

 

PREZENTUJEMY GRUPY ZAKW …

Na koniec prezentacji naszych grup ratowniczych, które przeszły do drugiego etapu MISTRZOSTW prezentujemy prawdziwe “wisienki na torcie” czyli Team STRZYKAWKI – KASIA, OLGA I HANIA. A teraz….. trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia w finale – 6 czerwca w Krakowskim Pogotowiu.

materiał MDP Czernichów

Komunikat Gminnego Zesp …

Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Czernichowie z dnia 26.05.2019 r.

Informujemy:

w związku z poprawą sytuacji na rzece Wiśle, w dniu 26.05.2019 od godziny 9.00 odwołuje się stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czernichów.

Przypominamy, iż w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia i mienia zgłoszenia alarmowe winny być każdorazowo kierowane, w zależności od potrzeb, pod ogólnodostępne całodobowe telefony alarmowe:

112 – z tel. komórkowych, 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe.

Czernichów, 26 maja 2019 r. godz. 9.00

700 lecie lokacji wsi K …

Przedstawiamy program uroczystości 700 lecia lokacji wsi Kamień . Plakat poniżej

{

“Murem” za …

Artykuł o rozpoczęciu procesu radnego Roberta J., o którym poinformował jeden z mieszkańców inspiruje do zastanowienia się nad granicami “opłacalności” pracy społecznej, opłacalności rozumianej dosłownie i trochę szerzej w ramach której nikt nie powie nawet słowa “dziękuję”, a znajdą się tacy, którzy będą chcieli “sprawdzać”. Ta rzeczywista opłacalność kształtowała się w Czernichowie na poziomie niskiej ceny robocizny, niskiej ceny wartości materiałów i normalnie naliczanej ceny sprzętu oraz mieszczącego się w granicach określonych obowiązującymi przepisami poziomu kosztów ogólnych oraz niskiego poziomu zysku. Pytani o sprawę mieszkańcy odpowiadali krótko-“firma zarobiła tyle ile się jej należało,-zarobiła nasza firma, która tutaj , u nas zapłaci podatki.- W następnych słowach często podkreślali zasługi radnego, wymieniając najczęściej rozbudowę Orlika w Wołowicach, szatni, wspieranie klubu sportowego a ostatnio podjętą inicjatywę “I Piastowskiego Biegu po Oddech”. To była ta “szerzej “rozumiana opłacalność pracy społecznej, która nie mieści się w żadnych przepisach a jedynie w sercu mieszkańców i wyborców. Właśnie wyniki dwóch wyborów, przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach, jednoznacznie pokazały, że mieszkańcy Wołowic stoją “murem za radnym Robertem J “, niepodważalnym liderem swej miejscowości. Czy w swojej pracy radnego popełnił jakiś błąd, o tym zdecyduje niezawisły sąd. Mamy jednak nadzieję, że przy wydawaniu wyroku weźmie również pod uwagę duże zasługi tego człowieka.

M.L

Pierwsze skutki opadów …

Przypominamy :

dniu 23 maja 2019 r. od godziny 09.00 do odwołaniana terenie gminy Czernichów obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzone Zarządzeniem nr 60/2019 Starosty Krakowskiego z dnia 23.05.2019 r.

Kontakt: 12 270 21 05 (w godzinach pracy urzędu)

 

urzad@czernichow.pl

 

Krótka fotogaleria :