Montaż kabli światło …

Informujemy, że w  lutym 2019 na terenie Gmin Liszki oraz Czernichów będą prowadzone prace inwestycyjne związany z instalacją kabli światłowodowych na przygotowanych do tego celu słupach telekomunikacyjnych. Prace będą prowadzone przez pracowników inwestora – firmy Fiberlink Sp. z o.o.
Firma Fiberlink Sp. z o.o. prowadzi na terenie gminy Liszki oraz Czernichów inwestycje związane z budową nowoczesnej sieci światłowodowej, która zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z szybkiego łącza Internetowego oraz innych usług telekomunikacyjnych.
Zarząd Fiberlink Sp. z o.o.

 

informacja ze strony www.fiberlink.pl

Spotkanie w sprawie Mac …

Nasza redakcja uzyskała informację z Urzędu Gminy Czernichów, iż w dniu 1 lutego 2019 roku odbyło się drugie, w ostatnim czasie, spotkanie Wójta Szymona Łytka z mieszkańcami przysiółka Machaczki w Kłokoczynie, w sprawie zaopatrzenia w wodę ich domostw. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Wójta Maciej Gędłek oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie Paweł Kotula.
Na spotkaniu mieszkańcy przekonywali, iż jedynym słusznym rozwiązaniem jest budowa wodociągu o długości 1,6 km do ich budynków. Padł zarzut, iż Wójt nie przedstawił radzie propozycji budowy sieci wodociągowej do Machaczek, do czego się rzekomo zobowiązał. Wójt wyjaśnił, iż zobowiązał się do przedstawienia radzie rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę tego przysiółka, a takie rozwiązania są na dzisiaj możliwe dwa: to budowa wspomnianego wodociągu lub dofinansowanie indywidualnych stacji uzdatniania wody.
Pierwsze rozwiązanie, jak już wielokrotnie informował Kierownik ZGK, niesie za sobą ryzyko podczas przyszłej eksploatacji. Długość sieci i bardzo mała ilość odbiorców mogą doprowadzić do sytuacji, iż woda na tym odcinku sieci nie będzie wymieniana w wystarczającym stopniu. Może to spowodować, że stagnacja wody w sieci doprowadzi do jej wtórnego zanieczyszczenia. W tym przypadku konieczna byłaby budowa sieci pierścieniowej wpiętej w dwóch miejscach istniejącego wodociągu, o różnych ciśnieniach, tak aby wymusić stały przepływ wody. To rozwiązanie powoduje, iż sieć musiałaby być przynajmniej dwukrotnie dłuższa od wcześniej zakładanej, a koszty jej budowy wzrosłyby do co najmniej pięciuset tysięcy złotych.
Wójt wyjaśnił, że zarówno on jak i nowo wybrani radni nie mogą nie brać pod uwagę rachunku ekonomicznego takiego przedsięwzięcia. Podał przykład prowadzonych w ostatnim czasie działań zmierzających do gazyfikacji części naszej gminy, gdzie potrzeba było najpierw zebrać 1,5 tysiąca deklaracji przyłączeniowych, aby „gazownia” mogła rozważać decyzję o realizacji tej inwestycji. Z tego punktu widzenia budowa sieci wodociągowej za pół miliona złotych do pięciu budynków mieszkalnych wydaje się nieracjonalna, podczas gdy w gminie od 2017 roku istnieje program dofinansowania do budowy przydomowych stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie 100% kosztów budowy, do kwoty 12 tyś złotych.
Ze strony mieszkańców padały zarzuty o traktowaniu ich jako obywateli drugiej kategorii. Wójt przekonywał, iż nikogo nie traktuje jako mieszkańca drugiej kategorii. Niestety miejsce zamieszkania determinuje pewne rozwiązania techniczne dla zaopatrzenia w media. Na przykład mieszkaniec Przegini Duchownej może podłączyć się do gminnej kanalizacji sanitarnej, a mieszkaniec Przegini Narodowej niestety nie. Nie oznacza to ze jest mieszkańcem drugiej kategorii. Dla tych mieszkańców stworzono program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków jako alternatywę podłączenia do sieci kanalizacyjnej i podobne rozwiązanie zaproponowano mieszkańcom Machaczek, gdzie nie ma dostępu do wodociągu.
Ze strony mieszkańców pojawił się argument o wysokich kosztach eksploatacji takich instalacji, padła kwota 3 tysiące złotych rocznie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy była Pani Radna z Kłokoczyna najpierw „rzuciła” tą okrągłą kwotą, a dopiero później próbowała ustalić rzeczywisty koszt eksploatacji przydomowej stacji uzdatniania wody. Z kolei nam się udało dowiedzieć jak wyglądają te koszty, na przykładzie stacji eksploatowanej przez jednego z mieszkańców naszej gminy. Okazuje się, że koszty eksploatacyjne wynikają głównie z kosztu energii elektrycznej zasilającej pompę znajdującą się w studni oraz 12 woltowy sterownik stacji. Jeżeli ktoś korzysta z własnej studni i tak ponosi koszt prądu zasilającego pompę. Jak wynika z informacji mieszkańca przez okres kilkuletniej eksploatacji nie wystąpiła konieczność wymiany złoża filtracyjnego, gdyż podlega ono samo regeneracji.
Pomijając powyższe, na przytoczony przez mieszkańców argument, Pan Wice wójt zaproponował stworzenie programu dofinansowania kosztów eksploatacji, poprzez dopłatę do różnicy kosztu wyprodukowania jednego m3 wody w stacji uzdatniania, ponad kwotę, którą płaci się za 1m3 wody z gminnej sieci wodociągowej. Wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobne, aby taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, gdyż koszt uzdatnienia wody ze studni będzie zdecydowanie niższy.
W odpowiedzi na te argumenty jedna z mieszkanek zadeklarowała chęć wybudowania stacji uzdatniania wody, aby przetestować to rozwiązanie, co być może przekona pozostałych mieszkańców i problem zaopatrzenia w wodę przysiółka Machaczki uda się szybko rozwiązać.

