Harmonogram prac Rady G …

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na luty 2019 r.

 

KomisjeData i godzinaTemat spotkania
Komisja Edukacji

i Spraw Społecznych

14 lutego 2019 r.

(czwartek)

godz. 1630

 1. Analiza wniosku OSP w Przegini Narodowej o przeniesienie lokalu wyborczego do Matejkówki (wizja lokalna w Matejkówce – zbiórka na miejscu).
 2. Funkcjonowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na terenie gminy Czernichów.
 3. Funkcjonowanie LKS-ów; spotkanie z przedstawicielami zarządów LKS.
 4. Informacja o programach stypendialnych dla młodzieży szkolnej w gminie Czernichów.
 5. Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

19 lutego 2019 r.

(wtorek)

godz. 1700

 1. Działalność ZGK: plany inwestycyjne na 2019 r., kierunki działania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, informacja o aktualnych i planowanych projektach rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
 2. Funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej – analiza działalności za rok 2018, plany na rok 2019, informacja o aktualnej sytuacji w zakresie melioracji gruntów i rowów na terenie gminy.
 3. Modernizacja dróg gminnych – wykaz dróg przewidzianych do modernizacji w roku 2019.
 4. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 5. Sprawy bieżące.
Komisja Inwestycji

i Rozwoju

20 lutego 2019 r.

(środa)

godz. 1630

 1. Analiza stanu zaopatrzenia w wodę w przysiółku Kłokoczyn – Machaczki (wizja lokalna w terenie; zbiórka w Urzędzie Gminy); informacja na temat możliwości inwestycyjnych oraz alternatywnych sposobów rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę.
 2. Nadanie nazw ulicom w Rusocicach.
 3. Sprawy bieżące.
Komisja Budżetu

i Finansów

21 lutego 2019 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Koszty porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.
 2. Koszty programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Sprawy bieżące.
Planowana sesja25 lutego 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

 1. Porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.
 2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Nadanie nazw ulicom w Rusocicach.

Czym może być nadmier …

Każdy z Czytelników żyje w określonych strukturach organizacyjnych, które w swojej działalności, zgodnie z zapisami odpowiedniego prawa finansowego mogą korzystać z różnych źródeł finansowania swoich wydatków. Należą do nich także: dochody własne, pożyczki, kredyty i obligacje. Te ostatnie trzy wykorzystane tworzą dług publiczny danej struktury organizacyjnej, o którym dosyć często mówi się i pisze, szczególnie mocno podkreślając zadłużenie gmin, w czasie około wyborczym. Czas przejść do gminy Czernichów. Od kilku lat rada gminy na wniosek wójta uchwala budżety deficytowe, decydując o tym, że deficyty będą pokrywane z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nad legalizmem tego działania czuwa Regionalna Izba Obrachunkowa. Równocześnie wójt gminy co roku spłaca część rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, przewidzianych w umowach kredytowych i wprowadzanych do corocznych budżetów gminy w uchwałach budżetowych, zgodnie z wieloletnim planem i prognoza finansową. Nad celowością i oszczędnością dokonywanych wydatków czuwa rada gminy. W ostatnim czasie pojawiła się w przestrzeni medialnej  próba wyliczania zadłużenia gminnego przypadającego na statystycznego mieszkańca gminy. Zapomniano w nich o fakcie, że każdy ze statystycznych mieszkańców gminy jest również mieszkańcem Polski, która na dzień 28 lutego 2018 roku posiadała dług w wysokości 952 016,2 mln złotych, przy liczbie mieszkańców 37,950 mln., na jedna osobę przypadała więc kwota długu w wysokości 25 086,1zł, zapominając może celowo, by sugestia o nadmiernym zadłużeniu gminy była dla odbiorców bardziej bolesna. Dla przykładu i porównania każdy mieszkaniec Krakowa miał oprócz długu państwa, dług gminny w wysokości 3000 złotych na osobę, mieszkaniec Warszawy 2 900 zł itd. Te zobowiązania publiczne według różnych klasyfikacji można odnaleźć w szeroko publikowanych danych z Ministerstwa Finansów. Tam można doszukać się faktu, że najbardziej zadłużona gmina Ostrowice miała własny dług w przeliczeniu na mieszkańca w wysokości aż 18 602 zł. Istotnym spojrzeniem na zadłużenie gminy nie jest jednak jej pozycjonowanie w takich czy innych tabelkach,przeliczanie długu Polski, województwa , powiatu i gminy na mieszkańca (dla poprawności  tak należałoby zrobić) a rzetelna ocena jej płynności finansowej w bieżącym zarządzaniu i w realizacji inwestycji. Zaplanowanie w budżecie gminy Czernichów na 2019 rok 26.9% ogółu wydatków na wydatki majątkowe świadczy o planowaniu  dynamicznego  zarządzania, w którym zadłużenie gminy nie jest hamulcem jej rozwoju.

