Wyniki wyborów uzupeł …

Podajemy wyniki wyborów uzupełniających na sołtysa Przegini Narodowej .

 

Obwieszczenie.Przeginia …

Obwieszczenie
Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich
podaje do publicznej wiadomości
informację
o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa Przegini Narodowej oraz o miejscu i czasie głosowania
w wyborach uzupełniających zarządzonych na 30 czerwca 2019 r.

Kandydaci na sołtysa:
1.
CZUBA Krzysztof
2.
KOSEK Ewa

Głosowanie w wyborach sołtysa odbędzie się
w niedzielę 30 czerwca 2019 r. w godzinach 9.00 – 18.00
w lokalu wyborczym w Matejkówce w Przegini Narodowej.

Prawo wybierania sołtysa przysługuje osobom stale zamieszkującym na obszarze sołectwa Przeginia Narodowa, posiadającym czynne prawo wyborcze do rady gminy (ujętym w stałym rejestrze wyborców).

Czernichów, 17 czerwca 2019 roku

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji
do Spraw Wyborów Sołeckich
(-) Iwona Fic

Informacja w sprawie us …

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czernichów od 1 lipca 2013 r. realizuje Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z oo.
Firma ta każdorazowo była wybierana w trybie przetargu nieograniczonego. W przetargu ogłoszonym w marcu tego roku jako jedyny wykonawca usługi złożyła swoją ofertę. Po jego unieważnieniu, w kolejnym przetargu ogłoszonym w maju, pomimo rozesłanego zaproszenia do innych firm, również nie było innych ofert. Koszt usługi stanowi kwotę 3 486 240,00 zł.
Stawki opłat muszą pokrywać koszty wywozu i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów oraz administracyjne koszty obsługi.
Wysokość stawki 23 zł wynikała z następujących przeliczeń :
Szacunkowe należności wyliczono przyjmując następujące założenia:
– liczba osób wg złożonych deklaracji w miesiącu czerwcu wynosiła 13 936 oraz stawkę za odpady zbierane w sposób selektywny 23 zł/osobę/miesiąc za odpady segregowane co daje kwotę 320 528,00 zł miesięcznie dochodu przy ściągalności 100 %, i dla 90 mieszkańców x 45,00 zł za odpady niesegregowane co daje miesięcznie dochód w kwocie 4 050,00 zł, przy ściągalności 100 % , czyli łącznie planowane należności 324 578,00 zł miesięcznie.
Na wydatki składa się:
umowa z MPGO za usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów – koszt miesięcznie 290 520,00 zł,
koszty administracyjne (umowa na odbiór leków, aktualizacja programu komputerowego i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – koszt miesięcznie 23 709,00 zł.
Pozostaje miesięcznie kwota 10 349,00 zł na pokrycie nie ściągniętych należności oraz rosnących kosztów administracyjnych, w tym kosztów sądowych, kosztów biurowych, korespondencji.
Przy obliczonej wstępnie stawce 22,00 zł od mieszkańca system odbioru odpadów nie bilansował się brakowało kwoty 2 587,00 zł przy 100 % ściągalności.
Mieszkańcy mają zapewniony odbiór odpadów zmieszanych, zielonych i wysegregowanych w każdej ilości bez ograniczeń. Dodatkowo w ramach wniesionej opłaty możliwość oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych i nietypowych, przeterminowanych leków oraz zużytych baterii, także co tydzień w okresie letnim oraz dwa razy w miesiącu w okresie zimowym funkcjonuje mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK) na przemian w Czernichowie i Rybnej. Można tam oddać bez ograniczeń: odpady zielone i wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia.

W swojej ofercie cenowej firma uwzględniła rosnące koszty obejmujące wzrost poziomu wynagrodzeń, brak pracowników, koszty dostosowania się do wymogów środowiskowych – wymiana taboru, monitoring terenów składowania odpadów, wzrost cen energii i benzyny, wysoki standard usług na terenie gminy, zróżnicowaną dostępność drogową, która generuje potrzebę stosowania zróżnicowanego sprzętu. Prognozowany jest dalszy wzrost opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach oraz opłat za korzystanie ze środowiska.
Rośnie ilość odpadów zbieranych na mieszkańca od roku 2013 – 168,8 kg/ mieszkańca rocznie, w 2015 – 182,77 kg/mieszkańca rocznie, 2018 – 258 kg na mieszkańca rocznie. W roku 2018 w gminie zebrano 3565 ton odpadów. Wytwarzamy więc coraz więcej śmieci.
Rosnąca ilość wytwarzanych śmieci oraz rosnące koszty wywozu i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów oraz administracyjne koszty obsługi przyczyniają się do wzrostu stawek opłat dla mieszkańców.

 

B.Grzybek

 

MDP – warsztaty f …

W ubiegłym tygodniu odbyły się warsztaty fotograficzne “CZERNICHÓW OKIEM OBIEKTYWU” – promujące Skarby Blisko Krakowa”, zorganizowane dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej .Warsztaty były współfinansowane oraz objęte patronatem przez Stowarzyszenie Skarby Blisko Krakowa . Tajemnice fotografii przybliżyła Małgorzata Łęcka oraz Anna Dela-Hnatyk, a wydarzenie organizowała Róża Rosena.

Agnieszka Urbańczyk

 

 

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW …

Udostępniamy materiał, który objaśnia system gospodarowania odpadami w Gminie Czernichów. Przedstawiamy nowe stawki za wywóz i unieszkodliwianie odpadów obowiązujące od 1 lipca 2019 roku.

Sesja wokół raportu.

Ponad trzy godziny trwała w dniu 24 czerwca 2019 roku sesja rady gminy Czernichów,  której obrady koncentrowały się wokół oceny raportu o stanie gminy za 2018 rok i udzielenia wotum zaufania dla wójta gminy. W trakcie sesji przyjęto także stosownymi uchwałami sprawozdania budżetowe oraz udzielono wójtowi absolutorium za miniony rok obrachunkowy. Przygotowany rzetelnie przez  wójta raport o stanie gminy, który opracowywany był po raz pierwszy, podany został na sesji szerokiej dyskusji, w której udział wzięli nie tylko radni ale także mieszkańcy gminy. Warto podreślić rzeczowe i merytoryczne wypowiedzi radnych oraz dogłębne wyjaśnienia wójta gminy, który otrzymał jednogłośnie wotum zaufania a póżniej absolutorium. W wypowiedziach debatujących mieszkańców dominowała chęć wpływania na zawartość opracowywanego raportu.

Wianki Czernichowskie 2 …

23 czerwca 2019 r. na Błoniach przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie odbyły się “Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej”. Goście mogli bawić się przy koncercie zespołu “Latające Talerze”, występie Kabaretu pod Wyrwigroszem, a także muzyce Sławomira.

 

Narażenie na hiperterm …

W najbliższym czasie mogą Państwo być narażenie w sposób szczególny na hipertermię. Potocznie nazywana jest udarem cieplnym ale to jej najgorsza postać zagrażająca życiu. Ogólnie mówiąc zjawisko to jest podwyższeniem wewnętrznej temperatury ciała powyżej 40 °C na skutek zwiększonego wytwarzania ciepła lub zmniejszenia jego utraty bez przestawienia ośrodka termoregulacji na wyższy poziom. Stan taki to nie gorączka, gdzie zachowane są naturalne mechanizmy regulacji temperatury ciała.
Hipertermia spowodowana podwyższoną temperaturą powietrza przebiega w etapach: kurcze cieplne, osłabienie cieplne, udar cieplny.
Odmianą jest hipertermia wysiłkowa na skutek bardzo dużego wysiłku fizycznego, zwłaszcza przy takiej pogodzie jak w nadchodzącej fali upałów, bez właściwego uzupełniania wody.
początkowo mogą wystąpić bolesne kurcze mięśni brzucha lub kończyn, następnie ból i zawroty głowy, nudności i uczucie zmęczenia; kolejno pojawia się uczucie zmęczenia, mogą pojawić się nudności i wymioty, ból głowy i zniechęcenie do najbliższych osób oraz apatia.
To co możemy zaobserwować to: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi; skóra w początkowo jest blada i spocona, natomiast w udarze cieplnym jest z reguły czerwona i gorąca.
Udar cieplny stanowi zagrożenie życia, może wystąpić nagle, niemal bez ostrzeżenia .Znaczne podwyższenie temperatury głębokiej ciała prowadzi do uszkodzenia błon komórkowych, obumierania komórek, ogólnej reakcji zapalnej, niewydolności wielonarządowej i śmierci.
JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY:
Wezwać pogotowie ratunkowe nr 112 lub 999
Powstrzymać chorą osobę od wysiłku fizycznego,przeprowadzić do chłodniejszego miejsca i podanie płynów najlepiej wody mineralnej w normalnej temperaturze.
W przypadku udaru cieplnego należy działać szybko a do wcześniejszych działań dodatkowo zdjąć nadmiar odzieży i rozpocznij intensywne chłodzenie – skrapiaj obficie wodą, najlepiej letnią (ułatwia parowanie i nie powoduje obkurczenia naczyń skóry, które ogranicza eliminację ciepła), następnie energicznie wachluj, by zwiększyć ruch powietrza. Monitoruj oddech i w razie potrzeby rozpocznij reanimację. Jeżeli występują drgawki zabezpiecz otoczenie i przytrzymaj głowę chorego.
Podsumowując najlepiej unikać ekspozycji na wysoką temperaturę otoczenia chowając się w cieniu oraz odpowiednio nawadniać organizm wodą unikając napojów z alkoholem.

