Gmina Czernichów zwię …

Po wykonanej wcześniej modernizacji ujęć wody w Rybnej, gmina Czernichów uzyskała w dniu 8 lipca 2020 roku promesę, ze środków PROW na kwotę 1980786,00zł, na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Rusocicach. Po przebudowie i rozbudowie stacja uzdatniania wody w Rusocicach docelowo ma osiągnąć wydajność 48 m3 /h, czyli zwiększyć ją o 100 %. Oznacza to, że do gminnej sieci trafi po modernizacji i rozbudowie około 1152 m3 uzdatnionej wody z Rusocic (dotychczas było to 576 m3/dobę). Zakończenie realizacji inwestycji o wartości 3 800 000 zł zaplanowano na grudzień 2022 roku. Po osiągnięciu zakładanej w projekcie inwestycyjnym zdolności produkcyjnej wody pitnej, będzie można obniżyć ilość zakupywanej wody pitnej, co wiąże się z wymiernymi korzyściami dla budżetu gminy.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY …

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim

Punkt selektywnego zbie …

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów

Lokalizacja PSZOK:
Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna)
Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy)

Rybna 11.07.2020 r. 9.30 – 12.30
Czernichów 25.07.2020 r. 9.30 – 12.30
– Rybna 08.08.2020 r. 9.30 – 12.30
– Czernichów 22.08.2020 r. 9.30 – 12.30

Do PSZOK oddajemy:
zużyte opony, czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury tworzyw sztucznych i metali, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale,meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych), odzież i tekstylia, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, odpady nie kwalifikujące się jako odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady budowlane i rozbiórkowe (po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
gminy – pok. 108, telefon 12 270 21 04 wew. 120.

Na 30 sierpnia 2020 r. …

Warszawa, dnia 6 lipca 2020 r. Poz. 1199

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 30 sierpnia 2020 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1788664,rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-6-lipca-2020-r-w-sprawie-przedterminowych-wyborow-wojta.html

Wybory uzupełniające …

Wybory uzupełniające sołtysa Dąbrowy Szlacheckiej 2020

OBWIESZCZENIE

O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA DĄBROWY SZLACHECKIEJ

Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich

powołana uchwałą nr XXV.218.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich oraz ustalenia jej siedziby i trybu pracy w składzie:

1)      Iwona Fic             – przewodnicząca

2)      Halina Wrona       – zastępca przewodniczącej

3)      Danuta Buczek     – członek

informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXV.217.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Dąbrowa Szlachecka

23 sierpnia 2020 roku odbędą się wybory uzupełniające sołtysa Dąbrowy Szlacheckiej

KALENDARZ WYBORCZY WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA

termin

czynności

do 8 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości uchwały Rady Gminy o terminie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Dąbrowa Szlachecka, ogłoszenie kalendarza wyborczego oraz informacji o składzie i siedzibie Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich oraz o siedzibie sołeckiej komisji wyborczej

do 31 lipca 2020 r.

Zgłaszanie do Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich kandydatów na sołtysa Dąbrowy Szlacheckiej

do 7 sierpnia 2020 r.

Podanie przez Gminną Komisję ds. Wyborów Sołeckich do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia informacji o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa Dąbrowy Szlacheckiej

do 12 sierpnia 2020 r.

Zgłaszanie do Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Szlacheckiej

do 14 sierpnia 2020 r.

Powołanie Sołeckiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Szlacheckiej przez Gminną Komisję ds. Wyborów Sołeckich

do 17 sierpnia 2020 r.

Sporządzenie spisu wyborców dla sołectwa Dąbrowa Szlachecka

21 sierpnia 2020 r.

Przekazanie Sołeckiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Szlacheckiej kart do głosowania, spisu wyborców i pozostałych materiałów wyborczych.

23 sierpnia 2020 r.

w godz. 9.00 – 17.00

Głosowanie – wybory sołtysa Dąbrowy Szlacheckiej

 

Obsługę wyborów zapewnia Urząd Gminy Czernichów; kontakt: Ewa Lipowczan, Joanna Dudek, tel. 122 702 105, mail: info@czernichow.pl.