Informacja z UG CZERNIC …

Publikujemy informacje dotyczącą interwencji KTOZ w sprawie ochrony zwierząt  w gm.Czernichów. Ostatnio opinię publiczną poruszyła informacja o zdarzeniach  w gm. Czernichów związanych z ochroną zwierząt . Redakcji naszego portalu udało się otrzymać obszerny harmonogram działań podjętych w tej sprawie przez odpowiednie służby w UG Czernichów . Publikujemy je poniżej:

(red)  

Informacja w sprawie zwierząt utrzymywanych przez …...na posesji nr…… w Kłokoczynie.

W dniu 17.10.2018 r w godzinach popołudniowych telefonicznie zgłoszono (NN), że ……………utrzymuje konie krowę i cielę w złych warunkach.

W dniu 18.10.2018 r o godz. 8°° przeprowadzono oględziny warunków utrzymania zwierząt na posesji nr …….. Stwierdzono, że utrzymywane są 3 konie krowa i cielę. …………………wyjaśnił, że krowa jest własnością sąsiada …………utrzymuje ją bo chciał sobie udoić mleka.
W czasie oględzin ………..konie wypędził na pastwisko za stodołę oraz wyprowadził cielaka i i uwiązał na długim łańcuchu. Twierdził, że konie są pilnowane i pasą się na pastwisku a sąsiedzi są złośliwi i wypuszczają konie na zewnątrz i zdarza się ze konie biegają po drogach Kłokoczyna.
Poinformowano …………., że warunki utrzymania zwierząt zgłosimy do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie i jeżeli stwierdzą niewłaściwe warunki i utrzymania to zwierzęta zostaną czasowo odebrane i przekazana do innego gospodarstwa. Wykonano zdjęcia koni na pastwisku i cielaka.

W dniu 19.10.2018 r wysłano maila do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z prośbą o przeprowadzenie kontroli w celu stwierdzenia czy właściciel zapewnił zwierzętom opiekę i właściwe warunki bytowania.

W dniu 19.11.2018 r Powiatowy Inspektorat Weterynarii przeprowadził kontrolę sporządził protokół.

W dniu 21.11.2018 r protokół wraz z pismem został przesłany do Urzędu Gminy w którym wnosi na podstawie art. 7 ust 1a o ochronie zwierząt o czasowe odebranie zwierząt, które nie maja zapewnionych właściwych warunków bytowania.

W dniu 21.11.2018 r wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie czasowego odebrania zwierząt ……………… Jednocześnie wysłano do Komisariatu Policji w Krzeszowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego (znęcanie się nad zwierzętami).

W dniu 4.12.2018 r pojechaliśmy porozmawiać o wszczętym postępowaniu ponieważ wysłane zawiadomienie nie zostało odebrane przez …………. Nie można było wejść na posesję ponieważ biegał pies. Przy wejściu przy ogrodzeniu metalowym jest uwiązany koń (wykonałam 2 zdjęcia). …………….. wzburzony, krzyczał, przeklinał, że nie jesteśmy  złodziejami tylko interesujemy się jego końmi. Powiedział, że w nocy się powiesi a nas wysadzi w powietrze.
Informację o powieszeniu i wysadzeniu w powietrze przekazaliśmy do Komisariatu Policji w Krzeszowicach z prośbą o podjęcie czynności w celu ochrony zdrowia i życia.