red.

Ponad 8 mln na ochronę …

Dokładnie 8 mln 910 tys. złotych przeznaczono na wydatki w gminie Czernichów , w 2019 roku, na ochronę powietrza. Ten niezwykle ważny i aktualny problem otrzymał należne miejsce w planowanych wydatkach. Można tak stwierdzić bo planowana wielkość wydatków na ochronę powietrza stanowi 12 % ogółu poziomu wszystkich wydatków gminy.Najistotniejsze  dla mieszkańców zapisy wskazują , że gmina zamierza dofinansować wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych za kwotę 990 tys.zlotych, udzielić dotacji na wymianę kotłów w wysokości 100 tys.zł, przeprowadzić głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej za kwotę 4 mln 211 tys.zł, dofinansować zintegrowaną komunikację aglomeracyjną w kwocie 1 mln 785 tys.zł oraz realizować program Czysta Energia Blisko Krakowa za 1 mln 736 tys.zł.

Na co są pieniądze w …

W dniu 28 grudnia 2018 roku rada gminy Czernichów uchwaliła budżet na 2019 rok. Przedstawiamy podstawowe dane (w tysiącach złotych) , które powinni znać mieszkańcy! Dochody budżetu zapisano w wysokości 65 mln 274 tys.zł a wydatki w kwocie 73 mln 307 tys.zł. Wyższe wydatki niż dochody stanowią o tym, że budżet jest deficytowy w kwocie 10 mln 471 tys.zł. Deficyt zaplanowano pokryć zaciągając kredyt, z którego postanowiono pokryć deficyt  2019 roku w kwocie 8 mln 033 tys.zł oraz spłacić przewidziane na 2019 rok: kredyty w kwocie 2 mln 230 tys.zł oraz pożyczki w wysokości 207 tys.złotych. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 19 mln 775 tys złotych ( 26,9% ogółu wydatków),  wśród nich znaczącą  kwotę są 3 mln 500 tys.złotych przewidziane na budowę Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie. Ogólnie, na pokrycie potrzeb oświatowych , łącznie z inwestycjami , przewidziano w wydatkach kwotę 25 mln 552 tys.zł, co stanowi 34,8 % wszystkich wydatków budżetu.

Czernichów24 startuje!

Szanowni Państwo !

