Wywiad z Panią Joanną …

Oświata jest od kilku miesięcy głównym tematem poruszanym w Polsce. Co można by zdaniem Pani zmienić by uniknąć sytuacji jakie przeżywamy?

-Tak się składa, że poza pracą w Radzie Gminy Czernichów i pełnieniem obowiązków przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych jestem także nauczycielem. Pracuję zarówno z młodszymi dziećmi, jak i młodzieżą, więc posłużę się niejako ich głosem. Kiedy o strajku nauczycieli było bardzo głośno, od moich uczniów usłyszałam, że politycy, którzy zajmują się sprawami oświaty powinni choć przez 45 minut przyjrzeć się lekcji, uczniom i nauczycielowi, a co za tym idzie współczesnej szkole. W pełni zgadzam się z moimi szkolnymi dziećmi, że trzeba wsłuchać się w głos społeczności szkolnej: uczniów i ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów; zacząć traktować ich podmiotowo a nie przedmiotowo. Nie powiem chyba nic zaskakującego dla wielu pedagogów, iż należy podążać za uczniem, być jednocześnie jego kompanem i mistrzem, zapewniać bezpieczeństwo, ale i stawiać przed wyzwaniami – w myśl popularnej ostatnio neurodydaktyki. By nauczyciele spełniali te kryteria i wyposażali swoich wychowanków w konkretne umiejętności, a nie tylko pakiet wiedzy, często bezużytecznej, muszą mieć wsparcie, chociażby w postaci godnej pensji czy możliwości wsparcia rozwoju osobistego.

Problemy miejscowości, z której jest Pani radną, stanowią drobną część problemów gminy Czernichów. Proszę przedstawić skalę ważności tych problemów dla całej gminy.

-Jestem jedną z nielicznych radnych, która reprezentuje dwie miejscowości w gminie Czernichów – Czułówek i Nową Wieś Szlachecką. Jest to podwójne wyróżnienie, ale i ilość pracy także podwójna. Staram się troszczyć o obie wsie, choć aktualne problemy w nich są różne. W Czułówku część problemów zmierza do pozytywnego rozwiązania, mam na myśli między innymi chodniki przy drodze wojewódzkiej i powiatowej. Z dużych tematów pozostaje jeszcze boisko sportowe, którego dokończenie niezbędne jest, by usprawnić funkcjonowanie LKS- u „Błękitni Czułówek”. Z kolei mieszkańcy Nowej Wsi Szlacheckiej są niesamowicie zaradni i pracowici, co widać po prężnie rozwijanym przetwórstwie mięsnym i rolnictwie, dlatego też konieczna jest dalsza inwestycja w budowę lokalnych dróg, a także kanalizacji sanitarnej i zapewniającego bezpieczeństwo chodnika przy ruchliwej drodze powiatowej. To są priorytety wśród wielu już inwestycji zrealizowanych w obu wsiach i należy tu podkreślić – zrealizowanych, dzięki współpracy z mieszkańcami i organizacjami lokalnymi, to sobie cenię najbardziej!

Kanalizacja, oczyszczenie wód i ochrona powietrza atmosferycznego to podstawa do dalszego życia mieszkańców. Jak zamierza Pani dalej pracować w radzie gminy by przyspieszyć ich rozwój?

-Ekologia to w ostatnim czasie szeroko omawiany temat. Mam wrażenie, że małymi krokami tj. akcje sprzątania miejscowości, segregowanie śmieci, zbiórki elektrośmieci, zakrętek, makulatury, odzieży w celu recyklingu czy na cele charytatywne, poszerzanie świadomości np. czym palić w piecu, inicjatywę gazyfikacji części gminy, ograniczenie plastikowych opakowań na produkty spożywcze itp. nasze otoczenie staje się coraz bardziej przyjazne. Ostatnio interesuję się urządzeniem typu butelkomat, chciałabym, by pojawił się w Nowej Wsi Szlacheckiej, a z czasem w kolejnych miejscowościach gminy niczym kosze na ubrania. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu mieszkańcy mogą korzystać z programów proekologicznych typu odbiór azbestu, termomodernizacja budynków czy wymiana kotłów. W radzie gminy pracujemy nad wspomnianą już kanalizacją kolejnych miejscowości i rozbudową oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej, której pierwszy etap powinien rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zdecydowanie polecam, popieram i praktykuję współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim, a nawet odpowiednim ministerstwem, bez wsparcia tych instytucji mała gmina nie poradzi sobie z tak ogromnymi zadaniami.

