Głosujemy na MDP z Cze …

MDP z Czernichowa bierze udział w ,,Plebiscycie na najlepszy projekt FIO Małopolska Północ” nazwa  projektu to ,,Wędrowne lato korzyści- młodzieżowy obóz ratowniczy”Projekt zakładał organizację obozu strażacko – ratowniczego dla młodzieży z Czernichowa. Realizator: grupa nieformalna FIRE TEAM, Czernichów, gmina Czernichów, powiat krakowski. Zachęcamy do oddania głosu na projekt MDP .Uwaga głosowanie jest bezpłatne i trwa do 16 grudnia . 

LINK DO GŁOSOWANIA

 

 

Listopadowe spotkania e …

Listopadowe spotkania ekodoradcy z dziećmi ze szkół podstawowych w Przegini Duchownej i Czernichowie W listopadzie 2019 r. pracownik Urzędu Gminy Czernichów zajmujący się sprawami związanymi z ochroną powietrza atmosferycznego, czyli ekodoradca spotkał się z uczniami ze szkół podstawowych w Przegini Duchownej i Czernichowie. Pretekstem do wspólnej zabawy połączonej z nauką był obchodzony w listopadzie Dzień Czystego Powietrza.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I – III wraz z opiekunami. Wykorzystano grę podłogową „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa – Akcja Segregacja”, a dzieci z Czernichowa miały możliwość zapoznać się z działaniem kamery termowizyjnej. Łącznie w zajęciach wzięło udział 130 uczniów.

Tematem przewodnim spotkania była ochrona powietrza atmosferycznego poprzez codzienne dobre nawyki i wyrabianie w dzieciach patriotyzmu lokalnego – moja mała ojczyzna – miejscowość w której mieszkam.

Ekodoradca podkreślał jak duże znaczenie dla jakości powietrza atmosferycznego, którym oddychają wszystkie organizmy żywe. mają dobre praktyki związane z oszczędnością energii, wody, prawidłową segregacją odpadów, minimalizacją używania opakowań foliowych. Wyjaśnił dlaczego segregujemy odpady i przybliżył znaczenie trudnych słów takich jak recykling, odpady biodegradowalne. Wyraźnie wskazał na całkowity zakaz spalania odpadów, podkreślił konieczność stosowania paliwa dobrej jakości. Finałem spotkania była zabawa w segregację odpadów, a każdy uczeń otrzymał książeczkę „Jak ocalić planetę Vestum” – bezpłatne wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Agnieszka Smaga – ekodoradca

 

„MACIERZYŃSTWO I KAR …

W dniu 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Czernichów odbyła się Pierwsza z cyklu konferencja pod nazwą „MACIERZYŃSTWO I KARIERA”, organizowana przez Starostę Krakowskiego, Gminę Czernichów oraz Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.Głównym celem Konferencji jest aktywizacja zawodowa kobiet zainteresowanych powrotem do pracy po urodzeniu dziecka. W spotkaniu uczestniczyło 50 kobiet z terenu Gminy Czernichów oraz Gminy Liszki.

W efekcie spotkania panie złożyły wnioski i deklaracje na aktywne programy oraz wyraziły chęć uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze EFS „Lubię to IV” PO WER oraz „Mania Pracowania V” RPO WM.

Program spotkania obejmował:

BLOK I – Spotkanie informacyjne: RAZEM RAŹNIEJ

 1. Informacja o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
 2. Alternatywne formy zatrudnienia i kształcenia, w tym ERA ENTERA” – oferta szkoleń e-learningowych dla kobiet.
 3. Przegląd instrumentów rynku pracy – form pomocy publicznej dla pracodawców
  i przedsiębiorców zatrudniających rodziców powracających na rynek pracy.
 4. Elastyczne formy zatrudnienia pracowników.
 5. Nasze zdolności i nasze pasje drogą do samorealizacji poprzez przedsiębiorczość na przykładzie projektu PORT – prezentacja dobrych praktyk.
 6. Przegląd ogólnopolskich programów na rzecz wspierania rodziny.

