W Rusocicach odbędą s …

W Rusocicach odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów.

20 stycznia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Wojewody w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów.

Zarządzenie to zostało wydane w konsekwencji  stwierdzenia przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II wygaśnięcia mandatu radnego, w związku ze złożoną przez radną Romę Nienartowicz rezygnacją z mandatu.

Do czasu wyborów Rada Gminy Czernichów pracuje w składzie czternastoosobowym.

Ważne terminy:

 • 10 lutego upływa termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Krakowie II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
 • 20 lutego upływa termin zgłaszania przez komitety wyborcze Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie.
 • 2 marca o godz. 24.00 upływa termin zgłaszania przez komitety wyborcze do Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie list kandydatów na radnego;
 • 6 marca upływa termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Rusocicach.
 • Do 15 marca wyborcy w okręgu wyborczym nr 9 otrzymają informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.
 • Od 16 do 27 marca w Urzędzie Gminy Czernichów będzie udostępniony do sprawdzenia spis wyborców.
 • Do 21 marca zostaną podane do publicznej wiadomości obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie o zarejestrowanych kandydatach na radnych.
 • Do 27 marca można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 • W dniach 4 i 5 kwietnia obowiązuje „cisza wyborcza”.
 • 5 kwietnia w godz. 7.00 – 21.00 odbędzie się głosowanie.

Informacje, przepisy, wzory druków dotyczące wyborów dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie:       https://krakow.kbw.gov.pl/.

Bieżące informacje dotyczące organizacji wyborów uzupełniających w gminie Czernichów oraz wykaz dyżurów GKW zamieszczane będą na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka WYBORY/REFERENDA / Wybory samorządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów, w holu I piętra i tablicy ogłoszeń sołectwa Rusocice.

Za organizację wyborów w gminie odpowiada: sekretarz gminy Ewa Lipowczan, tel. 122 702 104 wew. 103, kom. 509 959 241, e-mail: sekretarz@czernichow.pl.

______________________________________

 

 

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów

 

 

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

 

 • 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów w okręgu wyborczym nr 9.

 

 • 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 5 kwietnia 2020 roku.

 

 • 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

 

 • 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

 • 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Czernichów i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Wojewoda Małopolski

(-) Piotr Ćwik

 

 

 

Załącznik do zarządzenia (nr poz. Rej. 8/20)

Wojewody Małopolskiego

z dnia 15 stycznia 2020 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

Data wykonania czynności wyborczych * Treść czynności
do 17 stycznia 2020 r. –        opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Czernichów
do 10 lutego 2020 r. –        podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Czernichów o okręgu wyborczym nr 9, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie–        zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 20 lutego 2020 r. –        zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie
do 25 lutego 2020 r. –        powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie
do 1 marca 2020 r.do godz. 2400 –        zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie list kandydatów na radnego
do 6 marca 2020 r. –        podanie do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Czernichów, w formie obwieszczenia, informacji Komisarza Wyborczego w Krakowie II o numerze i granicach obwodu głosowania nr 6 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6–        zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6
do 15 marca 2020 r. –        powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego–        przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Czernichowie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego

–        sporządzenie spisu wyborców

–        przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 21 marca 2020 r. –        rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list–        zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
do 27 marca 2020 r. –        składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
3 kwietnia 2020 r.godz. 2400 –        zakończenie kampanii wyborczej
4 kwietnia 2020 r. –        przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 spisu wyborców
5 kwietnia 2020 r.godz. 700-2100 –        głosowanie

 

*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

 

 

Ponad dwa miliony na za …

Realna staje się budowa ponad dwóch kilometrów chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Czernichów. Dzięki wieloletnim staraniom wójta Łytka oraz radnych rady gminy Czernichów i dobrej współpracy z zarządem powiatu oraz staraniom urzędników gminnych i powiatowych zadanie nabiera realny kształtów. Przygotowywany projekt uchwały przewiduje   udzielenie z kasy gminy pomocy Powiatowi Krakowskiemu w kwocie 2390 000,00 złotych na realizowane wspólnie działania na terenie gminy. Poniżej prezentujemy uzasadnienie do projektu uchwały, które doprecyzowuje szczegóły. Zwiększenie dopłaty dla Powiatu o kwotę powyżej 1 600 000,00 do kwoty 2390 000,00 wynika z potrzeby partycypacji Gminy Czernichów w innych zadaniach realizowanych przez Powiat Krakowski na jej terenie.