Otrzymujecie Państwo portal Czernichów24.pl, źródło rzetelnej informacji o pracy czernichowskiego samorządu, nową przestrzeń do pogłębionej dyskusji, uzupełnianej szczegółowymi danymi i możliwością kształtowania właściwego stanowiska na temat najważniejszych i istotnych dla mieszkańców tematów. Jak wskazuje nazwa będziemy przez 24 godziny na dobę informować, wyjaśniać i komentować bieżące funkcjonowanie organów gminy a więc: wójta, rady gminy a także jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Wszystkich Czytelników i Internautów zapraszamy do współpracy, kierowania zapytań i opinii, umieszczania własnych komentarzy, spostrzeżeń . Poza przestrzenią publiczną i naszą odpowiedzią pozostaną tylko te, które naruszą czyjeś dobra osobiste i obowiązujące przepisy prawa. Celem naszego działania jest udział w budowaniu czernichowskiej wspólnoty samorządowej poprzez rzetelną i dobrą informację, trafny komentarz i wyważoną opinię oraz przedstawianie motywów działania przy podejmowaniu istotnych dla Mieszkańców decyzji. Zapraszamy do współpracy! W zakładce portalu “kontakt” odnajdziecie Państwo nasz internetowy adres.

Redakcja.

Ćwiczenia ochotniczej …

W sobotę 26 stycznia w godzinach przedpołudniowych odbyły się wspólne ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czernichów, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Policji. Terenem działań był obiekt Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” w Nowej Wsi Szlacheckiej, jeden z najnowocześniejszych kompleksów tego typu w Małopolsce i największy w powiecie krakowskim.

 

Wywiad z Panem Pawłem …

1. Rozpoczął się Nowy Rok, zaczęła się nowa kadencja wójta, kieruje Pan w gminie Czernichów obszarem komunalnym. Proszę przedstawić plany na najbliższy rok i kolejną 5 -cio letnią kadencję?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie zajmuję się zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków na obszarach gminy, w których znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Z racji charakteru prowadzonej działalności kadencyjność rady gminy i wójta nie ma większego wpływu na nasze zadania. Oczywiście dobra współpraca z wójtem i radą przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie zakładu, a co za tym idzie poprawę niezawodności dostaw wody i odbioru ścieków. Rozpoczynając blisko piec lat temu pracę na stanowisku kierownika tej jednostki, musiałem zmierzyć się z wieloma poważnymi problemami dotyczącymi braków w zaopatrzeniu w wodę w okresach letnich oraz złą jakością wody. Dzięki podjętym działaniom nie ma już braków wody w Czernichowie nawet w okresie największych upałów, woda w wodociągu w Rybnej nie jest zanieczyszczana po intensywnych opadach deszczu, a stacja uzdatniania wody w Rusocicach produkuje obecnie wodę o najlepszych parametrach jakościowych. Wymienione zostały kilometry starej sieci wodociągowej, wyremontowane lub wymienione na nowe setki hydrantów, a w utrzymaniu ciągłości dostaw wody pomaga system monitoringu sieci i zbiorników wody. Oczywiście aby nadążyć za rozwojem gminy i wzrostem zapotrzebowania na wodę konieczna jest dalsza modernizacja sieci oraz poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia w wodę i to są te główne wyzwania, które czekają nas w ciągu kolejnych lat.

2. Oczyszczalnie ścieków w Przegini Duchownej i Wołowicach oraz budowa kanalizacji są zapewne dużym wyzwaniem. Co Pan zamierza zrobić w celu poprawy funkcjonowania tych obiektów?

-Oczyszczalnia w Przegini Duchownej i Wołowicach to zupełnie dwa różne światy. Oczyszczalnia w Przegini odziedziczona po nieudanej modernizacji sprzed lat wymaga gruntownej przebudowy, oczyszczalnia w Wołowicach to obiekt nowoczesny, spełniający wszystkie stawiane mu wymagania. W tym miejscu muszę wyjaśnić, iż Zakład zajmuje się bieżącą eksploatacją i modernizacjami sieci, natomiast inwestycje dotyczące budowy nowych obiektów prowadzi właściwy wydział Urzędu Gminy Czernichów. Oczywiście współpracujemy z urzędem w sprawie inwestycji później przez nas przejmowanych do eksploatacji, jednak po szczegółowe informacje odsyłam do Urzędu. Wiem, że inwestycja dotycząca modernizacji oczyszczalni posiada już wszystkie wymagane pozwolenia na realizację i obecnie trwają staranie o pozyskanie zewnętrznych źródeł jej finansowania. W tym roku będzie także kontynuowana budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wołowice, a w trzech kolejnych (Dąbrowa Szlachecka, Zagacie, Nowa Wieś Szlachecka) trwają prace projektowe.

