Sprawozdanie z konsulta …

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Wołowic w sprawie przystąpienia do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice.

Konsultacje z mieszkańcami Wołowic zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 70.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 4 listopada 2019 r. w formie badania ankietowego równocześnie z wyborami sołtysa i rady sołeckiej, które odbywały się w dniu 24 listopada 2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 w Szkole Podstawowej w Wołowicach.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy dorośli mieszkańcy Wołowic.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej gminy Czernichów www.czernichow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów i tablicach informacyjnych w sołectwie Wołowice.

Badanie ankietowe przeprowadziła Sołecka Komisja Wyborcza, powołana do przeprowadzenia wyborów sołeckich. Protokół z badania ankietowego stanowi załącznik do sprawozdania.

W konsultacjach uczestniczyło 418 spośród 1 285 dorosłych mieszkańców Wołowic, tj. 33% uprawnionych.

Na pytanie: „Czy jest Pan / Pani za przystąpieniem do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice?” TAK odpowiedziały 319 osoby, NIE odpowiedziało 95 osób (oddano 4 ankiety bez dokonania wyboru).

 Wójt

(-) Szymon Łytek

Czernichów, 25 listopada 2019 r.

XVIII sesji Rady Gminy …

Podczas XVIII sesji Rady Gminy Czernichów Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady podziękowali sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję w kadencji 2015-2019, a także wręczyli im pamiątkowe tabliczki. W sposób szczególny samorządowcy oraz sołtysi kończącej się kadencji podziękowali pani Barbarze Łąckiej, która funkcję sołtysa Rybnej pełniła przez 33 lata.
Przewodnicząca Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich pani Iwona Fic przestawiła informacje na temat przebiegu wyborów sołeckich , wręczyła zaświadczenia sołtysom, którzy zostali wybrani na kadencję 2019-2024.
Gratujemy wszystkim wybranym.

Obwieszczenie o wynikac …

Obwieszczenie

Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich informuje, że w wyborach w dniu 24 listopada 2019 r. w poszczególnych sołectwach wybrani zostali:

w sołectwie Czernichów

Sołtys:

Choroszy Tomasz

Członkowie rady sołeckiej:

1. Borys Zofia
2. Kołodziej Aleksander
3. Płatek Adam
4. Sroka Barbara
5. Sroka Stanisław
6. Zalewski Zygmunt

w sołectwie Czułówek

Sołtys:

Żych Tadeusz Piotr

Członkowie rady sołeckiej:

1. Buczek Anna Janina
2. Budzyn Józef Wiesław
3. Nęcek Janusz Kazimierz
4. Marszałek Robert Antoni
5. Zych Tomasz

w sołectwie Dąbrowa Szlachecka

Sołtys:

Boroń Jan

Członkowie rady sołeckiej:

1. Dudek Marian
2. Łołka Tadeusz
3. Mlostek Krzysztof
4. Szumiec Adrian

w sołectwie Kamień

Sołtys:

Paszcza Joanna Marta

Członkowie rady sołeckiej:

1. Figa Władysław Antoni
2. Gara Kazimierz
3. Kozioł Stanisław Józef
4. Słowiński Paweł
5. Tyrpa-Łatak Bogumiła Małgorzata
6. Wieczorek Arkadiusz

w sołectwie Kłokoczyn

Sołtys:

Bukowski Marcin

Członkowie rady sołeckiej:

1. Lelek Klaudia
2. Morawski Patryk
3. Sroka Adam
4. Zembol Piotr

w sołectwie Nowa Wieś Szlachecka

Sołtys:

Mastek Dariusz Stanisław

Członkowie rady sołeckiej:

1. Czekaj Kazimierz
2. Feluś Krzysztof
3. Poniedziałek Andrzej
4. Zalarski Janusz Piotr
5. Żak Wiesław Stefan

w sołectwie Przeginia Duchowna

Sołtys:

Gibek Katarzyna Ewa

Członkowie rady sołeckiej:

1. Grzywa Andrzej Janusz
2. Jastrzębski Artur
3. Kuć Elżbieta
4. Morawska Marta
5. Ryś Krystyna Teresa

w sołectwie Przeginia Narodowa

Sołtys:

Czuba Krzysztof

Członkowie rady sołeckiej:

1. Konik Danuta
2. Czyszczoń-Kudłek Justyna Urszula
3. Dyduła Remigiusz Hieronim
4. Kowal Wojciech Józef
5. Kowal Janina Władysława

w sołectwie Rusocice

Sołtys:

Świadek Stanisław

Członkowie rady sołeckiej:

1. Bukowski Leszek
2. Freiberg Jan
3. Kapusta Janina
4. Lubera Henryk
5. Stańko Jan

w sołectwie Rybna

Sołtys:

Poręba Mirosław Władysław

Członkowie rady sołeckiej:

1. Łącka Barbara
2. Kędzierska Joanna
3. Kryda Marcin
4. Migacz Małgorzata
5. Król Bolesław
6. Malik Stanisław
7. Wosik Konrad Andrzej

w sołectwie Wołowice

Sołtys:

Zabagło Iwona Marta

Członkowie rady sołeckiej:

1. Jaros Robert
2. Budziaszek Szymon
3. Trojan Anna Magdalena
4. Zabagło Danuta
5. Bębenek Sebastian
6. Kucharz Franciszek

w sołectwie Zagacie

Sołtys:

Dudzik Natalia Maria

Członkowie rady sołeckiej:

1. Grzesiak Stanisława
2. Mlostek Barbara
3. Sobesto Irena Maria
4. Tokarz Zofia
5. Wrona Józef

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Wybory sołeckie .

Kończy się czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich wybranych 29 listopada 2015 roku. W najbliższą niedzielę 24 listopada 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2024. To ważne dla społeczności lokalnych wybory, dlatego warto w nich uczestniczyć!

Sołtysi, którzy zostaną wybrani wraz z radami sołeckimi, będą w imieniu mieszkańców współdecydować o sprawach lokalnych przez najbliższe pięć lat, będą mieli istotny wpływ na codzienne życie miejscowości, będą reprezentować lokalne interesy przed radą gminy, przed wójtem i w urzędzie gminy. Będą wśród wielu potrzeb wskazywać te, które należy zaspokoić w pierwszej kolejności, będą też gospodarować funduszami oddanymi do dyspozycji sołectw.

W sołectwach, w których został zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa i nie więcej kandydatów do rady sołeckiej, niż jest mandatów do obsadzenia, głosowania nie przeprowadza się, a zgłoszeni kandydaci obejmą swoje mandaty na podstawie uchwały Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich. Taka sytuacja jest w dziewięciu sołectwach: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Rusocice i Zagacie.

W trzech sołectwach: Przeginia Narodowa, Rybna i Wołowice, głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do 18.00.Prawo głosowania przysługuje każdemu dorosłemu mieszkańcowi danego sołectwa, posiadającemu w nim prawa wyborcze, czyli ujętemu w prowadzonym w urzędzie gminy rejestrze wyborców dla tej miejscowości.

W lokalu wyborczymw Matejkówce mieszkańcyPrzegini Narodowejwybiorą sołtysa spośród dwojga kandydatów oraz 5. członków rady sołeckiej spośród 10. kandydujących.

W lokalu wyborczymw Remizie OSP mieszkańcyRybnejwybiorą 7. członków rady sołeckiej spośród 12. kandydujących; sołtysem zostanie jedyny zgłoszony kandydat.

W lokalu wyborczymw Szkole Podstawowej mieszkańcyWołowicwybiorą sołtyskę spośród 2. kandydatek oraz 6. członków rady sołeckiej spośród 9. kandydujących. Równocześnie z wyborami w Wołowicach przeprowadzone zostaną ponowne konsultacje w sprawie przystąpienia do nadania nazw ulicom w tej miejscowości (poprzednie odbyły się w roku 2016 i dały wynik negatywny).

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów sołeckich znajdują się w obwieszczeniach Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez Gminną Komisję ds. Wyborów Sołeckich na sesji Rady Gminy Czernichów w poniedziałek 25 listopada 2019 r., do udziału w której zaproszeni zostali sołtysi mijającej i nadchodzącej kadencji (transmisja online nawww.czernichow.plod 17.15).

Dzień Czystego Powietr …

Z okazji obchodów Dnia Czystego Powietrza, jak co roku ekodoradca zaprosił wszystkich mieszkańców gminy Czernichów na dzień otwarty pod hasłem „Czyste powietrze – wspólna sprawa”. W środę 13 listopada 2019 r od 8.00 do 16.00, na I piętrze urzędu gminy (przy kasie) był zlokalizowany punkt informacyjny. Każda osoba zainteresowana wymianą kotła, montażem odnawialnych źródeł energii (OZE), czy ociepleniem budynku. Mogła uzyskać kompleksowe informacje na temat programów proekologicznych a co za tym idzie dofinansowań. Mieszkańcy mogli zapoznać się z działaniem kamery termowizyjnej oraz zgłosić swój budynek do  badania przeprowadzonego za jej pomocą.

Natomiast w czwartek 14 listopada 2019 r. o godzinie 18.00 w urzędzie gminy w Czernichowie, na Sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi pozyskaniem dofinansowania do przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Podczas spotkania ekodoradca przypomniał przepisy uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, przedstawił dostępne programy dofinansowań do wymiany kotłów, ocieplenia budynku czy montażu odnawialnych źródeł energii:

 • dofinansowanie do kotłów gazowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) poddziałanie 4.4.1;

 • dofinansowanie do kotłów na paliwo stałe – program własny gminy Czernichów;

 • dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, ocieplenia budynku, wymiany stolarki – rządowy priorytetowy program „Czyste Powietrze”;

 • dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych – „Mój Prąd” program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o OZE – RPO WM poddziałanie 4.1.1;

 • ulga podatkowa na cele termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych.

W drugiej części spotkania Pan Dariusz Starowicz, na prośbę ekdoradcy i Czernichowskiego Alarmu Smogowego podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z likwidacją kotła na paliwo stałe i przejściem na ogrzewanie gazowe. Podkreślił iż w miejscowości w której mieszka nie ma sieci gazowej, w związku z tym Jego instalacja CO opiera się na gazie LPG czyli magazynowany w butli zamontowanej w ogrodzie. Ta prezentacja miała pokazać mieszkańcom naszej gminy że tego typu ogrzewanie nie musi być wcale drogie, a jest bardzo ekologiczne. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom czwartkowego spotkania za liczne przybycie i równocześnie zapraszamy na kolejne, którego tematem przewodnim będą POMPY CIEPŁA.

Konkurs na upamiętnien …

Konkurs na upamiętnienie 700 lecia lokacji wsi Kamień rozstrzygnięto . Wracamy do tematu aby trochę przybliżyć idee konkursu oraz nagrodzone prace.

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.
Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne – konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie – spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach.
Na szczęście mieszkańcy wsi, w większości ciągle związani z nią od wielu pokoleń, świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał.
Kurator Konkursu
arch. Kazimierz Łatak

I nagroda (realizacyjna):
4 000,00 zł – Mikołaj Niewęgłowski, ul. Sosnowa 34, 05-822 Milanówek
II nagroda:
2 000,00 zł – Michał Kołodziej, ul. Pod Fortem 2/7, 31-302 Kraków
Wyróżnienie:
1 000,00 zł – Michał Pieczka, ul. Oświęcimska 58 D, Gorzów, 32-660 Chełmek
Wyróżnienie specjalne:
1 000,00 zł – Michał Karol, 165 Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja

Wygrała koncepcja tak zwanego ,,Pomnika Aktywnego”

POMNIK AKTYWNY

Koncepcja pomnika na 700-lecie miejscowości Kamień w Małopolsce zakłada stworzenie go z siedmiuset wapiennych cegiełek – dokładnie tylu ile rocznic lokacji miejscowości odbyło się do tej pory. Co ważne projekt zakłada, iż co roku, w każdą̨kolejną rocznicę dokładana będzie kolejna cegiełka / moduł, co pozwoli mieszkańcom miejscowości na coroczną integrację.

Taka możliwość kreuje okazję do stworzenia wydarzenia na większą skalę niż miejscowa, ma potencjał turystyczny. Taka atrakcja może przyciągnąć do miejscowości turystów, którzy specjalnie ją odwiedzą by zobaczyć dołożenie kolejnego modułu w roku 2020 lub w dalekiej przyszłości w roku 2120. W ten sposób pomnik będzie żył swoim życiem. Z czasem zostanie porośnięty przez mech, a z roku na rok jego forma będzie się zmieniać. W końcu, po wieku od jego wybudowania zmieni swą wysokość o kolejne 30 cm. Taki obiekt nie pozostanie nieruchomym monumentem – pamiątką, lecz stanie się swego rodzaju aktywizatorem, który rzeczywiście oddziałuje na ludzi.