Gmina Czernichów w unii europejskiej to fakt. Co dobrego z tego faktu może wyniknąć w perspektywie kolejnych pięciu lat?

-Profetyzm nie leży w mojej naturze, ale obserwując bacznie rzeczywistość, w której żyję widzę, że dotacje unijne powodują napływ nowych inwestycji, poprawę infrastruktury sportowej, społecznej i transportowej. Zasilają rolników i przedsiębiorców. Ułatwiają kontakty międzynarodowe i wymianę dobrych praktyk. Dbają o produkt lokalny – chociażby nasza słynna kiełbasa lisiecka. Mam nadzieję zatem, że będzie to praktyka również kolejnych pięciu lat, a my Polacy pewnie będziemy określać się mianem Europejczyków, z pozytywnym nacechowaniem tego słowa.

Dziękujemy za wywiad.

,,TELE- ANIOŁ” W …

W piątek, 9 sierpnia w sali sesyjnej UMWM odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych wspierających dalszą realizację projektu Małopolski Tele-Anioł. Małopolski Tele-Anioł to nie tylko opaska, ale także pomoc w domu dla najbardziej potrzebujących – osób samotnych i tych, którym rodzina nie może zapewnić opieki. Projekt Małopolski Tele-Anioł, to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce.

Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Listy intencyjne podpisali przedstawiciele 31 gmin i 6 powiatów, które dołączą do 94 gmin, które dotychczas zadeklarowały współpracę związaną z realizacją projektów w ubiegłym roku.Wśród nich są: Gmina Bobowa, Gmina Brzesko, Gmina Chełmiec, Gmina Czernichów, Gmina Dębno, Gmina Dobra, Gmina Iwanowice, Gmina Kęty, Gmina Klucze, Gmina Korzenna, Gmina Książ Wielki, Gmina Lanckorona, Gmina Liszki, Gmina Łabowa, Gmina Łącko, Gmina Łużna, Gmina Michałowice, Gmina Moszczenica, Miasto Mszana Dolna, Miasto i Gmina Muszyna, Gmina Nowe Brzesko, Gmina Pcim, Gmina Raba Wyżna, Gmina Ropa, Gmina Rzezawa, Gmina Spytkowice, Miasto i Gmina Szczawnica, Gmina Świątniki Górne, Gmina Wietrzychowice, Gmina Zakliczyn, Gmina Żegocina, Powiat Bocheński, Powiat Dąbrowski, Powiat Miechowski, Powiat Myślenicki, Powiat Olkuski, Powiat Suski.

“Małopolski Tele-Anioł” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach – niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie.

 

 

 

 

Krótko o śmieciach.