 

BLOK II – Warsztaty Rozwoju Osobistego: SPOKOJNI RODZICE

 1. Bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej kobiet.
 2. Sposoby na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
 3. Opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z konsulta …

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Wołowic w sprawie przystąpienia do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice.

Konsultacje z mieszkańcami Wołowic zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 70.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 4 listopada 2019 r. w formie badania ankietowego równocześnie z wyborami sołtysa i rady sołeckiej, które odbywały się w dniu 24 listopada 2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 w Szkole Podstawowej w Wołowicach.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy dorośli mieszkańcy Wołowic.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej gminy Czernichów www.czernichow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów i tablicach informacyjnych w sołectwie Wołowice.

Badanie ankietowe przeprowadziła Sołecka Komisja Wyborcza, powołana do przeprowadzenia wyborów sołeckich. Protokół z badania ankietowego stanowi załącznik do sprawozdania.

W konsultacjach uczestniczyło 418 spośród 1 285 dorosłych mieszkańców Wołowic, tj. 33% uprawnionych.

Na pytanie: „Czy jest Pan / Pani za przystąpieniem do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice?” TAK odpowiedziały 319 osoby, NIE odpowiedziało 95 osób (oddano 4 ankiety bez dokonania wyboru).

 Wójt

(-) Szymon Łytek

Czernichów, 25 listopada 2019 r.

XVIII sesji Rady Gminy …

Podczas XVIII sesji Rady Gminy Czernichów Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady podziękowali sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję w kadencji 2015-2019, a także wręczyli im pamiątkowe tabliczki. W sposób szczególny samorządowcy oraz sołtysi kończącej się kadencji podziękowali pani Barbarze Łąckiej, która funkcję sołtysa Rybnej pełniła przez 33 lata.
Przewodnicząca Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich pani Iwona Fic przestawiła informacje na temat przebiegu wyborów sołeckich , wręczyła zaświadczenia sołtysom, którzy zostali wybrani na kadencję 2019-2024.
Gratujemy wszystkim wybranym.

Obwieszczenie o wynikac …

Obwieszczenie

Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich informuje, że w wyborach w dniu 24 listopada 2019 r. w poszczególnych sołectwach wybrani zostali:

w sołectwie Czernichów

Sołtys:

Choroszy Tomasz

Członkowie rady sołeckiej:

1.Borys Zofia
2.Kołodziej Aleksander
3.Płatek Adam
4.Sroka Barbara
5.Sroka Stanisław
6.Zalewski Zygmunt

w sołectwie Czułówek

Sołtys:

Żych Tadeusz Piotr

Członkowie rady sołeckiej:

1.Buczek Anna Janina
2.Budzyn Józef Wiesław
3.Nęcek Janusz Kazimierz
4.Marszałek Robert Antoni
5.Zych Tomasz

w sołectwie Dąbrowa Szlachecka

Sołtys:

Boroń Jan

Członkowie rady sołeckiej:

1.Dudek Marian
2.Łołka Tadeusz
3.Mlostek Krzysztof
4.Szumiec Adrian

w sołectwie Kamień

Sołtys:

Paszcza Joanna Marta

Członkowie rady sołeckiej:

1.Figa Władysław Antoni
2.Gara Kazimierz
3.Kozioł Stanisław Józef
4.Słowiński Paweł
5.Tyrpa-Łatak Bogumiła Małgorzata
6.Wieczorek Arkadiusz

w sołectwie Kłokoczyn

Sołtys:

Bukowski Marcin

Członkowie rady sołeckiej:

1.Lelek Klaudia
2.Morawski Patryk
3.Sroka Adam
4.Zembol Piotr

w sołectwie Nowa Wieś Szlachecka

Sołtys:

Mastek Dariusz Stanisław

Członkowie rady sołeckiej:

1.Czekaj Kazimierz
2.Feluś Krzysztof
3.Poniedziałek Andrzej
4.Zalarski Janusz Piotr
5.Żak Wiesław Stefan

w sołectwie Przeginia Duchowna

Sołtys:

Gibek Katarzyna Ewa

Członkowie rady sołeckiej:

1.Grzywa Andrzej Janusz
2.Jastrzębski Artur
3.Kuć Elżbieta
4.Morawska Marta
5.Ryś Krystyna Teresa

w sołectwie Przeginia Narodowa

Sołtys:

Czuba Krzysztof

Członkowie rady sołeckiej:

1.Konik Danuta
2.Czyszczoń-Kudłek Justyna Urszula
3.Dyduła Remigiusz Hieronim
4.Kowal Wojciech Józef
5.Kowal Janina Władysława

w sołectwie Rusocice

Sołtys:

Świadek Stanisław

Członkowie rady sołeckiej:

1.Bukowski Leszek
2.Freiberg Jan
3.Kapusta Janina
4.Lubera Henryk
5.Stańko Jan

w sołectwie Rybna

Sołtys:

Poręba Mirosław Władysław

Członkowie rady sołeckiej:

1.Łącka Barbara
2.Kędzierska Joanna
3.Kryda Marcin
4.Migacz Małgorzata
5.Król Bolesław
6.Malik Stanisław
7.Wosik Konrad Andrzej

w sołectwie Wołowice

Sołtys:

Zabagło Iwona Marta

Członkowie rady sołeckiej:

1.Jaros Robert
2.Budziaszek Szymon
3.Trojan Anna Magdalena
4.Zabagło Danuta
5.Bębenek Sebastian
6.Kucharz Franciszek

w sołectwie Zagacie

Sołtys:

Dudzik Natalia Maria

Członkowie rady sołeckiej:

1.Grzesiak Stanisława
2.Mlostek Barbara
3.Sobesto Irena Maria
4.Tokarz Zofia
5.Wrona Józef

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Wybory sołeckie .

Kończy się czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich wybranych 29 listopada 2015 roku. W najbliższą niedzielę 24 listopada 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2024. To ważne dla społeczności lokalnych wybory, dlatego warto w nich uczestniczyć!

Sołtysi, którzy zostaną wybrani wraz z radami sołeckimi, będą w imieniu mieszkańców współdecydować o sprawach lokalnych przez najbliższe pięć lat, będą mieli istotny wpływ na codzienne życie miejscowości, będą reprezentować lokalne interesy przed radą gminy, przed wójtem i w urzędzie gminy. Będą wśród wielu potrzeb wskazywać te, które należy zaspokoić w pierwszej kolejności, będą też gospodarować funduszami oddanymi do dyspozycji sołectw.

W sołectwach, w których został zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa i nie więcej kandydatów do rady sołeckiej, niż jest mandatów do obsadzenia, głosowania nie przeprowadza się, a zgłoszeni kandydaci obejmą swoje mandaty na podstawie uchwały Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich. Taka sytuacja jest w dziewięciu sołectwach: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Rusocice i Zagacie.

W trzech sołectwach: Przeginia Narodowa, Rybna i Wołowice, głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do 18.00.Prawo głosowania przysługuje każdemu dorosłemu mieszkańcowi danego sołectwa, posiadającemu w nim prawa wyborcze, czyli ujętemu w prowadzonym w urzędzie gminy rejestrze wyborców dla tej miejscowości.

W lokalu wyborczymw Matejkówce mieszkańcyPrzegini Narodowejwybiorą sołtysa spośród dwojga kandydatów oraz 5. członków rady sołeckiej spośród 10. kandydujących.

W lokalu wyborczymw Remizie OSP mieszkańcyRybnejwybiorą 7. członków rady sołeckiej spośród 12. kandydujących; sołtysem zostanie jedyny zgłoszony kandydat.

