Informacja Ekodoradcy

1 lipca 2017 r. weszły w życie pierwsze przepisy uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego (z wyłączeniem gminy miejskiej Kraków) ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa). Przypominająco przedstawiamy programy w których można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotła i innych działań mających na celu podniesienie efektywności energetycznej budynku.

DOFINANSOWANIA DOSTĘPNE W NASZEJ GMINIE

Program Własny Gminyz dofinansowania mogą skorzystać nieruchomości, które nie mają dostępu i możliwości przyłączenia gazu sieciowego.

Wszystkie działania realizowane są w ramach budżetu własnego gminy Czernichów.

 • maksymalna kwota dotacji na jedno urządzenie grzewcze może wynosić do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów brutto, lecz nie więcej niż 3 tys. zł/kocioł;

 • warunkiem otrzymania dofinansowania jest całkowita likwidacja starego źródła ciepła i  użytkowanie wyłącznie nowego źródła ciepła, spełniającego normę EKOPROJEKTU;

 • do prac instalatorskich może przystąpić po podpisaniu umowy z gminą;

 • mieszkaniec sam wybiera instalatora i rodzaj kotła.

Dofinansowanie do wymiany kotłów gazowychna nieruchomościach, które do ogrzewania budynku będą użytkować zarówno gaz sieciowy jak i płynny LPG.

Wszystkie działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT).

 • maksymalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł/kocioł – wysokość dofinansowania do nowego źródła ciepła jest każdorazowo ustalana na podstawie mocy urządzenia wyznaczonej podczas audytu;

 • warunkiem otrzymania dofinansowania jest przeprowadzenie audytu energetycznego w budynku w którym planowana jest wymiana źródła ciepła, która określi: czy istnieje potrzeba wykonania procesu modernizacji energetycznej budynku i jego potencjalny zakres (np. wymiana okien, ocieplenie ścian lub stropu), oraz moc nowego źródła ciepła;

 • oceny energetyczne zostaną przeprowadzone przez audytorów skierowanych do wnioskodawców przez gminę – bezpłatnie;

 • do prac instalatorskich może przystąpić po podpisaniu umowy z gminą. Mieszkaniec sam wybiera instalatora i rodzaj kotła.

Czysta Energia Blisko Krakowa – projekt dofinansowujący Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa. – gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii tj:

 • układów fotowoltaicznych;

 • kolektorów słonecznych;

 • pomp ciepła;

 • kotłów na biomasę.

Wnioski do ww. programów można składać w Urzędzie Gminy Czernichów, w pokoju 205, gdzie szczegółowych informacji udziela ekodoradca Agnieszka Smaga.

Telefon kontaktowy 12 270 21 04, wew. 104, mail: life@czernichow.pl

PROGRAMY OGÓLNOKRAJOWE

Rządowy priorytetowy Program Czyste Powietrzeto możliwość uzyskania wsparcia finansowegow budynkach:

istniejących (remontowanych) na:

 • wymianę starego kotła grzewczego na nowe źródło ciepła;

 • wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła – rekuperacja

 • ocieplenie budynków;

 • wymianę stolarki: okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe (garaż w bryle budynku);

 • instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

– nowobudowanych na:

 • źródło ciepła

 • wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła – rekuperacja.

Ważne:

wysokość dofinansowania uzależniona od wysokości dochodu przypadającego na członka w danym gospodarstwie domowym;

– .maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł;

– minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł;

– możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki;

– okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Informacje o programie oraz warunkach otrzymania dofinansowania na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), który jest organem wykonawczym:https://www/wfoś.krakow.pl

Adres: WFOŚ i GW w Krakowie, ul Kanonicza 12,

Tel:12 422 94 90, lub 12 422 30 46, mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Doradca energetyczny dla gminy Czernichów:

Anna Synowiec: tel. 515 493 106, mail:anna.synowiec@wfos.krakow.pl

Ulga podatkowa na cele termomodernizacyjne

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzona została ulga pozwalająca na odliczenie od dochodów (przychodów), wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (wymiana kotła, modernizacja instalacji CO i CWU, ocieplenie budynku, wymiana stolarki).

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ekodoradca Agnieszka Smaga, Wydział Strategii i Rozwoju.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *