W Rusocicach odbędą s …

W Rusocicach odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów.

20 stycznia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Wojewody w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów.

Zarządzenie to zostało wydane w konsekwencji  stwierdzenia przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II wygaśnięcia mandatu radnego, w związku ze złożoną przez radną Romę Nienartowicz rezygnacją z mandatu.

Do czasu wyborów Rada Gminy Czernichów pracuje w składzie czternastoosobowym.

Ważne terminy:

 • 10 lutego upływa termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Krakowie II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
 • 20 lutego upływa termin zgłaszania przez komitety wyborcze Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie.
 • 2 marca o godz. 24.00 upływa termin zgłaszania przez komitety wyborcze do Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie list kandydatów na radnego;
 • 6 marca upływa termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Rusocicach.
 • Do 15 marca wyborcy w okręgu wyborczym nr 9 otrzymają informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.
 • Od 16 do 27 marca w Urzędzie Gminy Czernichów będzie udostępniony do sprawdzenia spis wyborców.
 • Do 21 marca zostaną podane do publicznej wiadomości obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie o zarejestrowanych kandydatach na radnych.
 • Do 27 marca można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 • W dniach 4 i 5 kwietnia obowiązuje „cisza wyborcza”.
 • 5 kwietnia w godz. 7.00 – 21.00 odbędzie się głosowanie.

Informacje, przepisy, wzory druków dotyczące wyborów dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie:       https://krakow.kbw.gov.pl/.

Bieżące informacje dotyczące organizacji wyborów uzupełniających w gminie Czernichów oraz wykaz dyżurów GKW zamieszczane będą na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka WYBORY/REFERENDA / Wybory samorządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów, w holu I piętra i tablicy ogłoszeń sołectwa Rusocice.

Za organizację wyborów w gminie odpowiada: sekretarz gminy Ewa Lipowczan, tel. 122 702 104 wew. 103, kom. 509 959 241, e-mail: sekretarz@czernichow.pl.

______________________________________

 

 

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów

 

 

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

 

 • 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów w okręgu wyborczym nr 9.

 

 • 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 5 kwietnia 2020 roku.

 

 • 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

 

 • 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

 • 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Czernichów i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Wojewoda Małopolski

(-) Piotr Ćwik

 

 

 

Załącznik do zarządzenia (nr poz. Rej. 8/20)

Wojewody Małopolskiego

z dnia 15 stycznia 2020 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

Data wykonania czynności wyborczych * Treść czynności
do 17 stycznia 2020 r. –        opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Czernichów
do 10 lutego 2020 r. –        podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Czernichów o okręgu wyborczym nr 9, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie–        zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 20 lutego 2020 r. –        zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie
do 25 lutego 2020 r. –        powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie
do 1 marca 2020 r.do godz. 2400 –        zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie list kandydatów na radnego
do 6 marca 2020 r. –        podanie do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Czernichów, w formie obwieszczenia, informacji Komisarza Wyborczego w Krakowie II o numerze i granicach obwodu głosowania nr 6 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6–        zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6
do 15 marca 2020 r. –        powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego–        przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Czernichowie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego

–        sporządzenie spisu wyborców

–        przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 21 marca 2020 r. –        rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list–        zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
do 27 marca 2020 r. –        składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
3 kwietnia 2020 r.godz. 2400 –        zakończenie kampanii wyborczej
4 kwietnia 2020 r. –        przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 spisu wyborców
5 kwietnia 2020 r.godz. 700-2100 –        głosowanie

 

*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

 

 

Ugryźć nieco tradycji …

A może by tak zwolnić w mocno zabieganym świecie, ugryźć nieco tradycji i rozsmakować się w życiu…? To właśnie miało miejsce na kolejnych warsztatach zorganizowanych przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Dzięki Basi i Mariuszowi (z Bożybar – Foodtrack z przesłaniem) uczestnicy poznali historię tradycyjnego podpłomyka, a z okazji nadchodzących świąt Dnia Babci i Dziadka, mieli dodatkowo mozliwość zrobienia swoich własnych podpłomyków, by następnie podarować je w formie prezentu. Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość wypieczenia podpłomykow w foodtracku, który specjalnie na tę okazję zaaparkował pod szkolą. Zwrócenie uwagi na pojęcie dziedzictwa kulturowego jest niezmiernie ważne. Podczas warsztatów dzieci przekonały się, że tak samo jak każde z nich ma swoich przodków, tak i ulubione potrawy również ich posiadają. Informacje o tym, a zwłaszcza o tradycyjnych regionalnych przysmakach, można czerpać m.in. z książek, których prezentacja jak zawsze stanowiła bardzo istotną cześć spotkania. Niezwykle ważne są także rozmowy z rodzicami i dziadkami, którzy bardzo często są nieocenioną skarbnicą wiedzy. To właśnie do takich rozmów o tradycji, zostali zainspirowani uczestnicy, a podpłomyk miał się stać ku temu pretekstem.

Magdalena Tomasiak

Floriany IV edycja.