3. Czy zdaniem Pana pomysł budowy połączenia pomiędzy tymi oczyszczalniami jest sensownym i dobrym rozwiązaniem?

-Czy dobrym, nie wiem. Taka ocena wymagałaby na pewno profesjonalnych analiz ekspertów. Czy sensownym, w obecnej sytuacji na pewno nie. Gdyby pomysł pojawił się przed laty, zanim wybudowano obecną infrastrukturę kanalizacyjną w poszczególnych zlewniach, można byłoby pomysł ten analizować. W sytuacji gdy mamy wszystkie pozwolenia na modernizację oczyszczalni w Przegini Duchownej, których uzyskanie zajęło przecież kilka lat, wiemy że na jej modernizację potrzeba około 10 mln złotych, co dla gminy i tak już będzie ogromnym obciążeniem finansowym, rozważanie całkowitej zmiany obecnego systemu, powodującego konieczność przebudowy lub budowy dziesiątek kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej, budowy przepompowni, rozbudowy świetnie działającej, ale nie przewidzianej na tak ogromną ilość ścieków oczyszczalni w Wołowicach, czyli kolejne lata procedowania i dziesiątki milionów złotych potrzebne na realizację, przy jednoczesnej pilnej konieczności zaradzenia problemom zanieczyszczania potoku Rudno przez obecną oczyszczalnię w Przegini Duchownej, wydaje mi się pomysłem nietrafionym.

4. Pełne zagospodarowanie ujęć wody w Rybnej, zdaniem wielu mieszkańców, jest bardzo potrzebne. Co jest potrzebne do realizacji tego postulatu?

-Wielokrotnie już wyjaśniałem tą sytuację, która wynika z pewnych celowo przekłamanych i podawanych do opinii publicznej informacji. W Rybnej obecnie w eksploatacji posiadamy dwa ujęcia wody: Rybna – Bednarze i Rybna – Nowy świat. Obydwa wykorzystywane są w pełni, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi i inaczej być nie może. Nowe ujęcie na Nowym Świecie o wydajności około 9m3 wody na godzinę, zastąpiło mało wydajne i podatne na zanieczyszczenia powierzchniowe ujęcie o niewielkiej wydajności 3m3, które obecnie jest wyłączone z eksploatacji i traktowane jako ujęcie rezerwowe. Trzecie ujęcie Rybna – Kocurowiec jest w fazie inwestycyjnej i nie może być eksploatowane. Nie będę się już rozwodził nad ilością pozwoleń jakie musieliśmy uzyskać aby można było rozpocząć budowę, ale dobra informacja jest taka, że w zeszłym roku wybudowaliśmy sieć łączącą nowe ujęcie z istniejącym wodociągiem, a klika dni temu został ogłoszony przetarg na budowę ujęcia i zbiornika wody pitnej. Liczymy wiec na to, ze jeszcze przed letnimi upałami uda się uruchomić także to ujęcie.

5. Mieszkańcy narzekają na wysokie ceny wody i unieszkodliwiania ścieków. Porównanie cen z sąsiednimi gminami daje podstawę do poszukiwania oszczędności. Jak Pan zamierza wpływać na dalsze kształtowanie się cenią wodę i ścieki?