W lokalu wyborczymw Szkole Podstawowej mieszkańcyWołowicwybiorą sołtyskę spośród 2. kandydatek oraz 6. członków rady sołeckiej spośród 9. kandydujących. Równocześnie z wyborami w Wołowicach przeprowadzone zostaną ponowne konsultacje w sprawie przystąpienia do nadania nazw ulicom w tej miejscowości (poprzednie odbyły się w roku 2016 i dały wynik negatywny).

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów sołeckich znajdują się w obwieszczeniach Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez Gminną Komisję ds. Wyborów Sołeckich na sesji Rady Gminy Czernichów w poniedziałek 25 listopada 2019 r., do udziału w której zaproszeni zostali sołtysi mijającej i nadchodzącej kadencji (transmisja online nawww.czernichow.plod 17.15).

Dzień Czystego Powietr …

Z okazji obchodów Dnia Czystego Powietrza, jak co roku ekodoradca zaprosił wszystkich mieszkańców gminy Czernichów na dzień otwarty pod hasłem „Czyste powietrze – wspólna sprawa”. W środę 13 listopada 2019 r od 8.00 do 16.00, na I piętrze urzędu gminy (przy kasie) był zlokalizowany punkt informacyjny. Każda osoba zainteresowana wymianą kotła, montażem odnawialnych źródeł energii (OZE), czy ociepleniem budynku. Mogła uzyskać kompleksowe informacje na temat programów proekologicznych a co za tym idzie dofinansowań. Mieszkańcy mogli zapoznać się z działaniem kamery termowizyjnej oraz zgłosić swój budynek do  badania przeprowadzonego za jej pomocą.

Natomiast w czwartek 14 listopada 2019 r. o godzinie 18.00 w urzędzie gminy w Czernichowie, na Sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi pozyskaniem dofinansowania do przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Podczas spotkania ekodoradca przypomniał przepisy uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, przedstawił dostępne programy dofinansowań do wymiany kotłów, ocieplenia budynku czy montażu odnawialnych źródeł energii:

 • dofinansowanie do kotłów gazowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) poddziałanie 4.4.1;

 • dofinansowanie do kotłów na paliwo stałe – program własny gminy Czernichów;

 • dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, ocieplenia budynku, wymiany stolarki – rządowy priorytetowy program „Czyste Powietrze”;

 • dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych – „Mój Prąd” program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o OZE – RPO WM poddziałanie 4.1.1;

 • ulga podatkowa na cele termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych.

W drugiej części spotkania Pan Dariusz Starowicz, na prośbę ekdoradcy i Czernichowskiego Alarmu Smogowego podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z likwidacją kotła na paliwo stałe i przejściem na ogrzewanie gazowe. Podkreślił iż w miejscowości w której mieszka nie ma sieci gazowej, w związku z tym Jego instalacja CO opiera się na gazie LPG czyli magazynowany w butli zamontowanej w ogrodzie. Ta prezentacja miała pokazać mieszkańcom naszej gminy że tego typu ogrzewanie nie musi być wcale drogie, a jest bardzo ekologiczne. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom czwartkowego spotkania za liczne przybycie i równocześnie zapraszamy na kolejne, którego tematem przewodnim będą POMPY CIEPŁA.

Wspólne świętowanie …

Wspólne świętowanie 101 rocznicy odzyskania Niepodległości w winnicy Zagrabie w Rybnej.
Impreza odbyła się pod hasłem ,,Świętujemy przy białym i czerwonym”. Oczywiście chodziło o wina  i tak :kolor biały reprezentowały wina : Soley’18 i Sibla’18
zaś kolor czerwony: Doro’18 i Caro’18. ,,Księżyc pięknie nas pożegnał, a ognisko ogrzało…. To niestety już koniec na dzisiaj” -podsumowują na swojej stronie wydarzenie właściciele winnicy  wszystkim dziękując za to, że wspólnie mogliśmy spędzić  ten czas świątecznie . W rozmowie  podkreślają istotny wymiar wspólnego świętowania , podkreślając fakt, że 11 listopada to święto które powinno łączyć wszystkich mieszkańców.

 

Oto nasza krótka fotorelacja :