W dniu 6.12.2018 r zostało przygotowane i przekazane pismo do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie z prośbą o podjęcie leczenia i umieszczenie w ośrodku zamkniętym……………. z uwagi na fakt, że mieszka samotnie ( nie ma żony ani dzieci) na problemy zdrowotne, jest schorowanym człowiekiem ale mimo to chowa zwierzęta gospodarskie i domowe.

W dniu 6.12.2018 r wysłano zawiadomienie o oględzinach warunków utrzymania zwierząt zaplanowane na dzień 21. 12.2108 r.

W dniu 12.12.2018 r wystąpiono do Komisariatu Policji w Krzeszowicach o oddelegowanie Policjanta do pracy w czasie przeprowadzenia oględzin warunków utrzymania zwierząt na posesji ……………

W dniu 21.12.2018 r w asyście Policji weszliśmy na posesję …………ale budynki były zamknięte nie można było stwierdzić ile jest zwierząt…………nie otworzył budynku i nie wyszedł na podwórko, nie otworzył budynków gospodarczych. Sąsiad poinformował nas, że w domu jest ……………..
Podczas tych wszystkich działań byliśmy w kontakcie z ……………. , która opiekuje się zwierzętami i……….., który jest jej wujkiem.
P………..dbała o karmę dla zwierząt oraz wodę. Zleciła wizytę lek. wet. u którego wujek wcześniej leczył konie i jest z nim w stałym kontakcie. Z informacji uzyskanych od niej lekarz nie stwierdził zagrożenia dla zdrowia i życia koni. Zalecał karmę i pojenie koni. Jak miała problem z zakupem siana to urząd przekazał jej informacje gdzie może siano zakupić.

W dniu 17.01.2019 r na naszą prośbę pojechał ocenić stan zdrowia koni lek. wet. Wiesław Dela. Niestety nie udało mu się wejść na posesję i porozmawiać z……….. Na podwórku był uwiązany jeden koń. P………… poinformował urząd, że nie ma podstaw w tym dniu do wydania zaświadczenia, że koń jest w złym stanie zdrowotnym.
W toku postępowania poszukiwano gospodarstwa na terenie gminy, które przyjmie czasowo odebrane zwierzęta. Wszyscy rolnicy odmówili przyjęcia zwierząt ponieważ uważają, że ………… jest chorym człowiekiem z problemami psychicznymi i mógłby zniszczyć ich zdrowie czy gospodarstwo (np. podpalenie).
Rozmowy telefoniczne przeprowadzono z kilkoma rolnikami i firmami z terenu gminy którzy chowają konie. Osobiście rozmawiano z P. ……………… w Czułówku i z …………. P…………na wstępie zainteresował się tematem był chętny na transport zwierząt i do jego gospodarstwa i utrzymanie ich do czasu rozstrzygnięcia przez sąd o losach zwierząt. Jednak po kilku dniach zrezygnował bo obawiał się reakcji i zachowania …….. ponieważ go zna i wie że jest chorym człowiekiem psychicznie i jego zachowanie może skończyć się tragicznie.
P. ………..od samego początku nie zgodził się na utrzymanie zwierząt ponieważ stwierdził, że nie chce mieć nic do czynienia z tym “…………”
Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Pensjonatem dla koni Nawojowa Góra tel. 664 753 812 gdzie jest miejsce dla koni i możliwy jest transport koni. Cena 1 koń 750 zł/ miesiąc. Ustalono z właścicielką, że po wydaniu decyzji będziemy organizować czasowe odebranie koni.
Przygotowano projekt decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, który został zweryfikowany przez prawnika P. Ilonę następnie przekazałam do weryfikacji P. Kierownik.
Cały czas urząd jest w kontakcie z członkiem rodziny osobą, która czyniła różne starania dotyczące podjęcia leczenia ………… i zabrania go do szpitala. Kilka razy przychodziła do GOPS-u w Czernichowie z prośbą o pomoc. Następnie złożyła pismo w tej sprawie ale nie dostała jeszcze żadnej odpowiedzi. Była u P. Sekretarz, planowała w poniedziałek przyjść do Wójta w godzinach przyjęć stron. Niestety nie zdążyła ponieważ w piątek (8.02.2019 r.) Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami odebrało czasowo zwierzęta z gospodarstwa ………..
Gdyby ………..został umieszczony w szpitalu a później w zamkniętym ośrodku opiekuńczym, to ona mogłaby się zająć zwierzętami. Podczas obecności wujka w domu było to znacznie utrudnione ponieważ jest on agresywnym upartym człowiekiem który zagraża jej życiu i zdrowiu i jej matki (siostra ……..).

