Koronawirus: bieżące …

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 552 osób z Małopolski. To 290 kobiet i 262 mężczyzn, w wieku od roku do 96 lat, z Krakowa (166 osób), powiatu nowotarskiego (49 osób), suskiego (44 osoby), powiatów: wielickiego, nowosądeckiego i myślenickiego (po 29 osób), krakowskiego (26 osób), limanowskiego (24 osoby), tatrzańskiego (19 osób), olkuskiego (17 osób), powiatów: chrzanowskiego i wadowickiego (po 16 osób), powiatów: oświęcimskiego i miechowskiego (po 14 osób), bocheńskiego (13 osób), z Nowego Sącza (10 osób), z Tarnowa (9 osób), powiatów: tarnowskiego, proszowickiego oraz brzeskiego (po 6 osób), dąbrowskiego i gorlickiego (po 5 osób). Aktualnie 37 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

W powiecie krakowskim odnotowano   wzrost liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (26). Zakażeni zostali mieszkańcy gmin: Czernichów (1 osoba), Jerzmanowice-Przeginia (1 osoba), Kocmyrzów-Luborzyca (1 osoba), Krzeszowice (2 osoby), Liszki (1 osoba), Michałowice (1 osoba), Mogilany (1 osoba), Skawina (7 osób), Słomniki (1 osoba), Świątniki Górne (2 osoby), Wielka Wieś (6 osób) i Zielonki (2 osoby).

 

Powszechny Spis Rolny P …

1 września w całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, największe i najważniejsze badanie, którego wyniki posłużą do opracowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników. W październiku w województwie małopolskim pracę rozpocznie 550 rachmistrzów spisowych, którzy pomogą rolnikom wypełnić obowiązek spisowy, a z uwagi na sytuację epidemiczną będą kontaktować się z nimi przede wszystkim telefonicznie. Obowiązkowy spis rolny, który obejmuje ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych w całym kraju potrwa do 30 listopada.

 

W jakim celu przeprowadzane są spisy rolne? Jakie są możliwe metody? Kto podlega temu badaniu? Jakich pytań rolnicy mogą się spodziewać? Między innymi te kwestie wyjaśnili podczas briefingu prasowego wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego – dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlubowska.

 

– Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy do tej pory wzięli udział w Powszechnym Spisie Rolnym i proszę pozostałych o zaangażowanie się w to przedsięwzięcie. To wyraz naszej odpowiedzialności,
a w konsekwencji również troski o kondycję polskiego rolnictwa. Pozyskane dane pozwolą nakreślić właściwe kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce, co jest szczególnie istotne. Spis Rolny prowadzony jest w szczególnych warunkach. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad poszerzeniem katalogu jego form, tak aby dostosować je do aktualnej sytuacji epidemicznej. To jeden z obszarów,
w którym wyraźnie widać elastyczne i konstruktywne działanie organów państwa podczas epidemii – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

1 października dla wielu osób to początek nowego roku akademickiego, a dla rolników w całym kraju to rozpoczęcie drugiego miesiąca Powszechnego Spisu Rolnego. Do tej pory spisało się 13 tys. gospodarstw rolnych w Małopolsce, co stanowi około 9% wszystkich gospodarstw w naszym województwie.

 

Apelujemy, aby wszyscy rolnicy w województwie wzięli udział w spisie rolnym, udzielili dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

 

– Informacje zebrane w spisie będą podstawą do kreowania polityk rolnych i społecznych tak ważnych dla rozwoju polskiej wsi – podkreśla Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego
w Krakowie.

 

Powszechny Spis Rolny jest realizowany jako badanie pełne, skierowane obligatoryjnie z mocy ustawy do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym. Udział w spisie jest obowiązkowy, a brak udziału w nim może skutkować nałożeniem kary grzywny, określonej w ustawie o statystyce publicznej.

