Dni Otwarte Funduszy Eu …

Już po raz siódmy podmioty i instytucje, które otrzymały unijne wsparcie, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) prezentują zrealizowane przedsięwzięcia. Ta cykliczna, ogólnopolska akcja pomaga dostrzec, jak na co dzień każdy z nas korzysta z efektów unijnej pomocy. Można się o tym przekonać odwiedzając stronę internetową akcji: dniotwarte.eu, gdzie już teraz znajdziemy filmy o wybranych projektach z różnych dziedzin: transportu, kultury, medycyny, edukacji, nowoczesnych technologii etc.

Od 25 do 27 września, w czasie kulminacyjnego weekendu DOFE, za pośrednictwem strony dniotwarte.eu prowadzony będzie program specjalny, oparty o połączenia na żywo z regionami, odwiedziny u beneficjentów, konkursy z nagrodami. W niedzielę w samo południe zapraszamy na bezpośrednią transmisję z Teatru Ludowego w Krakowie rodzinnego spektaklu o najsilniejszej dziewczynce świata „Pippi”. W ramówce znajdą się także pełne niezwykłych doświadczeń spotkania z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Weekend DOFE w naszym regionie będzie doskonałą okazją do aktywnego wypoczynku. W sobotę, 26 września spotkamy się nad Jeziorem Czorsztyńskim na rodzinnych zawodach biegowych. Na rozciągniętej wokół zbiornika, dofinansowanej ze środków unijnych ścieżce rowerowej czekać będą trasy przygotowane z myślą zarówno o najmłodszych, jak i dorosłych amatorach biegania.

Co jeszcze czeka nas podczas weekendu DOFE? Informacje o wszystkich atrakcjach można będzie znaleźć na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań promocyjnych akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronach internetowych i/lub na profilach w mediach społecznościowych, którymi Państwo dysponują.
W załączeniu przesyłam materiały graficzne do wykorzystania oraz link do plakatu:
https://www.dropbox.com/s/ly18vd3ljocdvf4/UMWM_ZawodyBiegowe_bezspadow.pdf?dl=0

Ślubowanie  nowo wybr …

Na godzinę 16.00, w dniu  21 września 2020 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów komisarz wyborczy zwołał sesję Rady Gminy Czernichów, w porządku obrad  której zaplanowano złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Czernichów.

Przypomnijmy, że w  wyborach uzupełniających zarządzonych po przedwczesnej śmierci ś.p. Szymona Łytka,  zwyciężyła mieszkanka Rybnej Danuta Filipowicz, uzyskując w drugiej turze głosowania 53,6 % głosów. Złożenie ślubowania  polegać będzie na wypowiedzeniu następujących słów: Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy .” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: “Tak mi dopomóż Bóg.”

Z chwilą złożenia ustnego ślubowania wobec Rady Gminy, nowo wybrany wójt zyskuje wszystkie swoje kompetencje.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA …

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie II z dnia 14 września 2020 r.

o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Czernichów, przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 13 września 2020 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Krakowie II podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów przedterminowych Wójta Gminy Czernichów przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 13 września 2020 r.

 

 

 

Pomocna dłoń… II ot …

Organizacja świątecznych spotkań integracyjnych oraz wigilii dla osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie schronisk i punktów pomocy dla bezdomnych, zakup środków ochrony osobistej – to przykładowe zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach ogłoszonego właśnie przez Wojewodę Małopolskiego II otwartego konkurs ofert.

 

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. podmioty kościelne), prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

 

Zadanie konkursowe należy wykonać w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku. Do podziału jest kwota w wysokości 144 740 zł (może ona zostać zwiększona). Jeden podmiot może ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 14 000 zł. Termin złożenia ofert w konkursie upływa 2 października 2020 roku.

 

– Otwarty konkurs ofert, który właśnie ogłosiłem, obejmuje szeroko pojęte inicjatywy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku. W okresie świątecznym szczególnie istotne jest podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia im schronienia czy pomocy doraźnej – zarówno rzeczowej, jak i żywnościowej. Co roku właśnie z budżetu Wojewody Małopolskiego organizowane są wieczerze wigilijne dla osób, które są tego pozbawione. Bardzo nam zależy na tym, by w te wyjątkowe w polskiej tradycji Święta nikt nie czuł się samotny i mógł chwilę odetchnąć od trosk codzienności przy wigilijnym stole – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej dostępne są na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.plw zakładce Organizacje pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert, a także pod numerem telefonu: 12 39-21-492.