Barbara Grzybek , Stanisława Malik

“Programu opieki …

Cześciej niż w innej porze roku , w okresie zimowym, wracamy do tematu i problemu opieki nad zwierzętami domowymi i tymi , które czasowo lub może definitywnie domu nie mają. Pojawiają się apele, monity i artykuły o humanitarne traktowanie naszych czworonożnych przyjaciół, zabezpieczanie i ocieplanie miejsc ich pobytu, dokarmianie oraz pomoc bezdomnym.Wiele z nich jest uzasadnionych i potrzebnych, nie wszystkie jednak właściwie pokazują problem i dobrze przypisują odpowiedzialność!Nie wszystkim towarzyszy świadomość, że każdy kto decyduje się na posiadanie czworonożnego przyjaciela ponosi pełną odpowiedzialność za warunki jego życia, wyżywienie, zdrowie i bezpieczeństwo. Czas aby ta świadomość była powszechna. Nie można na kogokolwiek przerzucać lub  ” podrzucać wynikających z niej obowiązków, nie można łatwo się “rozgrzeszać”, że gmina i samorząd ewentualnie powstające problemy rozwiążą.Uchwalony przez radnych program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie diagnozuje stan oraz przewiduje konkretne działania (wychwytywanie, leczenie, przekazywanie do schronisk) oraz zabezpiecza środki finansowe na ich realizacje z budżetu gminy.Realizują do urzędnicy przy pomocy zatrudnianych służb weterynaryjnych, za wspólne publiczne pieniądze.Nie jest łatwo pomagać wychłodzonym, głodnym, porzuconym i samotnym zwierzętom. Nie byłoby wielu stresowych  sytuacji u naszych czworonożnych przyjaciół gdyby Nam Wszystkim towarzyszyła właściwa odpowiedzialność od momentu nabycia zwierzęcia aż do jego naturalnej śmierci. Zamiast narzekać warto o tym wszystkim nie tylko pomyśleć ale podjąć wspólne konkretne działania!

Więcej informacji na temat . można uzyskać w Wydziale Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Czernichów, pok. 205, tel. 12 2702104 wew.104, zastępuje pok.116, tel. wew.113, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9.00 – 18.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30­ – 14.30.

Montaż kabli światło …

Informujemy, że w  lutym 2019 na terenie Gmin Liszki oraz Czernichów będą prowadzone prace inwestycyjne związany z instalacją kabli światłowodowych na przygotowanych do tego celu słupach telekomunikacyjnych. Prace będą prowadzone przez pracowników inwestora – firmy Fiberlink Sp. z o.o.
Firma Fiberlink Sp. z o.o. prowadzi na terenie gminy Liszki oraz Czernichów inwestycje związane z budową nowoczesnej sieci światłowodowej, która zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z szybkiego łącza Internetowego oraz innych usług telekomunikacyjnych.
Zarząd Fiberlink Sp. z o.o.

 

