WAŻNE! Pomoc dla osób …

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

 

Wnioski poprzez SOW – bez wychodzenia z domu!

– wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu. Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjno-instruktażowym dla Wnioskodawców. Film zawiera krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazuje proces wypełniania wniosku:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

 

Masz pytania dotyczące szczegółów? Wejdź na stronę:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

 

Pytania można również zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

 

Ważne – nie musisz posiadać profilu zaufanego!

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

– wypełnienie i złożenie wniosku,

– dokonanie ewentualnych uzupełnień,

– uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

 

 

Dla kogo jest ten program?

O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

 

Adresatami pomocy są:

– osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

– pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

– pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br.

 

Wysokość pomocy – 500 zł miesięcznie

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

 

Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii na stronie:

www.pfron.org.pl/koronawirus

 

 

 

 

 

 

Źródło: Małopolski Oddział PFRON

Dopłaty 2020: Ostatecz …

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:

– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Od 11 maja -poszerzenie …

w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

– w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11
– w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
– w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52

 

Obsługa klientów w ww. lokalizacjach odbywać się będzie w godzinach:
poniedziałek: 9.15-16.30
wtorek-piątek: 8.00-15.00

w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w starostwach powiatowych:

– w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2
poniedziałek: 7.15-16.00
wtorek-czwartek: 7.15-14.00
piątek: 7.15-12.00

– w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2
poniedziałek-piątek: 9.15-12.30

– w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14
poniedziałek-piątek: 8.00-14.30

– w Wadowicach, ul. Batorego 2
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-14.30
wtorek: 8.00-15.30
piątek: 8.00-13.30

– w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-14.30
wtorek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-13.00

– w Limanowej, ul. Józefa Marka 9
poniedziałek-piątek: 8.15-14.30

Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu możliwe będą wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty, której można dokonać w  poniedziałki od 9.00 do 17.00 oraz wtorek-piątek od 8.00 do 15.00, dzwoniąc pod podane niżej numery telefonów:

Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport w Punkcie Paszportowym w Krakowie, Chrzanowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Nowym Targu, Wadowicach dokonują rezerwacji terminu wizyty pod numerami telefonu:
– 12 39 21 829
– 12 39 21 810

Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport w Punkcie Paszportowym w Tarnowie dokonują rezerwacji terminu wizyty pod numerami telefonu:
– 14 69 63 100
– 14 69 63 412

Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport  w Punkcie paszportowym w Nowym Sączu oraz w Limanowej dokonują rezerwacji terminu wizyty pod numerami telefonu:
– 18 54 02 206
– 18 54 02 302

W trosce o wspólne bezpieczeństwo wprowadzone zostaną niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Terenowych Punktach Paszportowych:

I. Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi będzie odpowiadać liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
Prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).

II. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.
Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania.

III. W celu ograniczenia czasu obsługi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej na konto:
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

oraz przedłożenie fotografii, dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku gdy dokument ten stracił ważność również ważnego dowodu osobistego.

Lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo, nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.

iformacja MUW

100-lecie urodzin Św. …

W szczególnym dniu 100-tnej rocznicy urodzin, 18 maja 2020 roku, z wdzięcznością, radością i dumą wspominamy postać i dzieło życia Karola Wojtyły, papieża Polaka, Jana Pawła Pawła II. Niezwykle i ponadprzeciętnie uzdolniony Karol Wojtyła połączył wrodzone umiejętności z charyzmatem ducha i całym  swoim życiem „otworzył się” na potrzeby ludzi, co przyniosło mu, także poza światem katolickim, niebywały dotąd rozgłos i szacunek. Ta posiadana i praktykowana otwartość  dla człowieka pozwoliła mu być poetą, aktorem, księdzem, biskupem  i papieżem, profesorem, filozofem i przywódcą zawsze autentycznym, wiarygodnym i pewnym, doprowadziła go wreszcie na plac św. Piotra z największym i zarazem najprostszym wezwaniem dla świata ,,Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Z wdzięcznością za wielkość i jakość pozostawionego dzieła życia, zapisanego tradycyjnie na kartach książek, ale także na nowoczesnych nośnikach elektronicznych, zechciejmy korzystać, wybierać i na nowo odczytywać przesłania, które pozostają dla nas ciągle aktualne. Z radością i dumą pamietajmy, że Karol Wojtyła był Polakiem, Małopolaninem, rodakiem z bliskich nam Wadowic. W 100-lecie urodzin, spośród wielu doświadczeń jakich doznał w swoim życiu Karol Wojtyła, należy i trzeba wspomnieć „doświadczenie wolności”, które przerodziło się, ubogacone doświadczeniem życia, w szczególną lekcje skierowaną do Polaków, lekcję z kanonu spraw zasadniczych i podstawowych. Wolność dana i zadana-przemyślmy to jeszcze raz, spoglądając na nasze osobiste pamiątki, związane z osobą Jana Pawła II.

