Biuro Prasowe Polskiej …

Szanowni Państwo,

​W ostatnich miesiącach zauważyć możemy postępująca falę dezinformacji, związaną z rozwojem w Polsce kolejnych generacji sieci komórkowej. Coraz częściej obserwujemy akcje podżegania do agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze telekomunikacyjnej, od której często zależy zdrowie lub nawet życie obywateli. Widzimy też coraz więcej „fake news’ów”, wykorzystujących niewiedzę lub niedoinformowanie. Tego typu fałszywe informacje trafiają często na podatny grunt szczególnie w trudnym dla całego świata czasie pandemii. Bierna postawa wobec takich czynów może prowadzić do zakłócenia sprawnego działania służb ratunkowych, opóźnień w pracy karetek ratunkowych, policji czy straży pożarnej.
W związku z tym autorzy bloga „Na fali nauki” przygotowali pod patronatem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji materiały edukacyjne, które w przystępny sposób tłumaczą zagadnienia rozwoju sieci komórkowej, pola elektromagnetycznego i jego wpływu na otaczający nas świat.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się oraz przekazania tych materiałów dalej – urzędnikom i mieszkańcom zainteresowanym sprawami infrastrukturalnymi i procesem inwestycyjnym, radnym w Państwa miejscowości, nauczycielom i mieszkańcom. Jesteśmy przekonani, że pomogą odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań i rozwiać wątpliwości co do oddziaływania pola elektromagnetycznego, wykorzystywanego nie tylko w telekomunikacji, ale i po prostu w naszym codziennym życiu.
Z pozdrowieniami,
Konrad Domański
Biuro Prasowe Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

https://www.piit.org.pl/

INFORMACJA PEFRON

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – złóż wniosek przez SOW!

Termin mija 31 sierpnia br.

 

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:

– zakupu sprzętu elektronicznego,

– oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– uzyskania prawa jazdy,

– zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,

– zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu “Aktywny samorząd”, wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek!

 

SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia, Oddział Małopolski przypomina o możliwości aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych, za pośrednictwem platformy internetowej SOW. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

 

Korzyści wynikające z skorzystania z SOW to przede wszystkim możliwość uzyskania wsparcia przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej bez wychodzenia z domu! Taka forma aplikowania o środki pozwala również na obniżenie kosztów uzyskania wsparcia (przejazdy, przesyłki i czas), skraca czas oceny wniosku, daje pewność dostarczenia dokumentacji i oczywiście stały dostęp do informacji dotyczącej procesu przyznawania wsparcia.

 

UWAGA! TERMINY

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2020 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 – można składać do 10 października 2020 roku (“Aktywny samorząd” – Moduł II).

 

KONTAKT

Zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a  także do kontaktu z  bezpłatną infolinią po numerem 800 889 777. Najważniejsze informacje można tez uzyskać na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SOW lub programu ”Aktywny samorząd” Oddział Małopolski PFRON zaprasza na konsultacje telefoniczne w dniach 12-13 sierpnia br. w godz. od 9:00 do 14:00. Pytania można również przysyłać na adres: krakow@pfron.org.pl z dopiskiem SOW w tytule.

 

Gmina Czernichów podpi …

W dniu wczorajszym tj. 4.08.2020 Sekretarz Gminy Czernichów Ewa Lipowczan podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji  porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju sieci szerokopasmowyc.

Przedstawiciele gmin Lubin, Czernichów oraz gmin i miast Pyzdry i Szadek podpisali z ministrem cyfryzacji porozumienia dotyczące współpracy przy rozwoju sieci szerokopasmowych.

– Naszym celem jest podłączenie każdego gospodarstwa domowego w Polsce do szerokopasmowego internetu. Podpisane dziś porozumienia to kolejny ważny krok, który przybliża nas do zrealizowania tego celu – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Przeciw wykluczeniu cyfrowemu

Celem podpisanych we wtorek listów intencyjnych jest nawiązanie współpracy pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a samorządami w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Te wspólne działania mają jeden cel: zapewnienie wszystkim obywatelom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom publicznym dostępu do bardzo szybkiego internetu.

– Zależy nam, aby wszyscy Polacy znajdowali się w zasięgu szybkich i niezawodnych usług mobilnych –powiedział szef MC.

źródło fot: Ministerstwo Cyfryzacji

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozwoj-sieci-szerokopasmowych–wspolpraca-z-samorzadami?fbclid=IwAR3j2qzhLX-wN-wYm-CrG9ejUlsEGNGZwloAMZ2nCayAQmXtCP7o-GWdQXc

Dąbrowa Szlachecka :Ob …

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa Dąbrowy Szlacheckiej w wyborach uzupełniających zarządzonych na 23 sierpnia 2020 r.
Kandydaci na sołtysa:
GÓRKA Agnieszka Maria
SZUMIEC Adrian Zbigniew

POJEMNIKI NA ODPADY  …

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czernichów,

 

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa umowa na odbiór odpadów zawarta pomiędzy Gminą Czernichów, a Małopolskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. (MPGO).

Zgodnie z zasadą konkurencyjności i równości podmiotów uczestniczących w postępowaniu, zawartą w § 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający (Gmina Czernichów) ze zobowiązań umownych Wykonawcy usunął zapis o korzystaniu z pojemników na dotychczasowych zasadach.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż właściciel nieruchomości odpowiada za wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady.

