XXX sesja Rady Gminy Cz …

Dnia 23 listopada 2020 roku, w Czernichowie, w sali obrad urzędu gminy odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Czernichów. W porządku obrad znalazły się m.i. uchwały o odwołaniu i powołaniu skarbnika gminy. Uchwały zostały podjęte przez radnych, w kierunku nowego skarbnika „popłynęły” życzenia dalszej, owocnej pracy dla czernichowskiego samorządu. Obrady sesji zdominowane zostały dyskusją na temat rozpoczętej budowy obwodnicy Rybnej i wyzwaniami jakie mogą pojawić się w związku z realizacją tej inwestycji. Szerokie i merytoryczne informacje na ten temat przedstawiał wice wójt gminy Czernichów, dyskusje pomiędzy radnymi dotyczyły możliwości pojawienia się konieczności dofinansowania budowy obwodnicy Rybnej ze strony gminy Czernichów, w związku z sygnalizowaną potrzeba wykonania robót dodatkowych. Pogłębiona dyskusja na ten temat była wyprzedzeniem ewentualnych, mogących pojawić się potrzeb, dobrze prognozuje na dalsze działania inwestycyjne samorządowców i radnych gminy.

Wywiad z Jackiem Podgó …

Wiele lat był Pan radnym gminy Czernichów. Zainicjował Pan i zrealizował Pan wiele cennych dla mieszkańców inwestycji. Proszę przypomnieć Czytelnikom swoją pracę samorządową.

 

– Byłem radnym przez 28 lat, 10 lat byłem członkiem Zarządu Gminy i 8 lat Przewodniczącym Rady Gminy. W tym czasie , w mojej rodzinnej miejscowości- Rybnej, zostały wykonane następujące inwestycje: przebudowa mostu w okolicach remizy, budowa pętli autobusowej, gazyfikacja miejscowości, kanalizacja, budowa sali gimnastycznej przy szkole, powstały dwa zbiorniki na wodę, trzeci  jest w trakcie budowy, odbyły się: remont sieci wodociągowej, rozbudowa szkoły, budowa chodników, telefonizacja i rozpoczęta teraz budowa obwodnicy. Większości tych inwestycji byłem pomysłodawcą i koordynatorem. Oczywiście nie było by to wszystko możliwe bez zaangażowania mieszkańców, którzy pracowali w komitetach i aktywnie wspierali te inicjatywny, niejednokrotnie także finansowo.

 

Jest Pan uznanym liderem Rybnej, miejscowości, z którą związał Pan swoje życie, także poprzez pracę społeczną. Czasem tak bywa, że liderzy oglądają efekty pracy społecznej dopiero po latach. Czy taka sytuacja ma obecnie miejsce w Rybnej?

 

Niektóre efekty są widoczne od razu, tak jak w przypadku kanalizacji itp. Znacznie wpłynęło to na poprawę życia mieszkańców i Rybna stała się bardziej atrakcyjna, powstało wiele nowych osiedli.

 

Obwodnica Rybnej, śmiałe Pana i wielu marzenie, staje się faktem. Dlaczego nie wybudowano jej wcześniej. Jak to się stało?

 

Przygotowanie budowy obwodnicy trwało długo, ze względu za błędy w projekcie, które trzeba było dwukrotnie poprawiać. Gmina też nie miała pomysłu skąd pozyskać środki finansowe. Poza tym, nie wszyscy radni popierali ten projekt, nawet radni z Rybnej.

 

Lepiej późno niż wcale! Pana obecność przy „wbijaniu pierwszej łopaty do gruntu wiele osób przyjęło z zadowoleniem i satysfakcją. Czy zamierza Pan, w interesie mieszkańców Rybnej, aktywnie „nadzorować” realizację tej inwestycji?

 

Bardzo się cieszę, że budowa obwodnicy się rozpoczęła, bardzo jej kibicuję i czekam kiedy pracę się zakończą. Znacznie poprawi to jakość życia mieszkańców Rybnej.

 

Radość, satysfakcja, spełnienie marzeń. Jakie uczucia towarzyszyły Panu w momencie uroczystego rozpoczynania inwestycji?

 

Byłem bardzo zadowolony i widzę, że wysiłek włożony i wiele spotkań, które odbyłem m.i. z premierem Beatą Szydło, ze starostą, z ministrem Adamczykiem, z wojewodą małopolskim, przyniosły efekty. Wszystkie te spotkania pomogły w pozyskaniu środków finansowych na budowę obwodnicy. Za co, w swoim imieniu i mieszkańców Rybnej serdecznie dziękuję.