ARiMR otwiera swoje pla …

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. Od najbliższego poniedziałku w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi oraz działaniami premiowymi.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizuje swoje zadania na bieżąco.

Sprawna obsługa jest możliwa m.in. dzięki systematycznej cyfryzacji i wdrażaniu nowych technologii. Beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzędzi pozwalających na załatwienie sprawy przez internet, m. in. aplikację eWniosekPlus dla dopłat obszarowych oraz portal IRZplus dla zgłoszeń zwierzęcych. Wdrażanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewnia realizację zadań w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień znacznie skraca proces obsługi składanych wniosków. Przyspiesza to wydawanie decyzji i wypłatę wnioskowanego wsparcia.

Po okresie zamrożenia wywołanym stanem epidemii, ARiMR częściowo otwiera biura powiatowe i oddziały regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placówki były znów w pełni otwarte dla rolników – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – i by następowało to w sposób maksymalnie bezpieczny zarówno dla pracowników Agencji, jak również dla naszych beneficjentów – dodaje.

Już 18 maja zostaną otwarte biura powiatowe. – Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw paszportowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje, że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, największe trudności – mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się przy placówkach ARiMR.

Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.

Przypominamy obowiązuj …

Rząd ogłasza trzeci etap odmrażania gospodarki. Ponownie uruchomione zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne. Zluzowane będą również obostrzenia dotyczące gastronomii. – Wiemy też, że nic nie będzie tak, jak wcześniej. Ale ten powrót do normalności, do tej „nowej normalności” właśnie, jest zależny od tego, jak będziemy przestrzegać restrykcji – powiedział Mateusz Morawiecki.

Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać nausługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

żródło:gov.pl

 

Do 20.05.2020 trwają k …

Przypominamy! Trwają konsultacje z mieszkańcami Powiatu Krakowskiego zamieszkałymi na terenie Gminy Czernichów w sprawie zmiany przebiegu granicy pomiędzy gminą Brzeźnica w Powiecie Wadowickim, a gminą Czernichów w Powiecie Krakowskim . Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich opinii w terminie w terminie do 20.05.2020 r.

Poniżej udostępniamy druk (opinii)

Opinię(wypełniony druk) można zgłaszać do 20.05.2020r w następujący sposób :

 • na adres skrytki ePUAP Starostwa: /h51m1plk0y/esodskrytka,
 • drogą elektroniczną na adres: zarzad@powiat.krakow.pl,
 • drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),
 • za pośrednictwem Urzędu Gminy Czernichów,
 • osobiście w Starostwie Powiatowym w Krakowie, Al. Słowackiego 20 do skrzynki podawczej na parterze budynku, w poniedziałki od godz. 900 do 1700 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

 

Ogłoszenie – konsult …

 

 

 

Komunikat o wstrzymaniu …

Urząd Gminy Czernichów informuje o wstrzymaniu inkasa podatków lokalnych przez sołtysów w zakresie poboru II raty podatków lokalnych za  rok 2020, której termin płatności upływa 15 maja 2020 roku.

Uzasadnieniem tej decyzji jest zagrożenie dla zdrowia podatników i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz ich pisemne potwierdzanie, co wymaga bezpośredniego kontaktu pomiędzy inkasentem i podatnikiem.

Wpłaty podatków, podobnie jak inne płatności na rzecz gminy, mogą być dokonywane bezgotówkowo za pomocą bankowości elektronicznej lub w formie gotówkowej w bankach i w urzędach pocztowych.

Oddziały Krakowskiego Banku Spółdzielczego nie pobierają opłat ani prowizji od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe Gminy Czernichów w formie gotówkowej.

ZAPLANOWANE PRZERWY W D …

Zakład energetyczny podał informację o zaplanowanych przerwach w dostawie energii w wielu rejonach Krakowa, a także w okolicznych miejscowościach. Przerwy nastąpią od poniedziałku 11 maja do czwartku 14 maja. Podajemy kiedy przerwy nastąpią na terenie gm.Czernichów.

poniedziałek 11.05.2020

-15:00-20:00 – Zagacie: ulica Lawendowa, Niepodległości przy Lawendowej

środa 13.05.2020

-13:00-19:00 – Rusocice ul. Załęg, Okrężna, Cicha

czwartek 14.05.2020

-15:00-21:00 – Rybna ulica Dolna, Malownicza, Maciejówka, Polańskiej, Słoneczna, Rzeczna, Parkowa, Piekarska, Tęczowa, Rostworowskiego, Długa od Wspólnej do Dolnej, Cisowa, Wspólna.

 

Komunikat o wykonywaniu …

Od 29 kwietnia 2020 roku, na czas spowodowanej chorobą niezdolności do pracy Wójta Szymona Łytka, zadania i kompetencje Wójta Gminy Czernichów przejął zastępca wójta Maciej Gędłek.

 

Podstawa prawna: Art. 15zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.)

W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta (…), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej do 30 dni, jego zadania i kompetencje, w okresie tej niezdolności do pracy, przejmuje zastępca (…).