W związku z tym zmianie uległy również zasady korzystania z pojemników na odpady.

Rozumiejąc Państwa niezadowolenie z powstałej sytuacji oraz podanych warunków najmu pojemników prowadzone są nadal rozmowy i negocjacje z MPGO.

Prosimy zatem o wstrzymanie się z zakupem nowych pojemników do czasu zamieszczenia ostatecznej informacji urzędu w tej sprawie, która powinna być Państwu przekazana najpóźniej w przyszłym tygodniu.

150 tys. zł premii dla …

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię – młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

– w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
– przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
– 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Wynajem pojeminków- in …

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czernichów MPGO –Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.zo.o. uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2020r. obowiązuje w pełnym zakresie nowy, uchwalony przez Radę Gminy, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów oraz nowa umowa na odbiór odpadów zawarta pomiędzy Gminą Czernichów i naszą Spółką.W związku z tym zmianie uległy również zasady korzystania z pojemników na odpady. Pojemniki są własnością MPGO Sp.zo.o. Dotyczy to także pojemników z logo „MPO Kraków”, gdyż zostały one w przeszłości wniesione do naszej Spółki na własność przez jedynego wspólnika: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie (tzw. aport). Do tej pory wyposażenie nieruchomości w pojemniki było objęte umową z Gminą Czernichów1. Od 1 lipca 2020r. Gmina Czernichów zrezygnowała z tego zakresu usług2. Jeżeli chcą Państwo nadal korzystać z tych pojemników –konieczne jest podpisanie przez Państwa umowy najmu z naszym Przedsiębiorstwem.Wysokość stawek czynszu najmu pojemników będzie wynosić 6,00zł/m-c netto za pierwszy pojemniki 2,00zł/m-c netto za każdy kolejny pojemnik.Informujemy, że opłaty za najem pojemników będziemy pobierać dopiero za okres rozpoczynający się 1sierpnia tego roku.Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zawarcie umowy najmu –nasi pracownicy przyjadą do Państwa w celu zabrania koszy.Jednocześnie informujemy, że najem pojemników od naszej Spółki wiąże się dla Państwa z korzyściami. Nasze kosze posiadają wszystkie atesty, są trwałe i spełniają wymogi aktualnych norm europejskich i polskich. MPGO Sp.zo.o. zapewnia również ich serwisowanie.Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 12 34 00419.Pytania można również kierować drogą e-mailową na adres: pojemniki.czernichow@mpgo.krakow.pl.

 

 

Zarząd MPGO Sp. z o.o.

 

 

Zarząd MPGO Sp. z o.o.

ZGK: KOMUNIKAT W SPRAWI …

KOMUNIKAT W SPRAWIE RACJONALNEGO KORZYSTANIA Z WODY
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Czernichów o racjonalne korzystanie z wody. W związku z utrzymującym się brakiem opadów oraz prognozowaną suszą prosimy o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od wykorzystywania jej do podlewania ogrodów, napełniania basenów, mycia samochodów itp.
Ograniczenie to zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim
użytkownikom sieci wodociągowej.

OSP Czernichów: E-One …

Pojazd przekazano z Miejskiej Komendy PSP w Krakowie.E-One wyprodukowano w 1993 roku, drabina mechaniczna o zasięgu pracy 30 metrów, zbiornik wodny o pojemności blisko 800 litrów. Kabina brygadowa, która pozwala na transport 7 osób
Amerykański sen ziścił się w OSP Czernichów
W Polsce są 3 sztuki. Drugi w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, natomiast trzeci po przekazaniu z JRG-6 Warszawa, obecnie w użytkowaniu OSP Świdry Małe.
Powyższy egzemplarz od nowości włączony był do podziału bojowego JRG 3 Kraków, a w 2014 roku po zastąpieniu nową drabiną, trafił do krakowskiej “czwórki” Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie.
Typ: SCD
Podwozie: Hurricane
Zabudowa: E-One
Napęd: 6×4
Liczba miejsc: 7
Układ miejsc: 1+2+2+2
Moc: 450 KM
Rocznik: 1993
Zbiornik na wodę: 750 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 200 l
Wydajność autopompy – 3600 l/min
Sygnalizacja świetlna:
– 2 x Federal Signal Mini-Aerodynic
– 2 x Federal Signal Model 100 x2
– 4 x Federal Signal
Sygnalizacja dźwiękowa:
– Federal Signal Q-Siren
– Federal Signal Corporation PA 300
– Pneumatyczny sygnał ( jednotonowy )
Dane techniczne:
– Maksymalna wysokość pracy 30 metrów
– Kosz mieszczący 4 osoby lub 454 kg
– Klimatyzacja kabiny
– Silnik V8, Detroit Diesel 8V92 TA
– 5 biegowa, automatyczna skrzynia biegów Allison
Wyposażenie pojazdu m.in.:
– Linia szybkiego natarcia
– Skokochron
– Drabiny przystawne

INFORMACJA Komisarza Wy …

NFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 21 lipca 2020 r.
Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.
684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta
Gminy Czernichów, zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II
informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych
komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
§ 1.
W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej zgłoszonych
przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionej komisji
wyborczej:
– Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie, w liczbie 4
do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 9.00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie II:
Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 9.15
w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II.
§ 3.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
w Krakowie II