informacja ze strony www.fiberlink.pl

Spotkanie w sprawie Mac …

Nasza redakcja uzyskała informację z Urzędu Gminy Czernichów, iż w dniu 1 lutego 2019 roku odbyło się drugie, w ostatnim czasie, spotkanie Wójta Szymona Łytka z mieszkańcami przysiółka Machaczki w Kłokoczynie, w sprawie zaopatrzenia w wodę ich domostw. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Wójta Maciej Gędłek oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie Paweł Kotula.
Na spotkaniu mieszkańcy przekonywali, iż jedynym słusznym rozwiązaniem jest budowa wodociągu o długości 1,6 km do ich budynków. Padł zarzut, iż Wójt nie przedstawił radzie propozycji budowy sieci wodociągowej do Machaczek, do czego się rzekomo zobowiązał. Wójt wyjaśnił, iż zobowiązał się do przedstawienia radzie rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę tego przysiółka, a takie rozwiązania są na dzisiaj możliwe dwa: to budowa wspomnianego wodociągu lub dofinansowanie indywidualnych stacji uzdatniania wody.
Pierwsze rozwiązanie, jak już wielokrotnie informował Kierownik ZGK, niesie za sobą ryzyko podczas przyszłej eksploatacji. Długość sieci i bardzo mała ilość odbiorców mogą doprowadzić do sytuacji, iż woda na tym odcinku sieci nie będzie wymieniana w wystarczającym stopniu. Może to spowodować, że stagnacja wody w sieci doprowadzi do jej wtórnego zanieczyszczenia. W tym przypadku konieczna byłaby budowa sieci pierścieniowej wpiętej w dwóch miejscach istniejącego wodociągu, o różnych ciśnieniach, tak aby wymusić stały przepływ wody. To rozwiązanie powoduje, iż sieć musiałaby być przynajmniej dwukrotnie dłuższa od wcześniej zakładanej, a koszty jej budowy wzrosłyby do co najmniej pięciuset tysięcy złotych.
Wójt wyjaśnił, że zarówno on jak i nowo wybrani radni nie mogą nie brać pod uwagę rachunku ekonomicznego takiego przedsięwzięcia. Podał przykład prowadzonych w ostatnim czasie działań zmierzających do gazyfikacji części naszej gminy, gdzie potrzeba było najpierw zebrać 1,5 tysiąca deklaracji przyłączeniowych, aby „gazownia” mogła rozważać decyzję o realizacji tej inwestycji. Z tego punktu widzenia budowa sieci wodociągowej za pół miliona złotych do pięciu budynków mieszkalnych wydaje się nieracjonalna, podczas gdy w gminie od 2017 roku istnieje program dofinansowania do budowy przydomowych stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie 100% kosztów budowy, do kwoty 12 tyś złotych.
Ze strony mieszkańców padały zarzuty o traktowaniu ich jako obywateli drugiej kategorii. Wójt przekonywał, iż nikogo nie traktuje jako mieszkańca drugiej kategorii. Niestety miejsce zamieszkania determinuje pewne rozwiązania techniczne dla zaopatrzenia w media. Na przykład mieszkaniec Przegini Duchownej może podłączyć się do gminnej kanalizacji sanitarnej, a mieszkaniec Przegini Narodowej niestety nie. Nie oznacza to ze jest mieszkańcem drugiej kategorii. Dla tych mieszkańców stworzono program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków jako alternatywę podłączenia do sieci kanalizacyjnej i podobne rozwiązanie zaproponowano mieszkańcom Machaczek, gdzie nie ma dostępu do wodociągu.
Ze strony mieszkańców pojawił się argument o wysokich kosztach eksploatacji takich instalacji, padła kwota 3 tysiące złotych rocznie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy była Pani Radna z Kłokoczyna najpierw „rzuciła” tą okrągłą kwotą, a dopiero później próbowała ustalić rzeczywisty koszt eksploatacji przydomowej stacji uzdatniania wody. Z kolei nam się udało dowiedzieć jak wyglądają te koszty, na przykładzie stacji eksploatowanej przez jednego z mieszkańców naszej gminy. Okazuje się, że koszty eksploatacyjne wynikają głównie z kosztu energii elektrycznej zasilającej pompę znajdującą się w studni oraz 12 woltowy sterownik stacji. Jeżeli ktoś korzysta z własnej studni i tak ponosi koszt prądu zasilającego pompę. Jak wynika z informacji mieszkańca przez okres kilkuletniej eksploatacji nie wystąpiła konieczność wymiany złoża filtracyjnego, gdyż podlega ono samo regeneracji.
Pomijając powyższe, na przytoczony przez mieszkańców argument, Pan Wice wójt zaproponował stworzenie programu dofinansowania kosztów eksploatacji, poprzez dopłatę do różnicy kosztu wyprodukowania jednego m3 wody w stacji uzdatniania, ponad kwotę, którą płaci się za 1m3 wody z gminnej sieci wodociągowej. Wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobne, aby taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, gdyż koszt uzdatnienia wody ze studni będzie zdecydowanie niższy.
W odpowiedzi na te argumenty jedna z mieszkanek zadeklarowała chęć wybudowania stacji uzdatniania wody, aby przetestować to rozwiązanie, co być może przekona pozostałych mieszkańców i problem zaopatrzenia w wodę przysiółka Machaczki uda się szybko rozwiązać.

red.