Poniżej publikujemy uzasadnienie do projektu uchwały:

Uzasadnienie

Projekt uchwały okołobudżetowej jest związany z zaplanowanymi kwotami zapisanymi w budżecie na rok 2020 na pomoc finansową dla powiatu na zadania realizowane w trybie inicjatyw samorządowych na drogach powiatowych oraz nowego zadania powstałego w związku z planem złożenia przez powiat wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o przyznanie dotacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie związane z modernizacją drogi powiatowej Dąbrowa Szlachecka – Wołowice-Czernichów. Starosta zwrócił się do gminy z prośbą o zabezpieczenie udziału  w wysokości 1 600 000,00 zł
(25 % wartości zadania).

Szacunkowy całkowity koszt wykonania robót budowlanych to około 6 400 000,00 zł. Planowane dofinansowanie z Ministerstwa to 3 200 000,00 zł, planowany udział Powiatu to 1 600 000,00 zł.

 


Projekt uchwały w załączniku:

 

 

APLIKACJA BLISKO – …

Zapraszamy do pobrania bezpłatnej aplikacji BLISKO!

SISMS to system ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i utrudnieniach oraz informowania o najważniejszych gminnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych. Informacje te wysyłane są na trzy sposoby: poprzez aplikację – bezpośrednio na Twojego smartfona, za pomocą SMS lub w wiadomości e-mail.
System jest bezpłatny, wymaga jedynie pobrania aplikacji BLISKO na smartfona i zarejestrowania się w systemie, wysłania kodu aktywacyjnego za pomocą wiadomości SMS (opłata zgodna z planem taryfowym Twojego Operatora) lub wypełnienia formularza rejestracyjnego – dla wiadomości e-mail.

Rejestracja:
KLIKNIJ TUTAJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ W APLIKACJI

Szczegółowe informacje na temat aplikacji:
https://www.sisms.pl/

Starostwo Powiatowe zap …

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące powiatowych rad działalności pożytku publicznego, standardów współpracy powiatu z NGO oraz bieżącej współpracy, szczególnie w obszarach kultury, sportu i turystyki.

Będzie to kolejna szansa dla tych organizacji, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału w spotkaniach w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

Przedstawicieli organizacji zainteresowanych spotkaniem prosimy o zgłoszenie udziału na numer podany na plakacie lub na adres mejlowy: ngo@powiat.krakow.pl.

 

Czym radni będą zajmo …

Podczas grudniowej sesji radni uchwalili plan pracy Rady Gminy Czernichów na 2020 rok. Przedstawiamy  listę głównych tematów na każdą z zaplanowanych sesji (zwykle zwoływane są na ostatni poniedziałek miesiąca).Oczywiście w programie każdej z nich znajdą się także ważne sprawy bieżące.

Termin Temat
styczeń –        Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rusocice
luty –        Program zapobiegania bezdomności zwierząt.

–        Porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.

marzec –        Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

–        Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

–        Informacja o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

–        Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czułówek.

–        Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Przeginia Duchowna.

–        Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka.

kwiecień –        Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

–        Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2020 rok.

maj –        Raport o stanie Gminy.

–        Wotum zaufania dla wójta.

–        Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2019 oraz sprawozdania finansowego gminy Czernichów i GBP za 2019.

Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w 2019 r.

–        Absolutorium dla wójta.

czerwiec –        Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Kłokoczyn.

–        Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Przeginia Narodowa.

lipiec
sierpień
wrzesień

 

–        Informacja o wykonaniu budżetu w I połowie 2020 r.