 

Komu, zdaniem Pana, na tym etapie należą się słowa podziękowania

 

Jak wyżej oraz wszystkim mieszkańcom Rybnej, którzy wspierali ten projekt.
Uważam, że nowa Pani Wójt bez problemów doprowadzi do zadanie do końca. Czego Jej serdecznie życzę.

Dziękujemy za wywiad.

Wsparcie finansowe dla …

Ponad 8 mln zł w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostanie przekazane na publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w Małopolsce. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w celu umożliwienia zdalnego nauczania.

 

W wideokonferencji, która odbyła się 18 listopada uczestniczyli wicewojewoda Zbigniew Starzec, Marta Malec-Lech z zarządu województwa, kurator Barbara Nowak oraz Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji w UMWM.

 

– Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to działania będące częścią szeregu kompleksowych rozwiązań służących wsparciu małopolskich samorządów w tym ciężkim pandemicznym okresie. Doposażamy placówki oświatowe w sprzęt komputerowy, który jest potrzebny podczas nauki zdalnej. To realne wsparcie dla szkół, które będzie kontynuowane. Dziękuję Samorządowi Województwa Małopolskiego za doskonałą współpracę we wszystkich działaniach związanych z walką z epidemią – powiedział wicewojewoda Zbigniew Starzec

 

– Samorząd województwa małopolskiego w odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią niezwłocznie podjął kroki zaradcze. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostały wydzielone środki na edukację i nauczanie. Opiewający na 35 mln zł Pakiet Edukacyjny jest
w obecnej sytuacji bardzo ważnym uzupełnieniem działań podjętych przez rząd
– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

 

– Otrzymane środki finansowe, to realne i niezbędne wsparcie dla szkół, z którego będą korzystać uczniowie oraz nauczyciele. Wsparcie i pomoc w dzisiejszych, trudnych czasach są niezbędne w rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z naszego regionu – dodała Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.

 

W ramach Pakietu Edukacyjnego MTA w  dniach od 5 do 26 października odbywał się konkurs grantowy skierowany do organów prowadzących publiczne i niepu-bliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 215 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota wynosi niemal
13 mln zł.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził ocenę złożonych wniosków
o przyznanie Grantu nr 1 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”.
W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzyma, zgodnie do zaplanowanych środków finansowych w budżecie projektu, 105 wnioskodawców znajdujących się na liście rankingowej, na pełną wnioskowaną kwotę tj. ok. 8 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na przedmiotowy Grant nr 1 o 4,8 mln zł tak, aby wszyscy wnioskodawcy znajdujący obecnie na liście rezerwowej otrzymali również dofinasowanie na zakup sprzętu komputerowego. Podpisywanie umów
o dofinansowanie rozpocznie się w grudniu 2020 r., natomiast wypłata środków planowana jest na pierwszy kwartał 2021 r.

 

Kolejnym  projektem realizowanym w ramach Pakietu Edukacyjnego MTA  jest projekt grantowy nr 2 z przeznaczeniem dla organów prowadzących publiczne
i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego w celu ich transformacji cyfrowej oraz wprowadzenia nauczania metodą STEM. Podejście STEAM polega na położeniu szczególnego nacisku w edukacji szkolnej na takie dziedziny jak: nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka oraz zwiększenie praktycznego wymiaru zdobywanych umiejętności. Wiąże się z rozwijaniem zdolności współpracy
i rozwiązywania problemów oraz umiejętności manualnych.

 

Efektem tego działania będzie utworzenie 22 szkół modelowych – po jednej w każdym powiecie. Grant ten zostanie ogłoszony w listopadzie br. Transformacja cyfrowa szkół modelowych będzie kompleksowo wspierana w ramach projektu pozakonkursowego „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. W październiku br. rozpoczął prace punkt konsultacyjny Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. W ramach przedsięwzięcia dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także pedagodzy i psychologowie szkolni mogą uzyskać bezpłatne konsultacje oraz doradztwo w szeroko rozumianym zakresie edukacji cyfrowej, a w szczególności:

 • metod nauczania aktywizujących ucznia, korzystających z rozwiązań cyfrowych,
 • kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli,
 • wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych w codziennej dydaktyce,
 • wdrażania platform wideokonferencyjnych (TEAMS, Google Meet) w szkołach,
 • zapewnienia higieny cyfrowej ucznia i nauczycieli,
 • bezpieczeństwa cyfrowego ucznia i nauczycieli,
 • systematycznej transformacji cyfrowej szkoły.

Aby uzyskać wsparcie trenerów i doradców edukacyjnych centrum HUMINE należy skontaktować się z punktem konsultacyjnym pocztą elektroniczną: kontakt@humine.pl lub telefonicznie w godz. od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: +48 14 688 8012.