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami. 12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia w lokalnych społeczności. Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżowych statuetek.Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdują się na stronie www.floriany.pl

Ponad dwa miliony na za …

Realna staje się budowa ponad dwóch kilometrów chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Czernichów. Dzięki wieloletnim staraniom wójta Łytka oraz radnych rady gminy Czernichów i dobrej współpracy z zarządem powiatu oraz staraniom urzędników gminnych i powiatowych zadanie nabiera realny kształtów. Przygotowywany projekt uchwały przewiduje   udzielenie z kasy gminy pomocy Powiatowi Krakowskiemu w kwocie 2390 000,00 złotych na realizowane wspólnie działania na terenie gminy. Poniżej prezentujemy uzasadnienie do projektu uchwały, które doprecyzowuje szczegóły. Zwiększenie dopłaty dla Powiatu o kwotę powyżej 1 600 000,00 do kwoty 2390 000,00 wynika z potrzeby partycypacji Gminy Czernichów w innych zadaniach realizowanych przez Powiat Krakowski na jej terenie.

Poniżej publikujemy uzasadnienie do projektu uchwały:

Uzasadnienie

Projekt uchwały okołobudżetowej jest związany z zaplanowanymi kwotami zapisanymi w budżecie na rok 2020 na pomoc finansową dla powiatu na zadania realizowane w trybie inicjatyw samorządowych na drogach powiatowych oraz nowego zadania powstałego w związku z planem złożenia przez powiat wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o przyznanie dotacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie związane z modernizacją drogi powiatowej Dąbrowa Szlachecka – Wołowice-Czernichów. Starosta zwrócił się do gminy z prośbą o zabezpieczenie udziału  w wysokości 1 600 000,00 zł
(25 % wartości zadania).

Szacunkowy całkowity koszt wykonania robót budowlanych to około 6 400 000,00 zł. Planowane dofinansowanie z Ministerstwa to 3 200 000,00 zł, planowany udział Powiatu to 1 600 000,00 zł.

 


Projekt uchwały w załączniku:

 

 

APLIKACJA BLISKO – …

Zapraszamy do pobrania bezpłatnej aplikacji BLISKO!

SISMS to system ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i utrudnieniach oraz informowania o najważniejszych gminnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych. Informacje te wysyłane są na trzy sposoby: poprzez aplikację – bezpośrednio na Twojego smartfona, za pomocą SMS lub w wiadomości e-mail.
System jest bezpłatny, wymaga jedynie pobrania aplikacji BLISKO na smartfona i zarejestrowania się w systemie, wysłania kodu aktywacyjnego za pomocą wiadomości SMS (opłata zgodna z planem taryfowym Twojego Operatora) lub wypełnienia formularza rejestracyjnego – dla wiadomości e-mail.

Rejestracja:
KLIKNIJ TUTAJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ W APLIKACJI

Szczegółowe informacje na temat aplikacji:
https://www.sisms.pl/

Starostwo Powiatowe zap …

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące powiatowych rad działalności pożytku publicznego, standardów współpracy powiatu z NGO oraz bieżącej współpracy, szczególnie w obszarach kultury, sportu i turystyki.

Będzie to kolejna szansa dla tych organizacji, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału w spotkaniach w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

Przedstawicieli organizacji zainteresowanych spotkaniem prosimy o zgłoszenie udziału na numer podany na plakacie lub na adres mejlowy: ngo@powiat.krakow.pl.

 

Czym radni będą zajmo …

Podczas grudniowej sesji radni uchwalili plan pracy Rady Gminy Czernichów na 2020 rok. Przedstawiamy  listę głównych tematów na każdą z zaplanowanych sesji (zwykle zwoływane są na ostatni poniedziałek miesiąca).Oczywiście w programie każdej z nich znajdą się także ważne sprawy bieżące.

Termin Temat
styczeń –        Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rusocice
luty –        Program zapobiegania bezdomności zwierząt.

–        Porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.

marzec –        Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

–        Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

–        Informacja o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

–        Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czułówek.

–        Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Przeginia Duchowna.

–        Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka.

kwiecień –        Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

–        Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2020 rok.

maj –        Raport o stanie Gminy.

–        Wotum zaufania dla wójta.

–        Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2019 oraz sprawozdania finansowego gminy Czernichów i GBP za 2019.

Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w 2019 r.

–        Absolutorium dla wójta.

czerwiec –        Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Kłokoczyn.

–        Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Przeginia Narodowa.

lipiec
sierpień
wrzesień

 

–        Informacja o wykonaniu budżetu w I połowie 2020 r.

–        Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz

z funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.

październik –        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

–        Analiza oświadczeń majątkowych.

–        Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.

–         Program przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.

–         Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

listopad –        Stawki podatków lokalnych na rok 2021.

–        Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Wołowice.

grudzień –        Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Czernichów.

–        Budżet gminy Czernichów na rok 2021.

–        Plan pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2021.

 

 

 

OSP ZAGACIE PODSUMOWAŁ …

W sobotę 11 stycznia  OSP Zagacie podsumowało  na walnym zebraniu swoją działalność za 2019r.

Strażacy z Zagacia  wyjeżdżali 48 razy do akcji ratowniczych, w tym:
– w gaszeniu pożarów- 13 razy, 
– w likwidacji miejscowych zagrożeń- 35 razy.