 

 

Przedterminowe wybory W …

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Czernichów 13 września 2020 r.
FILIPOWICZ Danuta – liczba głosów 2375 – 53,6%
PIERZCHAŁA Michał Grzegorz – liczba głosów 2056 – 46,4%
Frekwencja: 38,4 %
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 11617
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 4466
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów: 4431
Gminna Komisja Wyborcza w Czernichowie stwierdziła, że:
Na wójta została wybrana: FILIPOWICZ Danuta, która uzyskała większą liczbę głosów.

Komunikat o wstrzymaniu …

Urząd Gminy Czernichów informuje o wstrzymaniu inkasa podatków lokalnych przez sołtysów w zakresie poboru III raty podatków lokalnych za rok 2020, której termin płatności upływa 15 września 2020 roku.
Uzasadnieniem tej decyzji jest zagrożenie dla zdrowia podatników i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz ich pisemne potwierdzanie, co wymaga bezpośredniego kontaktu pomiędzy inkasentem i podatnikiem.
Wpłaty podatków, podobnie jak inne płatności na rzecz gminy, mogą być dokonywane bezgotówkowo za pomocą bankowości elektronicznej lub w formie gotówkowej w bankach i w urzędach pocztowych.
Oddziały Krakowskiego Banku Spółdzielczego nie pobierają opłat ani prowizji od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe Gminy Czernichów w formie gotówkowej.

Szymon Łytek pośmiert …

Na XXIV sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego, która kontynuowana była w dniu dzisiejszym (2 września) jednym z zaplanowanych punktów obrad było nadanie pośmiertnie Szymonowi Łytkowi Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Medal ten jest najwyższym małopolskim wyróżnieniem wojewódzkim. Przyznawany jest przez Sejmik w drodze uchwały, na podstawie rekomendacji Komisji Medalu osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, które swoją działalnością wybitnie przyczyniły się do rozwoju Małopolski.

 

Odznaka dzieli się na trzy stopnie:

  • I stopień – Złoty Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (obecnie maksymalnie jedno wręczenie rocznie);
  • II stopień – Srebrny Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (maksymalnie cztery wręczenia rocznie);
  • III stopień – Brązowy Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (maksymalnie siedem wręczeń rocznie).

 

Do tej pory odznaczeni Złotym Medalem Zasług zostali :

  • 2011: kardynał Franciszek Macharski oraz Marek Nawara (pośmiertnie)
  • 2012: kardynał Stanisław Dziwisz oraz Wisława Szymborska (pośmiertnie)
  • 2013:Krzysztof Penderecki
  • 2014:Uniwersytet Jagielloński
  • 2015:Królewska Katedra na Wawelu – Kapituła Metropolitalna oraz Marcin Pawlak (pośmiertnie)
  • 2016:Andrzej Wajda
  • 2017:Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenu

Bezpieczeństwo w drodz …

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.

 

Wyniki przedterminowych …

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Czernichów 30 sierpia 2020 r.
FILIPOWICZ Danuta – liczba głosów 1293 – 29%
KOSIŃSKA Karolina Maria – liczba głosów 1218 – 27%
NAWROCKI Andrzej Bronisław – liczba głosów 288 – 6%
PASZCZA Marian Zdzisław – liczba głosów 360 – 8%
PIERZCHAŁA Michał Grzegorz – liczba głosów 1296 – 29%
Frekwencja: 39 %
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 11598
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 4479
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów: 4455
Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi 2228.
Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyborów w ponownym głosowaniu
dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:
1. FILIPOWICZ Danuta, lat 47, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,
zam. Rybna, zgłoszona przez KWW DANUTY FILIPOWICZ
2. PIERZCHAŁA Michał Grzegorz, lat 44, wykształcenie wyższe, nie należy do partii
politycznej, zam. Wołowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY CZERNICHÓW
13 września 2020 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 30 sierpnia 2020 r.