Informacje i formularze opublikowano na www.czernichow.pl i BIP w zakładce Wybory/Referenda / Wybory Sołeckie / Wybory sołtysa Dąbrowy Szlacheckiej 2020

Gminna Komisja

ds. Wyborów Sołeckich


Państwowy Powiatowy In …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody próbek pobranych w dniu 3 lipca 2020 roku (piątek), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie stwierdził przydatność wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości Czernichów i Wołowice.
Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Przedsiębiorcy dla prz …

Z początkiem lipca rusza ogólnopolska kampania #bądźwidoczny, której celem jest pomoc przedsiębiorcom w zaistnieniu w środowisku on-line.

W ramach #bądźwidoczny – kampanii NPROFIT dla firm do końca roku będą prowadzone bezpłatne webinaria i konsultacje. Przygotowane zostaną również przewodniki dla przedsiębiorców.

Akcja skierowana jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy znaleźli się w niestabilnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Wielu nie tylko musi drastycznie zmieniać swoje plany, decydować się na reorganizację, ale myśleć
o działalności w nowej branży. Część z nich na pewno przeniesie działalność do Internetu lub tu właśnie będzie szukać klientów na swoje produkty i usługi. Ta zmiana będzie wymagała poważnego wsparcia.

W trakcie kampanii, a więc do końca tego roku agencja NPROFIT będzie pomagać firmom zaistnieć na największym rynku – czyli internetowym. Przedsiębiorcy nie mogą należeć do grupy niewidocznych, czy niedostrzeżonych. Sektor MSP to największy pracodawca i podatnik.

Dlaczego kampania?

Warto spojrzeć na siebie, swoich klientów, czy znajomych. Ile razy dziennie korzystają z wyszukiwarki? Czy liczymy tę aktywność? Oczywiście, że nie. To już rutynowa czynność. Gdy szukamy nawet najdrobniejszych rzeczy. Aby się przekonać wystarczy, zajrzeć w swoją historię przeglądarki. Jedną
z tych drobnych rzeczy może być usługa lub produkt.

Skala aktywności w sieci będzie wzrastać, czy tego chcemy, czy nie. Im wcześniej zaczniemy dbać
o funkcjonowanie w Internecie, tym lepiej dla naszego biznesu.

Co oferujemy?

Podczas webinarium mowa będzie o tym, jak samodzielnie poprawić swoją obecność w Internecie. Nie zabraknie podpowiedzi o darmowych narzędzi, z których warto skorzystać. W trakcie konsultacji będziemy odpowiadać na Państwa pytania, rozwiewać wątpliwości i wyjaśniać.

Poniżej harmonogram działań. A więcej informacji można znaleźć na stronie NPROFIT.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy zarejestrować się na interesujące nas wydarzenie.

Woda z wodociągu publi …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje mieszkańców miejscowości Czernichów i części miejscowości Wołowice (od strony Czernichowa, do skrzyżowania przy sklepie ABC w Wołowicach), że woda dla tych mieszkańców będzie dostarczana beczkowozami oraz dostępna w remizach OSP Czernichów i OSP Wołowice, aż do odwołania.
‼️‼️‼️Woda z wodociągu publicznego Czernichów podawana dla mieszkańców miejscowości: Czernichów, Wołowice jest niezdatna do spożycia przez ludzi.”
_____________________________________
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, bakteriami Escherichia Coli oraz Enterokokami kałowymi, dostarczanej z wodociągu publicznego Czernichów w gminie Czernichów, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:Czernichów i Wołowice, wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 1 lipca 2020 r. z wodociągu publicznego Czernichów stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 2 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody), parametru grupy Escherichia Coli w ilości 2 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) oraz parametru Enterokoków kałowych w ilości 2 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).
 Do zakażenia bakteriami grupy Coli, Escherichia Coli oraz Enterokokami kałowymi dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.
 W związku z powyższym:
1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.
Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie jako zarządzający wodociągiem publicznym Czernichów został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.
Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie
Adam Jędrzejczyk