W 2019 roku OSP pozyskało na wyposażenie następujący sprzęt: 

Środki pozyskane z dotacji z MSWiA oraz UG Czernichów: 

– Urządzenie systemu selektywnego alarmowania.

Środki pozyskane z dotacji z MSWiA (5000+):

– 8 szt. Pasów Strażackich bojowych, 
– 6szt. Hełmów MDP, 
– 6szt. Wężów Pożarniczych W-52, 
– 6szt. Wężów Pożarniczych W-75.

Środki pozyskane z dotacji z Powiatu Krakowskiego i UG Czernichów:

– Motopompa pływająca Niagara 2.

Środki pozyskane z UG Czernichów:

– Aparat oddechowy AUER AirGo z maską G1 i butlą kompozytową 6,8l,
– Sygnalizator bezruchu Motion Scout, 
– Pojemniki na maskę AUER, 
-Haltefix uchwyt do Auto Maxx

Z środków własnych:

– 2 szt. kamizelek ratunkowych (kapoków), 
– 2 szt. wężów Pożarniczych W-52, 
– 1 szt. Wąż Pożarniczych W-75, 
– 4 szt. pokrowców na aparaty oddechowe, 
– znak drogowy- wypadek ze stojakiem, 
– 2 szt. łączników do łączenia węży,
– 2szt. uchwytów do zamontowania aparatów oddechowych na samochodzie Steyr,
– rozsiewacz do sorbentu,
– 2 szt. prądownic,
– szafę narzędziową do garażu,
– elementy umundurowania bojowego i wyjściowego dla naszych strażaków.

W lipcu pozyskano z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie samochód terenowy JEEP CHEROKEE. Samochód ten zastąpi SLRr TATA SAFARI. 

OSP z Zagacia uczestniczyła również:

– 6 stycznia zorganizowano wspólnie z KGW z Zagacia: IV Zagaciański Orszak III Króli,
– 22 marca jednostka brała w udział w plebiscycie gazety krakowskiej- ,,jednostka roku”
– 7 kwietnia w remizie OSP zorganizowaliśmy: Wielkanoce Warsztaty Blisko Krakowa- przy współpracy Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa oraz KGW Zagacie dla dzieci z całego powiatu krakowskiego,
– 19 maja zabezpieczano I Piastowski Bieg Po Oddech,
– 3 sierpnia  jednostka zabezpieczała przejazd wyścigu kolarskiego Tour de Pologne,
– w czasie okresu letniego co tydzień OSP organizało grę w piłkę siatkową przy remizie
– przez cały rok w każdy wtorek w remizie OSP odbywały się zajęcia fitness- Zumba,
– 21 września zorganizowano wyjazd do parku rozrywki Energy Landia w Zatorze dla Chłopców MDP z Zagacia,
– w dniach 24-28 listopada Ochotnicza Straż Pożarna w Zagaciu przeprowadziła zbiórkę dla dzieci z Oddziału Onkologii i Hematologii w Prokocimiu. Jej celem było zebranie upominków i artykułów higieny dla dzieci od wieku niemowlęcego aż do 18 roku życia.
– 7 grudnia w naszej remizie odbyły się: Świąteczne Warsztaty Blisko Krakowa dla dzieci z powiatu krakowskiego, które zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Zagaciu , Blisko Krakowa – Lokalna Grupa Działania oraz nasze OSP,
– 8 grudnia druhowie zabezpieczali Lisiecki bieg Mikołajów w Wołowicach,

OSP Zagacie dziękuje wszystkim mieszkańcom i sponsorom za wsparcie. Druhowie deklarują , że w 2020r. nie zwolnią tempa w  działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, miejscowości, jak i całej gminy Czernichów.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANI …

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym oraz szkoleniowym. Spotkania dedykowane są przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/ 256-02-31

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA,
DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4, 32-052 RADZISZÓW W DNIU 20 STYCZNIA 2020 r. (poniedziałek):

– Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 – 16:00, – Spotkanie szkoleniowe w godzinach: 16:00 – 18:00.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR oraz zrealizowany Plan Komunikacji.

 

Lokalna Grupa Działani …

Nabór nr 1/2017 – ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 2/2017 – ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Nabór nr 3/2017 – ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Nabór nr 4/2017 – ogłoszony 20.11.2017 r.

na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Nabór nr 5/2017 – ogłoszony 20.11.2017 r.

na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

 

Nabór nr 1/2018 – ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 2/2018 – ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 3/2018 – ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresubudowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Operacja własna nr 1/2018/OWzamiar ogłoszony 04.07.2018 r.
Operacja własna nr 2/2018/OW – zamiar ogłoszony 16.07.2018 r.
Nabór nr 1/2019ogłoszony 18.02.2019 r.
na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
Nabór nr 2/2019ogłoszony 18.02.2019 r.
na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
Nabór nr 3/2019ogłoszony 22.10.2019 r.
na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
Nabór nr 4/2019 – ogłoszony 19.11.2019 r.

Nabór nr 5/2019ogłoszony 19.11.2019 r.O 

 

 

 

SZCZEGÓŁU LINK