–        Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz

z funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.

październik –        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

–        Analiza oświadczeń majątkowych.

–        Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.

–         Program przeciwdziałania narkomanii na rok 2021.

–         Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

listopad –        Stawki podatków lokalnych na rok 2021.

–        Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Wołowice.

grudzień –        Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Czernichów.

–        Budżet gminy Czernichów na rok 2021.

–        Plan pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2021.

 

 

 

OSP ZAGACIE PODSUMOWAŁ …

W sobotę 11 stycznia  OSP Zagacie podsumowało  na walnym zebraniu swoją działalność za 2019r.

Strażacy z Zagacia  wyjeżdżali 48 razy do akcji ratowniczych, w tym:
– w gaszeniu pożarów- 13 razy, 
– w likwidacji miejscowych zagrożeń- 35 razy.

W 2019 roku OSP pozyskało na wyposażenie następujący sprzęt: 

Środki pozyskane z dotacji z MSWiA oraz UG Czernichów: 

– Urządzenie systemu selektywnego alarmowania.

Środki pozyskane z dotacji z MSWiA (5000+):

– 8 szt. Pasów Strażackich bojowych, 
– 6szt. Hełmów MDP, 
– 6szt. Wężów Pożarniczych W-52, 
– 6szt. Wężów Pożarniczych W-75.

Środki pozyskane z dotacji z Powiatu Krakowskiego i UG Czernichów:

– Motopompa pływająca Niagara 2.

Środki pozyskane z UG Czernichów:

– Aparat oddechowy AUER AirGo z maską G1 i butlą kompozytową 6,8l,
– Sygnalizator bezruchu Motion Scout, 
– Pojemniki na maskę AUER, 
-Haltefix uchwyt do Auto Maxx

Z środków własnych:

– 2 szt. kamizelek ratunkowych (kapoków), 
– 2 szt. wężów Pożarniczych W-52, 
– 1 szt. Wąż Pożarniczych W-75, 
– 4 szt. pokrowców na aparaty oddechowe, 
– znak drogowy- wypadek ze stojakiem, 
– 2 szt. łączników do łączenia węży,
– 2szt. uchwytów do zamontowania aparatów oddechowych na samochodzie Steyr,
– rozsiewacz do sorbentu,
– 2 szt. prądownic,
– szafę narzędziową do garażu,
– elementy umundurowania bojowego i wyjściowego dla naszych strażaków.

W lipcu pozyskano z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie samochód terenowy JEEP CHEROKEE. Samochód ten zastąpi SLRr TATA SAFARI. 

OSP z Zagacia uczestniczyła również:

– 6 stycznia zorganizowano wspólnie z KGW z Zagacia: IV Zagaciański Orszak III Króli,
– 22 marca jednostka brała w udział w plebiscycie gazety krakowskiej- ,,jednostka roku”
– 7 kwietnia w remizie OSP zorganizowaliśmy: Wielkanoce Warsztaty Blisko Krakowa- przy współpracy Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa oraz KGW Zagacie dla dzieci z całego powiatu krakowskiego,
– 19 maja zabezpieczano I Piastowski Bieg Po Oddech,
– 3 sierpnia  jednostka zabezpieczała przejazd wyścigu kolarskiego Tour de Pologne,
– w czasie okresu letniego co tydzień OSP organizało grę w piłkę siatkową przy remizie
– przez cały rok w każdy wtorek w remizie OSP odbywały się zajęcia fitness- Zumba,
– 21 września zorganizowano wyjazd do parku rozrywki Energy Landia w Zatorze dla Chłopców MDP z Zagacia,
– w dniach 24-28 listopada Ochotnicza Straż Pożarna w Zagaciu przeprowadziła zbiórkę dla dzieci z Oddziału Onkologii i Hematologii w Prokocimiu. Jej celem było zebranie upominków i artykułów higieny dla dzieci od wieku niemowlęcego aż do 18 roku życia.
– 7 grudnia w naszej remizie odbyły się: Świąteczne Warsztaty Blisko Krakowa dla dzieci z powiatu krakowskiego, które zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Zagaciu , Blisko Krakowa – Lokalna Grupa Działania oraz nasze OSP,
– 8 grudnia druhowie zabezpieczali Lisiecki bieg Mikołajów w Wołowicach,