Od kilku tygodni  mieszkańcy gminy są mocno przekonywani  o możliwości obniżenia opłaty za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kwestionowany jest  wyniki rozstrzygniętego  przetargu oraz pojawia  się  inicjatywa zgłoszenia uchwały obniżającej cenę wywozu odpadów. Każdy za wykonaną rzetelnie usługę chciałby płacić jak najniższą cenę, chcą tego dla mieszkańców  pewno także  urzędnicy  oraz radni  gminy. Cena ta musi jednak być skalkulowana w oparciu o koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych ponoszone przez gminę, ustalone w  postępowaniu przetargowym ,ale niestety to właśnie  wynik przetargu spowodował konieczność wprowadzenia nowej stawki tej opłaty niekorzystnej dla mieszkańców gminy– co do tego wszyscy są zgodni-(co do wysokiej stawki  w porównaniu z ceną dotychczas obowiązującą). Wójt i radni, nie mając w tej sytuacji żadnej innej możliwości prawnej zmuszeni byli do skalkulowania i uchwalenia nowej stawki opłaty śmieciowej na poziomie 23 zł miesięcznie od osoby. Kiedy stało się to faktem grupka osób kontestując te ustalenia postanowiła „podgrzać” nastroje informując mieszkańców, że za wywóz i unieszkodliwianie odpadów można zapłacić znacznie taniej. Dla uwierzytelnienia swojego stanowiska pokazali kto ma- ich zdaniem  pokryć powstającą wówczas „dziurę budżetową”, nie dokonali jednak analizy prawnej, nie sprawdzili  czy gmina może to  zrobić , z jakich dochodów miałaby to ewentualnie zrobić, tylko przygotowali projekt uchwały i podobno zachęcają mieszkańców do podpisywania wniosku o jej zgłoszenie do rady gminy. Śmieciowe „podgrzewanie” wobec wynikającego z  przetargu wzrostu ceny wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych musi pozostać kolejną, nieudaną próbną opozycyjnego działania.Wójt i radni zrobili wszystko co jest prawem wymagane  i co prawo aktualnie dopuszcza, by cena ta  była dla mieszkańców jak najniższa.

 

Informacja Ekodoradcy

1 lipca 2017 r. weszły w życie pierwsze przepisy uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego (z wyłączeniem gminy miejskiej Kraków) ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa). Przypominająco przedstawiamy programy w których można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotła i innych działań mających na celu podniesienie efektywności energetycznej budynku.

DOFINANSOWANIA DOSTĘPNE W NASZEJ GMINIE

Program Własny Gminyz dofinansowania mogą skorzystać nieruchomości, które nie mają dostępu i możliwości przyłączenia gazu sieciowego.

Wszystkie działania realizowane są w ramach budżetu własnego gminy Czernichów.

 • maksymalna kwota dotacji na jedno urządzenie grzewcze może wynosić do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów brutto, lecz nie więcej niż 3 tys. zł/kocioł;

 • warunkiem otrzymania dofinansowania jest całkowita likwidacja starego źródła ciepła i  użytkowanie wyłącznie nowego źródła ciepła, spełniającego normę EKOPROJEKTU;

 • do prac instalatorskich może przystąpić po podpisaniu umowy z gminą;

 • mieszkaniec sam wybiera instalatora i rodzaj kotła.

Dofinansowanie do wymiany kotłów gazowychna nieruchomościach, które do ogrzewania budynku będą użytkować zarówno gaz sieciowy jak i płynny LPG.

Wszystkie działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT).

 • maksymalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł/kocioł – wysokość dofinansowania do nowego źródła ciepła jest każdorazowo ustalana na podstawie mocy urządzenia wyznaczonej podczas audytu;

 • warunkiem otrzymania dofinansowania jest przeprowadzenie audytu energetycznego w budynku w którym planowana jest wymiana źródła ciepła, która określi: czy istnieje potrzeba wykonania procesu modernizacji energetycznej budynku i jego potencjalny zakres (np. wymiana okien, ocieplenie ścian lub stropu), oraz moc nowego źródła ciepła;

 • oceny energetyczne zostaną przeprowadzone przez audytorów skierowanych do wnioskodawców przez gminę – bezpłatnie;

 • do prac instalatorskich może przystąpić po podpisaniu umowy z gminą. Mieszkaniec sam wybiera instalatora i rodzaj kotła.

Czysta Energia Blisko Krakowa – projekt dofinansowujący Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa. – gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii tj:

 • układów fotowoltaicznych;

 • kolektorów słonecznych;

 • pomp ciepła;

 • kotłów na biomasę.

Wnioski do ww. programów można składać w Urzędzie Gminy Czernichów, w pokoju 205, gdzie szczegółowych informacji udziela ekodoradca Agnieszka Smaga.

Telefon kontaktowy 12 270 21 04, wew. 104, mail: life@czernichow.pl

PROGRAMY OGÓLNOKRAJOWE

Rządowy priorytetowy Program Czyste Powietrzeto możliwość uzyskania wsparcia finansowegow budynkach:

istniejących (remontowanych) na:

 • wymianę starego kotła grzewczego na nowe źródło ciepła;

 • wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła – rekuperacja

 • ocieplenie budynków;

 • wymianę stolarki: okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe (garaż w bryle budynku);

 • instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

– nowobudowanych na:

 • źródło ciepła

 • wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła – rekuperacja.