 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie “Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.” W państwach członkowskich ONZ to pełne badanie jest realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

 

Najważniejsze cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 

 • Zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych.
 • Dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych.
 • Analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat.
 • Wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych.
 • Aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Metody udziału w Powszechnym Spisie Rolnym:

 

Główny Urząd Statystyczny odpowiedzialny za przeprowadzenie badania przygotował różnorodne instrumentarium, umożliwiające rolnikom bezpieczną realizację obowiązku w czasie epidemii. Podstawową i obowiązkową metodą realizacji jest samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://spisrolny.gov.pl. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności
z wypełnieniem formularza on-line mogą skorzystać z formy samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię pod numer telefonu:  22 279 99 99. W każdym urzędzie gminy oraz w urzędzie statystycznym są dodatkowo udostępnione w godzinach pracy stanowiska komputerowe, gdzie rolnicy mogą się spisać. W ramach metod uzupełniających z osobami, które nie spiszą się samodzielnie będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi, przede wszystkim telefonicznie, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna również bezpośrednio z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić mu odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

 

Dane zbierane w trakcie spisu

 

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

 

Są to przede wszystkim informacje dotyczące:

 • Użytkowników gospodarstw rolnych,
 • Rodzaju użytkowanych gruntów,
 • Powierzchni użytkowanych gruntów,
 • Zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • Pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • Rodzaju budynków gospodarskich,
 • Liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • Nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Bezpieczeństwo danych

 

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania, są realizowane
z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki przetwarzania danych. Statystyka publiczna zapewnia pełną ochronę gromadzonych informacji.

 

Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce Wojewódzkiego Komisarza Spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

 

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Tożsamość rachmistrza spisowego można każdorazowo zweryfikować, dzwoniąc na infolinię spisową lub na stronie internetowej podając jego imię, nazwisko i numer identyfikatora.

 

Dodatkowe informacje

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego można zadzwonić na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99, gdzie konsultanci urzędów statystycznych są dostępni we wszystkie dni tygodnia od godziny 8:00 do 20:00.

 

Bieżące informacje o spisie rolnym można również znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

 

 

XXVIII sesja Rady Gminy …

Dnia 28 września 2020 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernichowie, odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Czernichów. Wielopunktowy projekt programu sesji poszerzony został o ustalenie wynagrodzenia dla nowo wybranej wójt oraz o dofinansowania dla dwóch straży pożarnych.  Program zrealizowany został spokojnie i szybko, w dobrym klimacie dyskusji, poprzedzanej merytorycznym referowaniem spraw przez urzędników urzędu gminy. Tematy, które były przedmiotem podejmowanych uchwał dyskutowane i opiniowane były przez właściwe komisje rady gminy. Ustalone przez radę gminy wynagrodzenie dla Pani Wójt mieści się w granicach średnich wartości dopuszczanych prawem i daje możliwość jego podwyższania. W wystąpieniach, w czasie realizacji punktu „wolne wnioski „usłyszeć można było próby przypomnienia potrzeb występujących w kilku miejscowościach gminy a także elementy dopracowywania zasad współpracy pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym gminy.

M.L

Ruszył dodatkowy nabó …

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski można składać od 28 września do 2 października 2020 r. Wysokość środków przyznanych na 2020 r. dla małopolskich samorządów wynosi ponad 42 mln złotych.

 

– Od dzisiaj ruszamy z kolejnym naborem dotyczącym utworzenia nowych połączeń autobusowych. Zachęcam wszystkie samorządy do tego, aby odpowiedziały na apel mieszkańców. Mamy świadomość, że czasie epidemii część kursów została zawieszona, stąd prośba do samorządowców, aby do 2 października złożyli aplikację na uruchomienie nowych połączeń. To bardzo atrakcyjna oferta przygotowana przez polski rząd, która pozwala likwidować wykluczenie komunikacyjne – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowego naboru wniosków o zawarcie umowy o dopłatę w 2020 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych organizatora z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej MUW:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,1821720,nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-doplate-w-2020-roku-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych-o-ch.html

 

Przykładowy wzór wniosku o zawarcie umowy o dopłatę w 2020 r., który można pobrać ze strony MUW :

http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/FORMULARZ WNIOSKU 2020 3.xlsx

 

Wniosek może złożyć właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo.

Do tej pory w 2020 roku dofinansowanie przyznane zostało:

– w I naborze 17 jednostkom samorządu województwa małopolskiego, obejmując 59 linii autobusowych,

– w II naborze 27 jednostkom samorządu województwa małopolskiego, obejmując 81 linii autobusowych.

 

Jak podaje Małopolski Urząd Wojewódzki podpisane umowy (wraz z aneksami) opiewają łącznie na kwotę 10 526 279,14 zł

 

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 złote za wozokilometr przewozu.

Celem dofinansowania ze środków Funduszu zadań własnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych, a tym samym usprawnienie komunikacji publicznej i eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy. 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest  państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł.

Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu.

Sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz prawidłowość wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę będzie kontrolował właściwy wojewoda.

Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przepisy ustawy zwiększą dostępność połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla tych osób.

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Początkowo wyższa kwota dopłaty powinna zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne.

fot: biuro-prasowe  muw

UWAGA KONKURS – „PI …

Zachęcamy małopolskich rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej w formie samospisu do 16 października wywalczą zestaw piłek dla szkół w zwycięskich gminach.

Aby wziąć udział w rywalizacji konkursowej nie trzeba się rejestrować, wystarczy że rolnicy spiszą się przez Internet na stronie spisrolny.gov.pl

Wyniki z podaniem zwycięskich gmin opublikujemy 19 października na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie i w naszych mediach społecznościowych!

Regulamin konkursu „Piłka w grze”

 1. Organizatorem Konkursu „Piłka w grze” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny
  w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
 3. Konkurs trwa od 14 września do 16 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
 4. Konkurs adresowany jest dla gmin oraz zamieszkujących gminy rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych zlokalizowanych w gminach w województwie małopolskim, którzy poprzez udział w samospisie mają możliwość zdobycia nagród dla szkół zlokalizowanych w tych gminach.
 5. Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w nim poprzez dokonanie samospisu na stronie spisrolny.gov.pl
 6. Nagrodami w konkursie są zestawy piłek do: piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki wraz siatkami. Nagrody są przekazane dla szkół zlokalizowanych na terenie trzech zwycięskich gmin, czyli takich,
  w których do 16 października br. zostanie osiągnięty najwyższy wskaźnik realizacji samospisu rolników.
 7. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem, a następnie za pośrednictwem urzędów gmin dostarczone do szkół.
 8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>
 9. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
  w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/
 10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
 11. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

„Pierwszy Biznes – …

 

Od lutego 2020 r. na terenie woj. małopolskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Z pożyczki skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

 

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 100 489,60 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

 

Oprocentowanie:

 • 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • 0,03 %w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat.

Karencja – do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

 

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 30 146,88 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Okres spłaty: do 3 lat.

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:

 • brak dodatkowych opłat i prowizji,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,
 • szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych
 • możliwość umorzenia pożyczki

 

Szczegółowe informacje:

Bank Gospodarstwa Krajowego

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krakowie

 1. Zamknięta 10, 30-554 Kraków

tel. 12 311 73 28

www.lfr.lublin.pl

 

Europejski Dzień bez S …

W dniu dzisiejszym (22 września) jest obchodzony Europejski Dzień bez Samochodu. Tego dnia wszystkie osoby mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, zarówno z linii miejskich jak i aglomeracyjnych. Bezpłatna będzie także komunikacja nocna. Kasowniki w tramwajach i autobusach zostaną zablokowane.

Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania proekologiczna, wieńcząca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku odbywa się corocznie w dniach od 16 do 22 września. Święto ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez auta poruszające się po mieście. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu.

Złożenie ślubowania …

21 września 2020 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów komisarz wyborczy zwołał sesję Rady Gminy Czernichów, w porządku obrad której zaplanowano złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Czernichów.
Przypomnijmy, że w wyborach uzupełniających zarządzonych po przedwczesnej śmierci ś.p. Szymona Łytka, zwyciężyła mieszkanka Rybnej Danuta Filipowicz, uzyskując w drugiej turze głosowania 53,6 % głosów.

Ślubowanie  nowo wybr …

Na godzinę 16.00, w dniu  21 września 2020 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów komisarz wyborczy zwołał sesję Rady Gminy Czernichów, w porządku obrad  której zaplanowano złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Czernichów.

Przypomnijmy, że w  wyborach uzupełniających zarządzonych po przedwczesnej śmierci ś.p. Szymona Łytka,  zwyciężyła mieszkanka Rybnej Danuta Filipowicz, uzyskując w drugiej turze głosowania 53,6 % głosów. Złożenie ślubowania  polegać będzie na wypowiedzeniu następujących słów: Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy .” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: “Tak mi dopomóż Bóg.”

Z chwilą złożenia ustnego ślubowania wobec Rady Gminy, nowo wybrany wójt zyskuje wszystkie swoje kompetencje.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA …

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie II z dnia 14 września 2020 r.

o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Czernichów, przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 13 września 2020 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Krakowie II podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów przedterminowych Wójta Gminy Czernichów przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 13 września 2020 r.