GK: Historia i sztuka w …

Historia i sztuka

Historia Rybnej sięga czasów prehistorycznych. W końcu XIX w. archeolodzy odkryli ślady pobytu człowieka z okresu halsztackiego. Były to rejony: Wrzosy, Konietopa, Ujnioki, Gruszczyce oraz Łysa Góra i Zapaście. Znaleziono tam obozowiska z epoki kamiennej, obozowiska jaskiniowe, osady z okresu wpływów rzymskich i ślady osadnicze z wczesnego średniowiecza. Po raz pierwszy nazwa wsi Rybna, pojawia się w XII w. w dekrecie o dziesięcinie biskupa Prandoty. Powszechnie uważa się, że nazwa wsi pochodzi od stawów, w których hodowano ryby na użytek dworów królewskiego i biskupiego w Krakowie. Jednak pierwsza pisana wzmianka o stawach rybnych pochodzi dopiero z XV w., więc nazwa Rybna musi mieć inny rodowód. Prawdopodobnie przepływający przez wieś potok, był pełen ryb, rybny. Pierwszy właściciel Rybnej nie jest znany. Wiadomo tylko, że była to wieś prywatna, którą w 1363 r. kupił Kazimierz Wielki i dyplomem (aktem darowizny) podarował ją klasztorowi tynieckiemu. Darowiznę z roku 1363, potwierdził w 1456 r. król Kazimierz Jagiellończyk.