Ważne:

wysokość dofinansowania uzależniona od wysokości dochodu przypadającego na członka w danym gospodarstwie domowym;

– .maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł;

– minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł;

– możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki;

– okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Informacje o programie oraz warunkach otrzymania dofinansowania na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), który jest organem wykonawczym:https://www/wfoś.krakow.pl

Adres: WFOŚ i GW w Krakowie, ul Kanonicza 12,

Tel:12 422 94 90, lub 12 422 30 46, mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Doradca energetyczny dla gminy Czernichów:

Anna Synowiec: tel. 515 493 106, mail:anna.synowiec@wfos.krakow.pl

Ulga podatkowa na cele termomodernizacyjne

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzona została ulga pozwalająca na odliczenie od dochodów (przychodów), wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (wymiana kotła, modernizacja instalacji CO i CWU, ocieplenie budynku, wymiana stolarki).

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ekodoradca Agnieszka Smaga, Wydział Strategii i Rozwoju.

 

 

 

W ,,trybie” infor …

Korzystając z ustawy o dostępie do informacji publicznej zapytałem wójta gminy Czernichów o ilość i zakres tematyczny pytań kierowanych do niego w trybie tej ustawy. Ciekawy byłem czy mieszkańcy korzystają z uregulowań zawartych w ustawie, jakie obciążenie dla urzędu stanowi udzielanie odpowiedzi, czy zachowywane i dotrzymywane są terminy oraz o co najczęściej pytają wójta mieszkańcy.W miarę szybko otrzymałem odpowiedź.Zaskakuje olbrzymia liczba zapytań kierowanych do urzędu. Dla zobrazowania skali problemu podaję przykład:W miesiącu styczniu 2019 roku przygotowano odpowiedź na 18 zapytań, jak udało się ustalić, każda z odpowiedzi wymagała opracowania i skanowania kilkudziesięciu załączników, zdarzało się, że tych załączników do odpowiedzi skanowanych było nawet ponad dwa tysiące. Urząd „skazany „ jest na „paraliż” albo zwiększenie kosztów swojego funkcjonowania. Na paraliż nie może sobie pozwolić , bo dopiero wtedy zaczęto by głośno krzyczeć jak to „knebluje się usta”, „zatyka uszy „i ogranicza  świadomość mieszkańców, jak to ogranicza się konstytucyjną jawność pracy samorządu. Wymuszone więc pozostaje zwiększanie kosztów utrzymania urzędu, także pod groźbą penalizacji nieplanowanych przecież nigdy w gminie Czernichów zachowań niezgodnych z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Warto by mieszkańcy o tym wiedzieli.

Redaktor

A jednak oszczędnie!

W dniu 25 lipca 2019 roku wójt gminy Czernichów poinformował o unieważnieniu postępowania przetargowego na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 10 471 064,43 PLN. Przyczyną takiego działania zamawiającego był fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, także dla tych szczególnie zatroskanych o jej finanse publiczne. Potwierdza dynamiczne zarządzanie gminą, w którym jest czas na szukanie najkorzystniejszej oferty, także przez ponowne ogłaszanie stosownych postępowań przetargowych.

Głos24 – Wójt C …

Głos24 udostępnił wywiad z wójtem gminy Czernichów . W artykule czytamy:  ,,Od kilku lat mieszkańcy 6-ciu domostw przysiółka Machaczki w Kłokoczynie mają problemy z wodą. Chcą podłączenia sieci wodociągowej, która niestety na skutek dokonanych przez ekspertów analiz został uznana za nieopłacalną i niepraktyczną. Mieszkańcy jednak nie chcą słyszeć o innych rozwiązaniach. O trudnej do rozwikłania sytuacji rozmawiamy z wójtem gminy Czernichów, Szymonem Łytkiem.”-Głos24 . Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo :

LINK DO MATERIAŁU FILMOWEGO