Ponad 8 mln na ochronę …

Dokładnie 8 mln 910 tys. złotych przeznaczono na wydatki w gminie Czernichów , w 2019 roku, na ochronę powietrza. Ten niezwykle ważny i aktualny problem otrzymał należne miejsce w planowanych wydatkach. Można tak stwierdzić bo planowana wielkość wydatków na ochronę powietrza stanowi 12 % ogółu poziomu wszystkich wydatków gminy.Najistotniejsze  dla mieszkańców zapisy wskazują , że gmina zamierza dofinansować wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych za kwotę 990 tys.zlotych, udzielić dotacji na wymianę kotłów w wysokości 100 tys.zł, przeprowadzić głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej za kwotę 4 mln 211 tys.zł, dofinansować zintegrowaną komunikację aglomeracyjną w kwocie 1 mln 785 tys.zł oraz realizować program Czysta Energia Blisko Krakowa za 1 mln 736 tys.zł.

Na co są pieniądze w …

W dniu 28 grudnia 2018 roku rada gminy Czernichów uchwaliła budżet na 2019 rok. Przedstawiamy podstawowe dane (w tysiącach złotych) , które powinni znać mieszkańcy! Dochody budżetu zapisano w wysokości 65 mln 274 tys.zł a wydatki w kwocie 73 mln 307 tys.zł. Wyższe wydatki niż dochody stanowią o tym, że budżet jest deficytowy w kwocie 10 mln 471 tys.zł. Deficyt zaplanowano pokryć zaciągając kredyt, z którego postanowiono pokryć deficyt  2019 roku w kwocie 8 mln 033 tys.zł oraz spłacić przewidziane na 2019 rok: kredyty w kwocie 2 mln 230 tys.zł oraz pożyczki w wysokości 207 tys.złotych. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 19 mln 775 tys złotych ( 26,9% ogółu wydatków),  wśród nich znaczącą  kwotę są 3 mln 500 tys.złotych przewidziane na budowę Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie. Ogólnie, na pokrycie potrzeb oświatowych , łącznie z inwestycjami , przewidziano w wydatkach kwotę 25 mln 552 tys.zł, co stanowi 34,8 % wszystkich wydatków budżetu.

Czernichów24 startuje!

Szanowni Państwo !

Otrzymujecie Państwo portal Czernichów24.pl, źródło rzetelnej informacji o pracy czernichowskiego samorządu, nową przestrzeń do pogłębionej dyskusji, uzupełnianej szczegółowymi danymi i możliwością kształtowania właściwego stanowiska na temat najważniejszych i istotnych dla mieszkańców tematów. Jak wskazuje nazwa będziemy przez 24 godziny na dobę informować, wyjaśniać i komentować bieżące funkcjonowanie organów gminy a więc: wójta, rady gminy a także jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Wszystkich Czytelników i Internautów zapraszamy do współpracy, kierowania zapytań i opinii, umieszczania własnych komentarzy, spostrzeżeń . Poza przestrzenią publiczną i naszą odpowiedzią pozostaną tylko te, które naruszą czyjeś dobra osobiste i obowiązujące przepisy prawa. Celem naszego działania jest udział w budowaniu czernichowskiej wspólnoty samorządowej poprzez rzetelną i dobrą informację, trafny komentarz i wyważoną opinię oraz przedstawianie motywów działania przy podejmowaniu istotnych dla Mieszkańców decyzji. Zapraszamy do współpracy! W zakładce portalu “kontakt” odnajdziecie Państwo nasz internetowy adres.

Redakcja.