OSP Zagacie dziękuje wszystkim mieszkańcom i sponsorom za wsparcie. Druhowie deklarują , że w 2020r. nie zwolnią tempa w  działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, miejscowości, jak i całej gminy Czernichów.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANI …

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym oraz szkoleniowym. Spotkania dedykowane są przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/ 256-02-31

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA,
DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4, 32-052 RADZISZÓW W DNIU 20 STYCZNIA 2020 r. (poniedziałek):

– Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 – 16:00, – Spotkanie szkoleniowe w godzinach: 16:00 – 18:00.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR oraz zrealizowany Plan Komunikacji.

 

Lokalna Grupa Działani …

Nabór nr 1/2017 – ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 2/2017 – ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Nabór nr 3/2017 – ogłoszony 13.01.2017 r.

na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Nabór nr 4/2017 – ogłoszony 20.11.2017 r.

na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Nabór nr 5/2017 – ogłoszony 20.11.2017 r.

na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

 

Nabór nr 1/2018 – ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 2/2018 – ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór nr 3/2018 – ogłoszony 21.03.2018 r.

na operacje z zakresubudowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Operacja własna nr 1/2018/OWzamiar ogłoszony 04.07.2018 r.
Operacja własna nr 2/2018/OW – zamiar ogłoszony 16.07.2018 r.
Nabór nr 1/2019ogłoszony 18.02.2019 r.
na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
Nabór nr 2/2019ogłoszony 18.02.2019 r.
na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
Nabór nr 3/2019ogłoszony 22.10.2019 r.
na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej
Nabór nr 4/2019 – ogłoszony 19.11.2019 r.

Nabór nr 5/2019ogłoszony 19.11.2019 r.O 

 

 

 

SZCZEGÓŁU LINK

WYWIAD Z SOŁTYSEM RYBN …

Jakim programem dla Rybnej przekonał Pan mieszkańców w czasie ostatnich wyborów?

-Nie przygotowywałem specjalnego  programu wyborczego , od lat działam społecznie, ludzie mnie znają. Znany jestem  z harcerstwa, z orkiestry i z dzielności w Stowarzyszeniu. Lubię swoją działalnością przekonywać do wyboru, tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem wice przewodniczącym Stowarzyszenia Wokół Rybnej. Stowarzyszenie to powstało  kilka lat temu, moim marzeniem  było wtedy odnowienie kilka zabytkowych nagrobków na cmentarzu, takich których jakoś wcześniej nie było okazji do  odnowienia. To dzięki naszemu Stowarzyszeniu udało się wiele zrobić, nie tylko  nagrobki  odnowić  poprzez różne akcje, zbiórki, kolędowanie. Jest to dla mnie może nie tylko osobisty sukces. Moja praca w Stowarzyszeniu to wiele spotkań z ciekawymi ludźmi : patriotyczne imprezy , odczyty i wszelkiego rodzaju spotkania, które miały i mają na celu integracje społeczeństwa wokół historii i rozwoju Rybnej. W bezpośrednich, stałych kontaktach z mieszkańcami znajduje się mój program działania.

Co chciałby Pan zrealizować w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego?