W Rybnej istniał także folwark, który Sejm Czteroletni przeznaczył na fundusz wojska. W 1836 r. folwark w Rybnej zostaje sprzedany panu Grossowi, który jest pierwszym prywatnym właścicielem tej ziemi. Folwark został sprzedany po rozporządzeniu cesarza Austrii o kasacji majątków klasztornych. Wtedy to benedyktyni z Tyńca utracili swoje latyfundia i stały się one własnością Rzeczypospolitej Krakowskiej. Następnie Gross odsprzedaje folwark Waleremu Wielogłowskiemu, który był działaczem politycznym i pisarzem a dużo swoich pomysłów do utworów czerpał właśnie z Rybnej. W 1876 roku Wielogłowski sprzedaje folwark w Rybnej, mający obszar 50 ha Joachimowi Rostworowskiemu. Joachim Rostworowski był powstańcem listopadowym, który po upadku powstania, musiał uciekać ze swojego majątku w zaborze rosyjskim na Lubelszczyźnie. Tu, 3 listopada 1877 roku przychodzi na świat Karol Hubert Rostworowski, późniejszy słynny dramaturg (Judasz z Kariothu, Niespodzianka). Rostworowscy sprzedali majątek w Rybnej Marianowi Jednowskiemu. Był to aktor Teatru Słowackiego i jego dyrektor artystyczny. Wiejski dom w Rybnej staje się miejscem, gdzie spotyka się inteligencja krakowska. Dwór był miejscem wypoczynku i zabawy dla bohemy artystycznej Krakowa. Po tragicznej śmierci aktora, który zginął w pojedynku, we dworze nadal mieszkała jego żona Zofia. Przez jakiś czas nosił on nazwę „Dom Aktora”. Przebywali w nim: Ludwik Solski, Antoni Fertner, Marian Dąbrowski oraz wielu innych mniej znanych aktorów i literatów. Obecnie dwór jest własnością wnuka Karola Huberta Rostworowskiego, Karola Rostworowskiego i odnowiony po okresie ruiny stanowi chlubę miejscowości wraz z całym parkiem. Rybna to również historia spółdzielczości na Ziemi Krakowskiej. W 1901 r. z inicjatywy mieszkańca Rybnej, Szymona Romanowskiego i członków Kółka Rolniczego została założona w Rybnej Spółdzielnia Mleczarska. Kierownikiem technicznym i komercyjnym zostaje Szymon Romanowski. Pierwsza w Małopolsce Spółdzielnia Mleczarska, mieściła się do 1905 roku w wynajętym domu, następnie, został oddany nowy, przystosowany do ręcznej produkcji mleczarskiej budynek. Urządzenie mleczarni było dostosowane do przeróbki ręcznej 4-5 tys. litrów mleka dziennie. Kierownikiem technicznym, głównym księgowym i prowadzącym biuro mleczarni, długo był Szymon Romanowski. Mleczarnia specjalizowała się w produkcji masła, które było sprzedawane w kraju i za granicą. Pierwsze rynki zbytu masła to: Berlin, Katowice, Mysłowice, Kraków, Krzeszowice, Trzebinia, Chrzanów, Bielsko-Biała. Następnie masło dociera do: Lwowa, Wiednia, Stanisławowa, Zakopanego, Rabki, Szczawnicy, Nowego Sącza, a nawet nad Adriatyk, do Dalmacji. W lecie, zwiększona produkcja masła miała zbyt w miejscowościach uzdrowiskowych, jak Karlsbad i Marienbad w Czechach. Po I wojnie rynkami zbytu stały się Niemcy i Anglia. Za doskonałe masło mleczarnia otrzymała nagrody: w 1903 r. – srebrny medal państwowy, w 1907 r. – złoty medal na Wystawie Przyrodniczo-Lekarskiej we Lwowie, w 1924 r. – dyplom uznania Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Ważnym elementem historycznym Rybnej jest również kościół parafialny. Pierwsza kaplica w Rybnej pw. św. Mikołaja powstała prawdopodobnie w 1325 r. W 1440 r. opaci tynieccy wybudowali drewniana kaplicę pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Rok 1440 uważany jest także za datę założenia parafii. W latach 1821 – 1832 na miejscu zburzonej kaplicy wybudowano kościół w stylu józefińskim, z płaską powałą i półokrągłymi oknami. Kościół miał kształt prostokąta z maleńką
wieżyczką pośrodku. Po konsekracji w 1832 r., której dokonał ks. bp. Karol Skórkowski, kościół jest pod wezwaniem św. Kazimierza. W historię Rybnej wpisani są także artyści ludowi. Jednym z nich jest Michał Gier – ludowy rzeźbiarz. Michał urodził się w Rybnej w roku 1853 i tutaj zmarł w roku 1929. Bardzo mało wiemy o życiu Michała. We wsi nazywano go Michałek Wargaty, dlatego, że miał nienaturalnie dużą, wywiniętą do góry wargę. Z tego powodu miał bełkotliwą wymowę. We wsi uważano go za człowieka lekko upośledzonego umysłowo, ale dobrego i uczciwego. Chodził dziwacznie ubrany, w sukmanę i słomkowy kapelusz przystrojony wstążkami. Wędrował po Rybnej i okolicznych wsiach o „proszonym chlebie”, za który odwdzięczał się rzeźbiąc świętych patronów domowników, krzyże i Maryjki (figurki Matki Boskiej). Michał wykonywał także przedmioty użytkowe z drewna takie jak: łyżki, fajki itp. oraz zabawki dla dzieci, ozdabiając je rzeźbionymi ornamentami. Pozostawił bardzo dużo rzeźb w Rybnej i okolicznych wsiach. Trudno jednak było ustalić ich autorstwo, ponieważ Michał był analfabetą i swoich prac nie podpisywał. Po śmierci został pochowany na cmentarzu w Rybnej, na koszt gminy. Nikt nie wie gdzie jest jego grób i nikt nie postawił na nim nawet najprostszego krzyżyka, chociaż prawie w każdym domu były krzyże wyrzeźbione przez Michała Giera. Obecnie jego rzeźby, które zachowały się, można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Stefan Markowicz, to zamieszkały na Wrzosach artysta. Był malarzem i rzeźbiarzem. Nie mając warunków materialnych do kształcenia się w kierunku artystycznym, kończy tylko Malarską Szkołę Zawodową. Zarabia na utrzymanie rodziny malując mieszkania mieszkańcom Rybnej i w okolicy. Prowadzi także gospodarstwo rolne. W wolnych chwilach maluje olejnymi farbami obrazy, o tematyce ludowej: Wesele krakowskie, Drużba weselny i inne oraz o treści religijnej. W 1948 roku, maluje wnętrze kościoła w Rybnej. W 1978 roku, po raz drugi wykonuje polichromię tutejszego kościoła parafialnego, którą można podziwiać do chwili obecnej. Obecnie w Rybnej działa pracownia garncarska, prowadzona przez Irenę i Stanisława Matyasików. W pracowni tej naczynia z gliny produkowane są metodą tradycyjną, prowadzone są także lekcje dla uczniów. Przy pracowni urządzona jest Izba Regionalna.

Część dot. geologii przygotował Piotr Olejniczak, kier. Muzeum Geologicznego AGH w Krakowie
Część dot. historii i sztuki Rybnej przygotowała Stanisława Malik, autorka m.in. Rybna, Moja Mała Ojczyzna, Historia; 200 Lat szkoły w Rybnej