Dr n. med. Tomasz Senderek

Gminne Zawody Sportowo- …

16 czerwca 2019 na boisku LKS Piast Farmina w Wołowicach  odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Podajemy wyniki :

Klasyfikacja generalna:

MDP dziewczęta:

 1. OSP Wołowice – 108,65
 2. OSP Czernichów – 117,60

MDP chłopcy:

 1. OSP Przeginia Narodowa – 98,30
 2. OSP Zagacie – 100,46
 3. OSP Wołowice – 100,81
 4. OSP Czernichów – 107,95

Seniorzy kobiety:

 1. OSP Przeginia Duchowna – 147,87
 2. OSP Dąbrowa Szlachecka – 150,49

Seniorzy mężczyźni:

 1. OSP Wołowice – 106,26
 2. OSP Zagacie – 118,46
 3. OSP Nowa Wieś Szlachecka – 119,97
 4. OSP Przeginia Duchowna – 124,78
 5. OSP Dąbrowa Szlachecka – 131,06
 6. OSP Czułówek – 141,25
 7. OSP Kamień – 143,45
 8. OSP Czernichów – 149,13
 9. OSP Przeginia Narodowa – 159,47

Puchary dla zwycięzców oraz dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów wręczyli mł. bryg. Grzegorz Jeziorek, wójt Szymon Łytek oraz przewodniczący rady Zbigniew Kędzierski.

 

Raport o stanie gminy i …

Na zbliżającej się sesji radni gminy Czernichów rozpatrywać będą m.i. przedstawiony przez wójta raport o stanie gminy, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdanie o stanie mienia komunalnego, sprawozdania z działalności w 2018 roku jednostek pomocniczych gminy, wiele innych dokumentów finansowych, opinię Regionalnej izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w 2018 roku oraz głosować będą wotum zaufania dla wójta i wniosek o udzielenie mu absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok. Wybrani przez mieszkańców radni wykonywać będą nałożone ustawowo obowiązki, wracając w swoich ocenach do czasu działalności wójta od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, a więc do czasu w 10/12 częściach ocenionego przez ogół mieszkańców, którzy w bezpośrednich wyborach już w pierwszej turze powiedzieli „tak” urzędującemu wójtowi. Przypomnienie tego faktu może nie jest bardzo potrzebne doświadczonym samorządowcom ale może przydać się „niektórym niezadowolonym”, przeliczającym nawet w swoich wypowiedziach liczbę urzędowej korespondencji. Może się przydać ale nie musi ponieważ te kilka osób, chyba po wspomnianych wyborach, ogarnął stan dość długotrwałej melancholii, przy której, z nimi merytoryczna dyskusja o gminie jest mocno ograniczona. Dyskusja toczy się więc na komisjach rady gminy, w obradach których mogą brać udział mieszkańcy. Istotna jej część i podsumowanie, jak zwykle będzie miała miejsce na zbliżającej się sesji rady gminy Czernichów.

LINK DO RAPORTU O STANIE GMINY ZA ROK 2018