-Na 2020 rok fundusz mamy już przegłosowany, tutaj nie ma dużego pola do manewru. Tam jest zaplanowana rozbudowa oświetlenia,rozbudowa chodnika do górnej Rybnej, naprawa dróg. To co roku uchwala się w funduszu sołeckim wiele się nie zmienia, są to stałe wydatki, które pojawiają się w każdym roku. W zasadzie od kilku lat cały fundusz Sołecki przeznaczony jest na oświetlenie. Ze środków, które  gmina przeznacza na wieś, chciałbym ze swojej strony, dopomóc  organizacjom oraz stowarzyszeniom działającym na terenie Rybnej np. Kołu Gospodyń Wiejskich. Pomoc mogłaby być w  formie finansowej lub też w realizacji ich wyjazdów.Fundusz sołecki otwiera możliwości pisania programów i aplikowania o środki. Wiem, że stowarzyszenia  borykają się same z finansowaniem wielu, dobrych inicjatyw i z problemami organizacyjnymi.Chciałbym, aby  udało mi się pomoc im w realizacji dobrych zamierzeń.

Czy budowę obwodnicy uważa Pan za priorytet inwestycyjny Rybnej?

-Jest to bardzo ważna sprawa, bo przecież wiem, że sołectwo niewiele samo tutaj może.  Mieszkam przy głównej ulicy i wiem jaki problem dla mieszkańców stwarza natężenie ruchu, myślę że budowa obwodnicy to  bardzo ważna sprawa.To priorytet!  Mając na uwadze fakt, ile pieniędzy zostało już zainwestowane w ubiegłych latach  na ten cel, szkoda byłoby to wszystko zmarnować. Słyszę, że jest szansa na budowę obwodnicy i trzeba to wspierać i wykorzystać.

Jak zamierza się Pan jako nowy sołtys porozumieć się z Kółkiem Rolniczym w sprawie tzw. zwanego szkieletora?

-Myślę, że może to od kółka wyjdzie inicjatywa spotkania i rozmowy na ten temat, jestem otwarty na wszelkie inicjatywy, chętnie pomogę w ramach możliwości jakie ma sołtys i Rada Sołecka. Szkieletor, jak jest każdy widzi, budowa stoi opustoszała, pewnie brak jest funduszy. Nie chcę  nikogo krytykować ale brzydko to wygląda, takie niedokończenie i  jakaś taka niemoc w tym wszystkim. Być może wynikało to z przeinwestowania a może z niedoszacowania środków,może sytuacja się zmieniła. Stało się, coś musimy z tym tematem wspólnie zrobić!

Metody pracy nowego sołtysa

-Przede wszystkim założyłem stronę na Facebooku, tak aby ludzie mogli się wypowiadać i pisać do sołtysa. Często spotykam się z mieszkańcami, stowarzyszeniami, dużo rozmawiam i wiele się uczę. Dla mnie to też jest nowość, jestem otwarty na każdą inicjatywę, pomoc i rozmowę. Z mojej strony wszyscy Mieszkańcy oraz Stowarzyszenia mogą liczyć na pomoc, jestem otwarty dla wszystkich, cieszy mnie to, że poznaję bardzo dużo chętnych  do współpracy ludzi. Uważam, że trzeba słuchać ludzi. Wiadomo, że są pomysły, które możemy razem zrealizować i są takie, które są nierealne, ale mimo to słuchać trzeba.

W najbliższy perspektywie mamy Nowy Rok! Co sołtys, chciałby przekazać mieszkańcom w tym okresie?

-Chciałbym życzyć przede wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku. Mieszkańcom Rybnej oraz moim wyborcom życzę dużo optymizmu, aby nie „ bali” się nowego sołtysa i przychodzili z każdym problemem.  Jestem otwarty na wszystkich! Myślę, że nowy rok, będzie rokiem dobrym. Spróbujemy pewne rzeczy uporządkować, może podejmiemy jakieś nowe wyzwania, inicjatywy. Jestem dla Was.

Dziękuję za wywiad.

Radujmy się z 2020 roku. Niech wiara w szczęśliwszą przyszłość zachęca Wszystkich do nowych twórczych postaw i odbudowuje wartość każdej, nawet najmniejszej wspólnoty.
Odkryjmy w sobie na nowo każde najmniejsze dobro i włączajmy go w budowanie osobistego i zbiorowego szczęścia.
Radości, nadziei i pokroju, siły i wytrwałości życzy:
Redakcja