-Jeśli powołuje się Pan na porównanie cen wody sporządzone przez jedno z przedsiębiorstw wodociągowych działające na terenie bezpośrednio sąsiadującym z nami, to odsyłam do wersji po przeprowadzonej korekcie przedmiotowego zestawienia do stanu zgodnego z prawdą. https://www.facebook.com/Likom.Spzoo/photos/a.1654838494808526/1923839214575118/?type=3&theater Cena z ścieki okazuje się być najniższa spośród zestawianych gmin, a i cena wody tez nie jest już najwyższą, jak to wcześniej błędnie przedstawiano. Ale to na marginesie. Na cenę wody wpływ maja koszty wydobycia i dostarczenia jej mieszkańcom, na cenę ścieków koszt ich odebrania i oczyszczenia. Przygotowane w ten sposób taryfy zawierające ceny wody i ścieków zatwierdzane są prze organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obecne taryfy w naszej gminie przewidują praktycznie stały poziom cen przez okres trzech lat. Jednakże zmiana warunków zewnętrznych, jak na przykład drastyczna podwyżka cen prądu, której prawdopodobnie jeszcze w tym roku uda się uniknąć, może powodować konieczność zmiany taryf. Mam nadzieje, że tak się jednak nie stanie i obecna taryfy będą obowiązywały przez 3 lata.

6. Machaczki nie mają wody! Były już w telewizji i były w gazetach, wody nie mają nadal. Na podległych służbach ciąży trudny obowiązek dostarczania wody pitnej. Jaki jest plan na rozwiązanie tego jakże istotnego problemu dla mieszkańców Machaczek?

-Telewizja i gazety nie pomogły, natomiast nasza pomoc trwa pomimo spadającej na nas ciągłej krytyki. Jak to w życiu bywa, nie wszystko w tej sprawie jest czarne i białe. Na wstępie wyjaśnię, iż dostawy wody beczkowozem w latach ubiegłych miały charakter doraźny i interwencyjny, nie były i nie są one obowiązkiem zakładu. Takie dostawy wody, które odbywały się na prośbę mieszkańców raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące, w żaden sposób nie rozwiązują problemu. Rozwiązaniem może być zaproponowana już 3 lata temu przez Gminę pomoc w finansowaniu budowy przydomowych stacji uzdatniania wody. I nie chodzi tu o mój upór w forsowaniu tego rozwiązania, jak to obecnie jest rozpowszechniane, ale o realna ocenę sytuacji. Alternatywa to budowa sieci wodociągowej o długości około 1,6 km. Pomijając dużo wyższe koszty realizacji tego rozwiązania, niesie ono ze sobą duże niebezpieczeństwo związane z późniejszą eksploatacją. Otóż długość sieci i bardzo mała ilość odbiorców mogą doprowadzić do sytuacji, iż woda na tym odcinku sieci nie będzie wymieniana w wystarczającym stopniu. Może to spowodować, że stagnacja wody w sieci doprowadzi do jej wtórnego zanieczyszczenia i efektu w postaci zdatnej do picia wody dla mieszkańców Machaczek, pomimo wydania setek tysięcy złotych nie będzie. Spodziewam się, że dopiero wtedy telewizja i gazety miałyby o czym pisać. Dlatego proszę wszystkich o zachowanie w tej sprawie umiaru w ocenach i rzetelnego przeanalizowania sytuacji. Argument o braku wody w studniach chyba nie jest do końca uzasadniony, gdyż z tych samych pokładów wodonośnych stacja uzdatniania wody w Rusocicach pobiera 25m3 wody na godzinę. Oczywiście przedmiotowe studnie mieszkańców mogą wymagać oczyszczenia i pogłębienia.

7. Kanalizacja burzowa i rozpięcie lub rozdzielenie sieci ogólnospławnej mogłoby poprawić sytuację wodno- ściekową. Czy są jakieś postulaty lub plany budowy takiej kanalizacji?

Na terenie naszej gminy posiadamy kanalizację sanitarną, nie ma sieci ogólnospławnej. Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione i zagrożone surową karą. Na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie nie ma sensu budowa kanalizacji ogólnospławnej czy osobnej kanalizacji burzowej. Znajdują się tu bowiem powszechnie dostępne tereny zielone, na które wody opadowe mogą być skutecznie odprowadzane i ro zsączane. Co innego na obszarach miejskich, mocno zurbanizowanych, gdzie wód opadowych odprowadzić nie ma gdzie. Myślę, że priorytetem powinno być jednak dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej.

Dziękujemy za wywiad i życzymy sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej pracy!
Dziękuję