Siedemset modułów zostało zlokalizowanych w północnej części Kamienia, w pobliżu charakterystycznego muru otaczającego jedną z działek. Pomnik usytuowany został po wschodniej stronie ulicy wychodzącej z Kamienia, przy trasie pieszej w głąb lasu. Osoby odwiedzające miejscowość, zwiedzający i turyści podążający w przyszłości leśnym szlakiem, będą mieć w ten sposób swój punkt orientacyjny, albowiem pomnik jest obrócony o 45 stopni w stosunku do kierunków świata. W ten sposób przy wschodzącym słońcu, w południe lub przy zachodzącym słońcu południowa część pomnika będzie zawsze oświetlona wskazując tym samym gdzie znajduje się serce miasta. Pomnik będzie zatem również formą kierunkowskazu, elementem zapraszającym do miasta dla pieszych jak i kierowców. Turyści, wędrowcy, podróżnicy będą również mogli zatrzymać się przy obiekcie wykorzystując do tego zastaną architekturę. Mur znajdujący się naprzeciw, który w upalne dni stanowiłby schronienie przed słońcem.

Materiałem wykorzystanym do realizacji projektu są cegiełki o wymiarach 6x6x30 cm stworzonych z wapienia, który jest materiałem charakterystycznym dla tego rejonu Polski. Łączone są ze sobą na zaprawę murarską według tradycyjnego przepisu. Całość spoczywa na wylanym wcześniej fundamencie, zakładając iż pomnik ma być trwały i przetrwać jak najdłużej, w taki sposób by móc kontynuować etniczny zapis który jest w ludziach.

Do wykonania realizacji założenia mogą zostać przygotowane dwa warianty. Wariant prawdziwy, gdzie projekt składa się rzeczywiście z 700 cegiełek oraz wariant tańszy z betonowym rdzenim, który zastąpi niewidoczne cegiełki.

 

Więcej o konkursie pod :http://www.konkurskamien.pl

 

 

Wspólne świętowanie …

Wspólne świętowanie 101 rocznicy odzyskania Niepodległości w winnicy Zagrabie w Rybnej.
Impreza odbyła się pod hasłem ,,Świętujemy przy białym i czerwonym”. Oczywiście chodziło o wina  i tak :kolor biały reprezentowały wina : Soley’18 i Sibla’18
zaś kolor czerwony: Doro’18 i Caro’18. ,,Księżyc pięknie nas pożegnał, a ognisko ogrzało…. To niestety już koniec na dzisiaj” -podsumowują na swojej stronie wydarzenie właściciele winnicy  wszystkim dziękując za to, że wspólnie mogliśmy spędzić  ten czas świątecznie . W rozmowie  podkreślają istotny wymiar wspólnego świętowania , podkreślając fakt, że 11 listopada to święto które powinno łączyć wszystkich mieszkańców.

 

Oto nasza krótka fotorelacja :


 

 

WYBORY SOŁECKIE – …

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich

z dnia 4 listopada 2019 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

w wyborach zarządzonych na 24 listopada 2019 r.

na podstawie § 18 ust. 3 pkt 2 statutów sołectw gminy Czernichów, stanowiących załączniki nr 1-12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 i z 2019 r. poz. 4368), Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

 1. Sołectwo Czernichów

Kandydaci na sołtysa:

1.

Choroszy Tomasz

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bielecka Anna

2.

Borys Zofia

3.

Kołodziej Aleksander

4.

Płatek Adam

5.

Sroka Barbara

6.

Sroka Stanisław

7.

Zalewski Zygmunt

 1. Sołectwo Czułówek

Kandydaci na sołtysa:

1. Żych Tadeusz Piotr

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Buczek Anna Janina
2. Budzyn Józef Wiesław
3. Nęcek Janusz Kazimierz
4. Marszałek Robert Antoni
5. Zych Tomasz

 1. Sołectwo Dąbrowa Szlachecka

Kandydaci na sołtysa:

1. Boroń Jan

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Dudek Marian
2. Łołka Tadeusz
3. Mlostek Krzysztof
4. Szumiec Adrian

 1. Sołectwo Kamień

Kandydaci na sołtysa:

1. Paszcza Joanna Marta

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Figa Władysław Antoni
2. Gara Kazimierz
3. Kozioł Stanisław Józef
4. Słowiński Paweł
5. Tyrpa-Łatak Bogumiła Małgorzata
6. Wieczorek Arkadiusz
 1. Sołectwo Kłokoczyn

Kandydaci na sołtysa:

1. Bukowski Marcin

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Lelek Klaudia
2. Morawski Patryk
3. Sroka Adam
4. Zembol Piotr

 1. Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka

Kandydaci na sołtysa:

1. Mastek Dariusz Stanisław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Czekaj Kazimierz
2. Feluś Krzysztof
3. Poniedziałek Andrzej
4. Zalarski Janusz Piotr
5. Żak Wiesław Stefan
 1. Sołectwo Przeginia Duchowna

Kandydaci na sołtysa:

1. Gibek Katarzyna Ewa

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Grzywa Andrzej Janusz
2. Jastrzębski Artur
3. Kuć Elżbieta
4. Morawska Marta
5. Ryś Krystyna Teresa
 1. Sołectwo Przeginia Narodowa

Kandydaci na sołtysa:

1. Czuba Krzysztof
2. Machaczka Krystyna

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Czekajska Elżbieta Barbara
2. Czyszczoń-Kudłek Justyna Urszula
3. Dyduła Remigiusz Hieronim
4. Konik Danuta
5. Kowal Janina Władysława
6. Kowal Wojciech Józef
7. Litwicka Barbara Katarzyna
8. Paszcza Anna
9. Rakoczy Elżbieta
10. Zych Adam
 1. Sołectwo Rusocice

Kandydaci na sołtysa:

1. Świadek Stanisław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Bukowski Leszek
2. Freiberg Jan
3. Kapusta Janina
4. Lubera Henryk
5. Stańko Jan

 1. Sołectwo Rybna

Kandydaci na sołtysa:

1. Poręba Mirosław Władysław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bałuszek Kazimierz

2.

Bojda Wioletta

3.

Czech Stanisław

4.

Gerczak Beata

5.

Kędzierska Joanna

6.

Klaja Krzysztof

7.

Król Bolesław

8.

Kryda Marcin

9.

Łącka Barbara

10.

Malik Stanisław

11.

Migacz Małgorzata
12. Wosik Konrad Andrzej
 1. Sołectwo Wołowice

Kandydaci na sołtysa:

1. Królik Małgorzata Barbara
2. Zabagło Iwona Marta

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bębenek Sebastian

2.

Bębenek Tomasz

3.

Budziaszek Szymon

4.

Jaros Robert

5.

Jasiołek Renata Stanisława

6.

Kucharz Franciszek

7.

Trojan Anna Magdalena

8.

Zabagło Danuta

9.

Zembol Mateusz
 1. Sołectwo Zagacie

Kandydaci na sołtysa:

1. Dudzik Natalia Maria

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Grzesiak Stanisława
2. Mlostek Barbara
3. Sobesto Irena
4. Tokarz Zofia
5. Wrona Józef

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich

z dnia 4 listopada 2019 roku

o obsadzeniu mandatów bez głosowania

w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich

zarządzonych na 24 listopada 2019 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1, 4 statutów sołectw Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Rusocice, Rybna i Zagacie, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 i z 2019 r. poz. 4368) Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich informuje, iż w niżej wymienionych sołectwach

obsadza się bez głosowania mandaty sołtysa i członków rady sołeckiej,

gdyż liczba zarejestrowanych kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej jest równa lub mniejsza od liczby mandatów.

Sołectwo Czernichów – w wyborach sołtysa zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa;

Sołectwo Czułówek – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa i 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów);

Sołectwo Dąbrowa Szlachecka – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 4 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów);

Sołectwo Kamień – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 6 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Kłokoczyn – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 4 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów)

Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów)

Sołectwo Przeginia Duchowna – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Rusocice – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Rybna – w wyborach sołtysa zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa;

Sołectwo Zagacie – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa i 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów).

Za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Czułówek-zamknięcie …

Informuję, że w związku z remontem przepustu od dnia 20 listopada 2019 r. (środa) planowane jest zamknięcie drogi powiatowej 2190K (droga prowadząca do pętli Czułówek Kapliczka) na odcinku od skrzyżowania z DW780 do pętli Czułówek Kapliczka. Roboty mają potrwać planowo do końca stycznia 2020 r. W związku z brakiem możliwości zawrócenia autobusów linii 269 na pętli Czułówek Kapliczka, w celu obsługi KMK miejscowości Czułówek, kursy linii 269 relacji Salwator – Czułówek Kapliczka zostaną skierowane do pętli przy przystanku Kaszów. Bez obsługi dla linii 269 pozostanie przystanek „Czułówek Kapliczka”. Przystanek „Czułówek” w kierunku Kaszowa obsługiwany będzie przy DW780.

Kursy linii 249 wykonywane na trasie Salwator – Czułówek Kapliczka będą wykonywane na trasie Salwator – Kaszów.

Rozkłady jazdy linii 249 i 269 zostaną zmienione.