Więcej informacji o projekcie HUMINE można znaleźć w serwisie: https://humine.pl/centrumedukacji

Przypomnijmy, że Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – Pakiet Edukacyjny to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19 i jednocześnie stanowiące bezpośrednią odpowiedź na obecne wyzwania oświaty w zakresie pomocy uczniom, dyrektorom
i nauczycielom.

 

Pakiet Edukacyjny zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

 

Program uzupełnia, w sposób komplementarny, działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Jest częścią porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty, czyli wszystkich osób i instytucji odpowiedzialnych za organizowanie, prowadzenie
i rozwój systemu edukacji, zarówno na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, a ich łączna wartość wyniesie 35 mln zł.

 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Budowa zbiornika wody p …

Trwa już budowa zbiornika wody pitnej w Rybnej na Nowym Świecie, w gminie Czernichów.Wójt Gminy Danuta Filipowicz, dnia 28 października 2020 roku, poinformowała oficjalnie o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą była propozycja wykonania robót wyspecyfikowanych w SIWZ, złożona przez firmę GLOBTANK sp.z.o, Sp.K z Warszawy. Zaproponowany koszt wykonania  robót wyniósł w tej ofercie  551 637 zł. Realizowana już umowa przewiduje wykonanie stalowego zbiornika wody pitnej w Rybnej, na Nowym Świecie, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej. Zbiornik będzie miał wysokość 7,2 m, średnicę 9,355 m i pojemność 435 m3.

W ramach wykonywanych prac zostanie wykonane doprowadzenie wody do zbiornika,wykonane będzie odprowadzenie do sieci wodociągowej, odprowadzenie przelewu do kanalizacji, montaż studni betonowej, także wykonane będzie utwardzenie dojazdu, wykonanie ogrodzenia wraz montażem bramy przesuwnej, uporządkowanie terenu oraz komplet innych czynności wynikających z pełnej realizacji zapisów stawianych wykonawcy w SIWZ.

Wprowadzenie do sieci wodociągowej wody z własnych ujęć prowadzi do powstawania i  kumulowania oszczędności, co jest bardzo istotne dla Gminy Czernichów.

ZMARŁ ŚP. KS. PRAŁAT …

ZMARŁ ŚP. KS. PRAŁAT STANISŁAW MURZYN, EMERYTOWANY PROBOSZCZ PARAFII PW. PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY W CZERNICHOWIE

12 listopada 2020 r. zmarł śp. ks. Prałat Stanisław Murzyn, emerytowany Proboszcz Parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 17 listopada 2020 roku w parafii pw. św. Marcina w Wiśniowej. Msze św. pogrzebowe z możliwością koncelebry o godz. 10.00, 12.00 i 14.00, a następnie pochówek na miejscowym cmentarzu.

Osocze dla chorych na C …

Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują do wszystkich osób, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe, do oddawania osocza krwi. Dzięki przeciwciałom, które ono zawiera, udaje się uzyskać lek, który pomaga wielu ciężko chorym na COVID-19. 

Zabieg pobrania osocza jest bezpieczny i trwa około pół godziny. Stosuje się tu najczęściej metodę plazmoferezy, która polega na tym, że z krwi żylnej dawcy pobierana jest krew, ale oddziela się z niej osocze od pozostałych składników krwi – osocze jest pobierane, a pozostałe składniki powracają do tej samej żyły.

Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml osocza.

Po pobraniu osocze jest badane (musi być m.in. pewność, że nie zawiera żadnych patogenów) i zamrażane.

Zabieg może być powtarzany nawet do trzech razy w tygodniowych odstępach.

Jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze (3×600 ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku na COVID-19 (9×200 ml). Chorzy na COVID-19 otrzymują w celu leczenia od 200 do 400 ml osocza ozdrowieńca.

Leczenie to stosuje się w ramach tzw. „commpassionate use”. Tego rodzaju metoda – pozyskiwania przeciwciał z osocza była używana w przypadkach innych chorób zakaźnych, takich np. SARS czy MERS. W przypadku COVID-19 nie ma zakończonych podwójnie zaślepionych randomizowanych prób klinicznych (czyli takich, w których część pacjentów otrzymuje inne leczenie lub – jeśli jest to dopuszczalne -placebo, a część – przeciwciała z osocza, przy czym ani sami pacjenci, ani opiekujący się nimi lekarze nie wiedzą do czasu odkodowania danych, kto jaką terapię otrzymuje). Tego rodzaju badania są prowadzone, natomiast istnieje wystarczająco dużo danych ze szpitali, gdzie leczy się pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, iż terapia dużej części przynosi poprawę i nie pogarsza ich stanu.

Zabieg pobrania osocza może być połączony z oddaniem koncentratu czerwonych krwinek, który następnie może być wykorzystany dla chorych z innymi poważnymi problemami zdrowotnymi.

Kto może oddać osocze

Wstępne (łączne) kryteria to:

 • Wiek 18-65 lat;
 • Co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów COVID-19 albo 18 dni od zakończenia izolacji  po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z COVID-19;

Poza tym ozdrowieńcy muszą spełniać kryteria dla dawców krwi, czyli na przykład nie mogą oddawać osocza i krwi te osoby, które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby jakiegokolwiek typu, mają czynną infekcję (np. opryszczkę), mają cukrzycę.

W celu oddania osocza, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa – telefonicznie lub mejlowo. Pierwsza kwalifikacja do zabiegu zostanie przeprowadzona telefonicznie; kolejna zostanie już przeprowadzona na miejscu. Dawcy nie muszą wykonywać żadnych badań we własnym zakresie.

Co przysługuje dawcy osocza:

 • dziewięć tabliczek czekolady,
 • dzień wolny w pracy (jeżeli pracuje na umowie o pracę),
 • niewielka ulga podatkowa w PIT.

Źródło: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

materiał :PAP

Remonty dróg w gminie …

Mieszkańcy gminy Czernichów z zadowoleniem przyjmują wykonanie remontów oraz modernizację dróg na terenie gminy. W miejscowości Czułówek, dnia 22 października 2020 roku zakończono roboty drogowe na drodze powiatowej nr 2190 K, w ramach których za kwotę 214 000 PLN, wyremontowano nawierzchnię jezdni oraz pobocze drogi. Inwestorem zadania był powiat Krakowski. W kolejnej miejscowości gminy, w Wołowicach trwa kompleksowa rozbudowa drogi powiatowej nr 2181 K na długości 2,2 km, w ramach której nie tylko zostanie przebudowana nawierzchnia ale także powstają chodniki, utwardzone pobocza, kanalizacja deszczowa, przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych, indywidualne zjazdy na posesje oraz pozostała wymagana infrastruktura towarzysząca. Realizacja tej inwestycji, nawet na odcinku ponad 2 kilometrów znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.

Święto Niepodległoś …

W Święto Niepodległości w Czernichowie Wójt Gminy Danuta Filipowicz i Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kędzierski złożyli kwiaty w imieniu wszystkich mieszkańców w centrum Czernichowa. Przedstawicielom gminy towarzyszyli: Zastępca Wójta, przedstawiciele OSP z terenu gminy oraz delegaci ze stowarzyszeń i organizacji społecznych.

11 listopada w szczegó …

Mogiły żołnierzy, powstańców, bohaterów narodowych a także miejsca szczególne; narodowej, lokalnej i historycznej pamięci „otulone” zostały bardziej niż zwykle  listopadowymi chryzantemami, kwiatami naszej wdzięczności.Ponad 100 doniczek tych pięknych kwiatów, pochodzących od lokalnych hodowców i nie wykupionych z powodu zamknięcia w dniu 1 listopada cmentarzy,  przekazała w ramach programu pomocowego  ARiMR.Kwiaty ustawiono także przed Urzędem Gminy w Czernichowie.Czas pomiędzy 1 a11 listopada w szczególny sposób otwiera nas na pamięć i wdzięczność.

Niepodległa do hymnu

Aktualna sytuacja pandemiczna sugeruje, aby tegoroczne, kolejne Narodowe Święto Niepodległości uczcić w naszych domach, łącząc się z Polakami na całym świecie, poprzez wspólne odśpiewanie o godz.12.00 hymnu narodowego. Warto przypomnieć, w przeddzień tego wydarzenia, o szczególnym związku Małopolski z naszym hymnem. Słowa „pieśni Legionów Polskich we Włoszech” napisał Józef Wybicki „wzruszony’ widokiem polskich mundurów, orłów, sztandarów, widokiem polskich legionów, których naczelnikiem był urodzony w Małopolsce, w Pierzchowcu (przysiółek Pierzchowa- niedaleko Gdowa), generał Jan Henryk Dąbrowski.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości” przypadają także w roku 100-rocznicy urodzin Karola Wojtyły, który przecież był wikariuszem w bardzo blisko leżącej Pierzchowa, Niegowici. Według wspomnień mieszkańców Pierzchowa. ksiądz Karol Wojtyła ucząc religii, przychodził z młodzieżą pod pomnik gen. Dąbrowskiego, by pomodlić się i odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Nie było wtedy składania wieńców i kwiatów, była głęboka refleksja nad słowami polskiego hymnu. Zachęcamy do tego samego w tym szczególnym czasie, dodatkowo proponując wspomnienie o Janie Pawle II, w 100-lecie Jego urodzin.